Pogled študentov magistrskega študija vzgoje in menedžmenta v zdravstvu na pridobljeno znanje

Avtorji

  • Bojana Filej Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto Na Loko 2 SI-8000 Novo mesto

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.40

Ključne besede:

odgovornost, kompetence, moč, medicinska sestra

Povzetek

Uvod: Zaradi hitrega razvoja znanosti in hitro spreminjajočega se okolja je izobraževanje in učenje v vseh obdobjih človekovega življenja nujno. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako študenti magistrskega študija vzgoje in menedžmenta v zdravstvu dojemajo svoje novopridobljeno znanje. Metode: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodi raziskovanja. Podatke smo zbrali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. V raziskavo smo vključili tri generacije študentov, vpisanih na magistrski študijski program vzgoje in menedžmenta v zdravstvu (n = 61). Vrnjenih je bilo 39 (63,9 %) anketnih vprašalnikov. Za analizo zanesljivosti anketnega vprašalnika smo uporabili Cronbachov koeficient alfa, ki je znašal 0,86. Statistična značilnost je bila preverjena na ravni 5% tveganja (p = 0,05). Za testiranje domnev o razliki aritmetičnih sredin smo uporabili enofaktorsko analizo variance in za ugotavljanje jakosti korelacij med spremenljivkami Pearsonov korelacijski koeficient (r). Rezultati: Anketirani se ne glede na mesto zaposlitve (bolnišnica, zdravstveni dom, socialnovarstveni zavod, zasebnik, izven zdravstva, brez zaposlitve) najbolj strinjajo s trditvama, da jim znanje daje strokovno moč (x = 4,7) in da se z znanjem krepi profesija zdravstvene nege (x = 4,7). Najmanj se strinjajo s trditvijo, da bodo po zaključku študija prerazporejeni na drugo delovno mesto (x = 2,1). Statistično pomembna razlika se nanaša na trditev, da jih bodo člani zdravstvenega tima bolj spoštovali, ker bodo imeli višji naziv (F* = 5,059, p = 0,012). Diskusija in zaključek: Zaradi krizne situacije zavodi novopridobljenega znanja svojih zaposlenih ne bodo mogli izkoristiti v celoti; magistrski študenti pa ga bodo po dokončanju študija lahko koristno uporabili pri obravnavi pacientov, s čimer bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji stroke zdravstvene nege.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Bojana Filej, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto Na Loko 2 SI-8000 Novo mesto

doc. dr. Bojana Filej, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Angelmar, R. & Berman, P.C., 2007. Patient empowerment and efficient health outcomes. In: The Steering Group: Financing sustainable healthcare in Europe: new approaches for new outcomes. Conclusions from a collaborative investigation into contentions areas of healthcare, pp. 139−163. Available at: http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/the_cox_report.pdf#page = 139 [15. 10. 2014].

Bradbury-Jones, C., Sambrook, S., Irvine, F., 2008. Power and empowerment in nursing: a fourth theoretical approach. Journal of Advanced Nursing, 62(2), pp. 258−265. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04598.x PMid:18394038

Bregar, B., 2013. Zdravstvena nega v pričakovanju reform. Obzornik zdravstvene nege, 47(2), pp. 132−134.

Bregar, B. & Skela-Savič, B., 2013. Pomen vključevanja zaposlenih v zdravstveni negi pri obvladovanju politike zdravstvenega sistema. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 18−27.

Brumen, M., 2010. Tudi zdravstvena nega se sooča z izzivi gospodarske krize. Obzornik zdravstvene nege, 44(2), pp. 69−70.

Cardoso, A. & Paiva e Silva, A., 2010. Representing nursing knowledge on maternal and neonatal health: a study on the cultural suitability of ICNP. International Nursing Review, 57(4), pp. 426−434.http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-7657.2010.00829.x PMid:21050193

Christensen, M., 2011. Advancing nursing practice: redefining the theoretical and practical Integration of knowledge. Journal of Clinical Nursing, 20(5-6), pp. 873−881. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03392.x PMid:21320209

Dekleva, B., Kobolt, A. & Klemenčič, M.M., 2006. Analiza doseženih in zaželenih kompetenc študijskega programa Socialna pedagogika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. In: Tancig, S. & Devjak, T. eds. Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, pp. 150−170.

Faseleh-Jahromi, M., Moattari, M. & Peyrovi, H., 2014. Iranian nurses' perceptions of social responsibility: a qualitative study. Nursing Ethics, 21(3), pp. 289−298.http://dx.doi.org/10.1177/0969733013495223 PMid:24036668

Filej, B., 2010. Pomen povezovanja teorije in prakse v zdravstveni negi. In: Skela-Savič, B., et al. eds. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 103−106.

Fink, T., 2006. Trimo – učeča se organizacija. In: Možina, S. & Kovač, J. eds. Menedžment znanja. Maribor: Založba Pivec, pp. 283−290.

Gerrish, K. & Lacey, A., eds. 2010. The research process in nursing. 6th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 3−13.

Gruban, B., 2004. Uvajanje modelov kompetenc: prenove kadrovskih sistemov. Kakovost, (1), pp. 2−6.

Hajdinjak, G. & Meglič, R., 2006. Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, pp. 171−180.

Hicks, N.A. & Butkus, S.E., 2011. Knowledge development for master teachers. Journal of Theory Construction & Testing, 15(2), pp. 32−35.

Katsikitis, M., McAllister, M., Sharman, R., Raith, L., Faithfull-Byrne, A. & Priaulx, R., 2013. Continuing professional development in nursing in Australia: current awareness, practice and future directions. Contemporary Nurse, 45(1), pp. 33−45. http://dx.doi.org/10.5172/conu.2013.45.1.33 PMid:24099224

Klemenc, D., 2013. Nagovor na slavnostni akademiji ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in mednarodnem dnevu babic 10. 5. 2013, Brdo pri Kranju. Utrip, 21(5), pp. 4−5.

Komatsu, H. & Yagasaki, K., 2014. The power of nursing: guiding patients through a journey of uncertainty. European Journal of Oncology Nursing, 18(4), pp. 419−424.http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2014.03.006 PMid:24721178

Leppänen, V., 2010. Power in telephone-advice nursing. Nursing Inquiry, 17(1), pp. 14−25. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1800.2009.00480.x PMid:20137027

Manojlovich, M., 2007. Power and empowerement in nursing: looking backward to inform the future. Online Journal of Issues In Nursing, 12(1), p. 2. PMid:17330984

McAllisster, H., Dunn, G., Payne, K., Davies, L. & Todd, C., 2012. Patient empowerment: the need to consider it as a measurable patient-reported outcome for chronic conditions. BMC Health Services Research, 12(1), pp. 157–164.

McCurry, M.K., Revell, S.M. & Roy, S.C., 2010. Knowledge for the good of the individual and society: linking philosophy, disciplinary goals, theory, and practice. Nursing Philosophy, 11(1), pp. 42−52. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-769X.2009.00423.x PMid:20017882

Millard, L., Hallett, C. & Luker, K., 2006. Nurse-patient interaction and decision-making in care: patient involvement in community nursing. Journal of Advanced Nursing, 55(2), pp. 142−150. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03904.x PMid:16866806

Možina, S. 2006. Vloga menedžmenta znanja v organizaciji. In: Možina, S. & Kovač, J., eds. Menedžment znanja. Maribor: Založba Pivec, pp. 127−151.

Painter, D.R., 2010. Nurses responsibility to improve practice. Nephrology Nursing Journal, 37(3), p. 227. PMid:20629461

Pajnkihar. M., 2011. Teorija v praksi zdravstvene nege. Utrip, 19(2), pp. 4−5.

Parahoo, K. 2006. Nursing research: principles, process and issues. 2nd ed. London: Palgrave-Macmillan, pp. 4−44.

Peršolja Černe, M., 2012. Med prakso in teorijo znanje nima lastnika. Obzornik zdravstvene nege, 46(4), pp. 273−274.

Popović, P. & Pahor, M., 2011. Javna podoba medicinskih sester v Sloveniji: analiza objav v časniku Delo. Obzornik zdravstvene nege, 45(4), pp. 239−245.

Ramšak Pajk, J., 2011. Znanje – temelj zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 45(4), pp. 237−238.

Rao, A., 2012. The contemporary construction of nurse empowerment. Journal of Nursing Scholarship, 44(4), pp. 396−402. http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2012.01473.x PMid:23062275

Robida, A., 2009. Pot do odlične zdravstvene prakse. Ljubljana: Planet GV, p. 56.

Robinson Wolf, Z., 2012. Nursing practice breakdowns: good and bad nursing. Medsurg Nursing, 21(1), pp. 16−22. PMid:22479870

Sitar, A.S., 2006. Oblike in razsežnosti znanja v organizaciji. In: Možina, S. & Kovač, J., eds. Menedžment znanja. Maribor: Založba Pivec, pp. 55−69.

Skela-Savič, B., 2010. Zakaj potrebujemo raziskovanje in na dokazih podprto prakso v zdravstveni negi? In: Skela-Savič, B., et al. eds. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 28−39.

Skela-Savič, B. & Robida, A., 2012. Kakovost in varnost zdravstvene obravnave: vloga srednjega menedžmenta. Obzornik zdravstvene nege, 46(1), pp. 9−35.

Sochan, A.M., 2011. Stance and strategy: post structural perspective and post-colonial engagement to develop nursing knowledge. Nursing Philosophy, 12(3), pp. 177−190. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-769X.2011.00497.x PMid:21668617

Spence Laschinger, H.K., Read, E., Wilk, P. & Finegan, J., 2014. The influence of nursing unit empowerment and social capital on unit effectiveness and nurse perceptions of patient care quality. The Journal of Nursing Administration, 44(6), pp. 347−352. http://dx.doi.org/10.1097/NNA.0000000000000080 PMid:24853796

Wyatt, D.A., 2012. Nurses' responsibility for the future of nursing. Association of Operating Room Nurses Journal, 95(5), pp. 565−566. http://dx.doi.org/10.1016/j.aorn.2012.03.007 PMid:22541764

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2), 2005. Uradni list Republike Slovenije št. 23.

Železnik, D. & Filej, B., 2010. Kompetence kot zagotovilo za učinkovito in varno zdravstveno nego. In: Pajnkihar, M., Pirš, K., Harih, M. & Donik, B. eds. Gradimo učinkovito in zmogljivo zdravstveno nego. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, pp. 119−126.

Prenosi

Objavljeno

2015-06-27

Kako citirati

Filej, B. (2015). Pogled študentov magistrskega študija vzgoje in menedžmenta v zdravstvu na pridobljeno znanje. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(2). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.40

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##