Prehranjevalne navade in telesna aktivnost dijakov primorsko-notranjske regije

Avtorji

  • Manica Radivo Srednja šola Izola, Polje 41, 6310 Izola
  • Patrik Pucer Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola
  • Tamara Poklar Vatovec Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.114

Ključne besede:

prehrana, mladostniki, sadje, zelenjava, stročnice, telesna aktivnost

Povzetek

Uvod: Zdrava prehrana in telesna aktivnost sta neločljivo povezani določilnici zdravja mladostnikov. Namen raziskave je bil (1) ovrednotiti prehranski status ter prehranjevalne navade dijakov 3. letnikov srednješolskega izobraževanja v primorsko-notranjski regiji in (2) preučiti navade njihove telesne aktivnosti ter (3) raziskati povezavo med njihovimi indeksi telesne mase (kg/m2) in prehranskimi navadami. Metode: Raziskava je bila opravljena spomladi 2015 na vzorcu dijakov 3. letnikov (n = 166) v primorskonotranjski regiji. Njihova povprečna starost je bila 18,2 let. Uporabljen je bil anonimni spletni vprašalnik 1KA s 44 vprašanji. S programom SPSS verzija 22 je bila izvedena opisna in inferenčna statistika. Rezultati: Dijaki ne uživajo sadja in zelenjave vsak dan (74 % fantov in 63 % deklet), pri čemer je primanjkljaj skupnega vnosa zelenjave (fantje: 151,3 g, dekleta: 166,7 g) in stročnic (fantje: 138,2 g, dekleta: 141,8 g) večji, kot je pri vnosu sadja (fantje: 172,4 g, dekleta: 170,9 g). Tudi uživanje rib je glede na priporočila premajhno, priporočene količine dosega le 5,4 % deklet in 4,5 %. Dijaki tudi niso dovolj telesno aktivni. Diskusija in zaključek: Kljub številnim ukrepom prehranske politike je med dijaki še vedno premajhen vnos sadja in zelenjave. Šolski obroki bi morali pogosteje vsebovati zelenjavo, stročnice in ribe. Za spodbujanje telesne aktivnosti bi morali mladim šport približati kot vrednoto, dostopno vsem mladostnikom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Manica Radivo, Srednja šola Izola, Polje 41, 6310 Izola

Manica Radivo, mag. diet., dipl. m. s.

Patrik Pucer, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

doc. dr. Patrik Pucer, univ. dipl. inž. el.

Tamara Poklar Vatovec, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, univ. dipl. ing. živ. tehn.

Literatura

Coombs, N.A. & Stamatkis, E., 2015. Associations between objectively assessed and questionnaire-based sedentary behaviour with BMI-defined obesity among general population children and adolescents living in England. BMJ Open, 5(6), pp. 1–7. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007172 PMid:26088807; PMCid:PMC4480033

Drev, A., 2015. Z življenjskim slogom povezana vedenja. In: H. Jeriček Klanšček, M. Bajt, A. Drev, H. Koprivnikar, T. Zupanič, & V. Pugelj, eds. Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji: izsledki mednarodne raziskave HBSC. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, pp. 38–47.

Fajdiga Turk, V., 2011. Uživanje sadja in zelenjave. In: H. Jeriček Klanšček, S. Roškar, H. Koprivnikar, V. Pucelj, M. Bajt & T. Zupanič, eds. Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 129–142.

Freisling, H., Hass, K. & Elmadfa, I., 2009. Mass media nutrition information sources and associations with fruit and vegetable consumption among adolescents. Public Health Nutrition, 13(2), pp. 269–275. http://dx.doi.org/10.1017/S1368980009991297 PMid:19706216

Gabrijelčič Blenkuš, M., Pograjc, L., Gregorič, M., Adamič, M. & Širca-Čampa, A., 2005. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, pp. 1–80.

Gabrijelčič Blenkuš, M., Gregorič, M. & Fajdiga Turk, V., 2007. Prehranske navade in prehranski status. In: H. Jeriček, D. Lavtar & T. Pokrajac, eds. Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 31–52.

Gabrijelčič Blenkuš, M., 2013. Prekomerna prehranjenost in debelost pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji: gradivo za Odbor DZ RS za zdravstvo. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravje Republike Slovenije, pp. 1–15.

Gregorič, M., Gabrijelčič Blenkuš, M., Amon, D., Dobrila, I., Veber, A., Ražman, N., et al., 2009. Poročilo o prehranski kakovosti dijaških obrokov v letu 2009. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 1–47.

Gregorič, M., 2011. Zajtrkovanje. In: H. Jeriček Klanšček, S. Roškar, H. Koprivnikar, V. Pucelj, M. Bajt & T. Zupanič, eds. Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 157–165.

Hanson, M.D. & Chen, E., 2007. Socioeconomics status, race, and body mass index: the mediating role of physical activity and sedentary behaviors during adolescence. Journal of Pediatric Psychology, 32(3), pp. 250–259. http://dx.doi.org/10.1093/jpepsy/jsl024 PMid:16896193

Harding, S.K., Page, A.S., Falconer, C. & Cooper, A.R., 2015. Longitudinal changes in sedentary time and physical activity during adolecence. International Journal of Behavioural Nutrition, 12(1), pp. 1–7.

Jeriček, H., 2007. Predstavitev raziskave (namen, cilji, metode, vzorec). In: H. Jeriček, D. Lavtar & T. Pokrajac, eds. Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 11–18.

Kostanjevec, S., 2013. Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, pp. 22–41. Available at: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/ Zalozba/e-publikacije/Prehransko_znanje_Kostanjevec.pdf [28. 4. 2015].

Kuhar, M., 2002. O telesni samopodobi mladih. Socialna pedagogika, 6(3), pp. 255–278.

Kuzman, M., Pavić Šimetin, I. & Pejnović Franelić, I., 2012. Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi 2009/2010. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, pp. 48–55.

Lazzeri, G., Simi, R. & Giacchi, M.V., 2013. Abitudini alimentari e stato nutrizionale. In: F. Cavallo, M. Giacchi, A. Vieno, D. Galeone, A. Tomba, A. Lambreti, et al. eds. Studio HBSC-Italia (Health Behaviour in School-aged Children): rapporto sui dati 2010. Roma: Istituto Superiore di Sanità, pp. 58–67.

Maučec Zakotnik, J., Hlastan Ribič, C., Poličnik, R., Pavčič, M., Štern, B. & Pokorn, D., 2005. Nacionalni program prehranske politike od 2005 do 2010. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, p. 10.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, 2013. EU shema šolskega sadja in zelenjave. Available at: http://www.shemasolskegasadja.si/ [29. 7. 2016].

Ministrstvo za zdravje, 2015. Resolucija o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. Avaliable at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_2015/Resolucija_o_nac_programu_prehrane_in_in_ tel_dejavnosti_jan_2015.pdf [24. 7. 2015].

Moreno, C., Ramos, P., Rivera, F., Jiménez-Iglesias, A. & García Moya, I., 2012. Las conductas relacionadas con la salud y el desarrollo de los adolescentes españoles. Resumen del estudio Health Behaviour in School Aged Children (HBSC-2010). Madrid: Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad centro, pp. 10–26.

Németh, Á., Aszmann, A., Halmai, R., Kökönyei, G., Költö, A., Örkényi, Á., et al., 2011. Serdülőkorú fi atalok egészsége és életmódja. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC): a WHO-collaborative Cross-National Study National Report 2010. Budapest: Országos gyermekegészségügyi intézet, pp. 21–26.

Poličnik, R., Hlastan Ribič, C. & Pokorn, D., 2009. Prehranjevalne navade predšolskih otrok v Ljubljani in okolici. Obzornik zdravstvene nege, 43(2), pp. 89–94. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2009.43.2.89 [5. 12. 2016].

Sonce.net digitalni marketing & Inštitut Jožef Stefan, 2015. Odprta platforma za klinično prehrano (OPKP). Available at: http://www.opkp.si/sl_SI/cms/vstopna-stran [24. 7. 2015].

Stang, J. & Story, M. ed., 2005. Guidelines for adolescent nutrition services. Minneapolis: University of Minnesota, Center for Leadership, Education, and Training in Maternal and Child Nutrition, Division of Epidemiology and Community, Health School of Public Health. Available at: http://www.epi.umn.edu/let/pubs/adol_book.shtm [8. 6. 2015].

Statistični urad Republike Slovenije, 2014. Dijaki po starosti, letnikih, spolu in vrsti izobraževanja, Slovenija, letno. Avaliable at: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0953201S&ti=&path=../ Database/Dem_soc/09_izobrazevanje/07_srednjesol_izobraz/01_09532_ zac_sol_leta/&lang=2 [1. 6. 2015].

Stergar, E., Scagnetti, E. & Pucelj, V., 2006. Prehrana in načini hranjenja. In: E. Stergar, E. Scagnetti & V. Pucelj, eds. Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju. HBSC Slovenija 2002. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 43–53.

Svastisalee, C., Krølner, R., Pedeersen, T.P. & Rasmussen, M., 2011. Kostvaner. In: M. Rasmussen & P. Due, eds. Skolebørnsundersøgelsen 2010. København: Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet, pp. 51–56.

Torkar, T., Grmek Košnik, I. & Skela Savič, B., 2013. Vključevanje poklicnega profila šolska medicinska sestra v slovenske šole: vidik učiteljev in zdravstvenih delavcev. Obzornik zdravstvene nege, 47(3), pp. 224–235. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2013.47.3.224 [5. 12. 2016].

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, 2015. 1KA, odprtokodna aplikacija za spletno storitev anketiranja. Available at: https://www.1ka.si/ [28. 4. 2015].

Vereecken, C., Pedersen, T.P., Ojala, K., Krølner, R., Dzielska, A., Ahluwalia, N., et al., 2015. Fruit and vegetable consumption trends among adolescents from 2002 to 2010 in 33 countries. European Journal of Public Health, 25(2), pp. 16–19. http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv012 PMid:25805780

WHO, World Health Organization, 2010. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World Health Organization, pp. 18–19.

WHO, World Health Organization, 2012. Social determinants of health and well-being among young people: health behaviour in school-aged children (HBSC): international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, pp. 91, 95, 99.

WHO, World Health Organization, 2013. Country profiles on nutrition, physical activity and obesity in the 53 WHO European region member states. Methodology and summary. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, p. 8.

WHO, World Health Organization, 2016. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, p. 2.

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/ DoH-Oct2013-JAMA.pdf [1. 9. 2016].

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), 2013. Uradni list Republike Slovenije št. 3. Available at: https://www.uradni-list.si/1/content?id=111596 [29. 7. 2016].

Prenosi

Objavljeno

2016-12-22

Kako citirati

Radivo, M., Pucer, P., & Poklar Vatovec, T. (2016). Prehranjevalne navade in telesna aktivnost dijakov primorsko-notranjske regije. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.114

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##