Kvalitativna analiza dejavnikov, povezanih z doživljanjem kontracepcije v ruralnem okolju

  • Špela Črnigoj Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju Izola, Polje 42, 6310 Izola
Ključne besede: družba, načrtovanje družine, zdravstvena prosvetljenost, kakovost življenja, fenomenologija

Povzetek

Uvod: Fenomen kontracepcije ter njene razširjenosti in pomena, ki ga ima ta za emancipacijo žensk, krojijo številni družbeni dejavniki, med njimi tudi okolje. Namen raziskave je bil preučiti fenomen kontracepcije skozi videnja, védenja, izkušnje in doživljanja žensk, ki živijo v ruralnem okolju. Metode: V okviru kvalitativne metodologije je bil uporabljen fenomenološki pristop. Namenski vzorec je vključeval osem žensk, starih od 20 do 50 let, ki živijo v ruralnem okolju zahodne Slovenije. Raziskava je potekala aprila in maja 2015. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo delno strukturiranih intervjujev in analizirani s pomočjo metode fenomenološke analize besedila. Rezultati: V analizi so bile identificirane štiri tematske skupine, ki konceptualizirajo preučevani fenomen: (1) dejavniki, ki vplivajo na izbiro in rabo kontracepcijske metode ter njeno sprejemljivost, (2) pomen kontracepcije za ženske, (3) vzgoja in pridobivanje ustreznega znanja o kontracepciji, (4) družbeni položaj žensk. Diskusija in zaključek: Izsledki raziskave kažejo, da je kontracepcija pomembna dimenzija kakovosti življenja žensk in njihovega družbenega položaja. Sprejemljivost kontracepcije in izbiro kontracepcijske metode oblikujejo številne družbene okoliščine in usmerjajo mnogi podporni sistemi. Medicinski sestri poznavanje teh informacij omogoča načrtovanje sistematične zdravstvene vzgoje. Priložnosti nadaljnjega raziskovanja se kažejo v preučevanju fenomena na populaciji žensk v urbanih okoljih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Špela Črnigoj, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Špela Črnigoj, dipl. m. s.
Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju Izola, Polje 42, 6310 Izola
viš. pred. mag. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org.,

Literatura

Anurin, V.F., 2002. The sexual revolution. Sociological Research, 41(2), pp. 61−75. http://dx.doi.org/10.2753/sor1061-0154410261

Benagiano, G., Bastianelli, C. & Farris, M., 2007. Contraception: a social revolution. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 12(1), pp. 3−12. http://dx.doi.org/10.1080/13625180601012311 PMid:17455038

Boh, K., 1975. Socialno psihološki faktorji v načrtovanju družine. Ljubljana: Inštitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani. Available at: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/spfnd75/spfnd75-om1.pdf [27. 4. 2016].

British Sociological Association, 2002. Statement of ethical practice for the British Sociological Association. Available at: http://www.britsoc.co.uk/about/equality/statement-of-ethical-practice.aspx [26. 7. 2013].

Cook, H., 2004. Long sexual revolution: women, sex, and contraception, 1800-1975. Oxford: Oxford University Press, pp. 11−80.

DiCicco-Bloom, B. & Crabtree B.F., 2006. The qualitative research interview. Medical Education, 40(4), pp. 314−321. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x PMid:16573666

Evans, M.L., 2009. A desire to control: contraception throughout the ages. Historia Medicinae, 1(1), p. E08. Available at: http://www.medicinae.org/e08 [27. 4. 2016].

Garner, A.C. & Mendez, E., 2016. The never-ending struggle: US press coverage of contraception 2000–2013. Journalism, 17(3), pp. 382–398. http://dx.doi.org/10.1177/1464884914558912

Gibson, W.J. & Brown A., 2009. Working with qualitative data. London: Sage, pp. 116−120.

Giddens, A., 2000. Preobrazba intimnosti: spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih družbah. Ljubljana: Založba /*cf, pp. 34, 175.

Glasier, A., 2002. Contraception - past and future. Nature Cell Biology, 4(Suppl. 1), pp. S3−S6. http://dx.doi.org/10.1038/ncb-nm-fertilitys3 PMid:12479606

Gordon, L., 2002. Moral property of women: a history of birth control politics in America. 3rd ed.. Champaign: University of Illinois Press, pp. 7−21.

Jain, A., 2003. Religion, state, and population growth. In: Maguire, D.C. ed. Sacred rights: the case for contraception and abortion in world religions. Cary: Oxford University Press, pp. 237−254.

Kvale, S., 2007. Doing interviews. London: Sage, p. 10.

Lowe, P., 2005. Contraception and heterosex: an intimate relationship. Sexualities, 8(1), pp. 75–92. http://dx.doi.org/10.1177/1363460705049575

Lupton, D., 2003. Medicine as culture: illness, disease and the body in Western societies. London: Sage, pp. 149−152.

Maguire, D.C., 2003. Introduction. In: Maguire, D.C. ed. Sacred rights: the case for contraception and abortion in world religions. Cary: Oxford University Press, pp. 3−20.

Mason, M., 2010. Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. Forum Qualitative Sozialforschung, 11(3), p. 8. Available at: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1428/3027 [21. 3. 2016].

Miklavčič, M., 2014. Ogenj, rit in kače niso za igrače. Žiri: Jutri, pp. 5−91.

Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije, 2014. 26. september 2014: Svetovni dan kontracepcije. Available at: http://www.nijz.si/sl/26-september-2014-svetovni-dan-kontracepcije [5. 12. 2015].

Oliveira da Silva, M., Albrecht J., Olsen J., Karro H., Temmerman M., Gissler M., et al., 2011. The reproductive health report: the state of sexual and reproductive health within the European Union. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 16(Suppl. 1), pp. S1−S70. http://dx.doi.org/10.3109/13625187.2011.607690 PMid:21892901

Pahor, M., 2007. Kako (in zakaj) raziskati doživljanje rojevanja: od empirije do teorije rojevanja. In: Drglin, Z. ed. Rojstna mašinerija: sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, pp. 49−72.

Pinter, B. &, Grebenc, M., 2010. Rodnost in dovoljena splavnost mladostnic v Sloveniji. Zdravniški vestnik, 79(9), pp. 609−617.

Planned Parenthood Federation of America, 2012. A history of birth control methods. Available at:

https://www.plannedparenthood.org/files/2613/9611/6275/History_of_BC_Methods.pdf [27. 4. 2016].

Prescott, H.M., 2011. The morning after: a history of emergency contraception in the United States. New Brunswick: Rutgers University Press, pp. 7−21.

Riessman, C.K., 1983. Women and medicalization: a new perspective. Social Policy, 14(1), pp. 3–18. PMid:10264493

Robinson, A., 2006. Phenomenology. In: Cluet E.R. & Bluff, R. eds. Principles and practice of research in midwifery. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, pp. 187−219.

Scott, A., 2013. The practice nurse's role in contraception choice. Primary Health Care, 23(6), pp. 16−22. http://dx.doi.org/10.7748/phc2013.07.23.6.16.e713

Sonfield, A., Hasstedt, K., Kavanaugh, M.L. & Anderson, R., 2013. The social and economic benefits of women's ability to determine whether and when to have children. New York: Guttmacher Institute. Available at: https://www.guttmacher.org/pubs/social-economic-benefits.pdf [27. 4. 2016].

Stankuniene, V. & Maslauskaite, A., 2008. Family transformations in the post-communist countries: attitudes toward changes. In: Höhn, C., Avramov, D. & Kotowska, I. eds. People, population change and policies. Dordrecht: Springer, pp.113−138. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6609-2_6

te Velde, E.R., 2011. Is women's emancipation still compatible with motherhood in western societies? In: Beets, G., Schippers, J. & te Velde, E.R. eds. The future of motherhood in western societies. Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 5−15. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-8969-4

Tone, A., 2002. Making room for rubbers: gender, technology, and birth control before the pill. History and Technology, 18(1), pp. 51−76. http://dx.doi.org/10.1080/07341510290028756

Tone, A., 2012. Medicalizing reproduction: the pill and home pregnancy tests. Journal of Sex Research, 49(4), pp. 319−327. http://dx.doi.org/10.1080/00224499.2012.688226 PMid:22720823

Ule, M. & Kuhar, M., 2003. Mladi, družina, starševstvo: spremembe življenjskih potekov v pozni moderni. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, p. 60.

United Nations, 2013. World contraceptive patterns 2013. Available at: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/family/worldContraceptivePatternsWallChart2013.pdf [4. 12. 2015].

Wigginton, B., Harris M.L., Loxton, D., Herbert, D. & Lucke, J., 2015. The feminisation of contraceptive use: Australian women's accounts of accessing contraception. Feminism & Psychology, 25(2), pp. 178−198. http://dx.doi.org/10.1177/0959353514562802

World Health Organization, 2016. Research policy. Available at: http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/ [17. 5. 2016].

Objavljeno
2016-06-27
Kako citirati
Črnigoj, Špela in Prosen, M. (2016) „Kvalitativna analiza dejavnikov, povezanih z doživljanjem kontracepcije v ruralnem okolj“u, Obzornik zdravstvene nege, 50(2). doi: 10.14528/snr.2016.50.2.85.
Rubrike
Izvirni znanstveni članek