Izkušnje žensk ob nenačrtovanem porodu zunaj porodnišnice

  • Ksenija Kragelj Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova ul. 6, 5220 Tolmin
  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola
Ključne besede: Zgornje Posočje, oddaljenost, babica, medosebni odnos, opolnomočenje

Povzetek

Uvod: Porodi zunaj porodnišnice so v Sloveniji redkost. Nekaj teh porodov se zgodi tudi v Zgornjem Posočju, ki je posebno zaradi svojega geografskega položaja in časovne oddaljenosti do najbližje porodnišnice. Cilj raziskave je bil pridobiti poglobljen vpogled v doživljajski svet porodnic, ki so nenačrtovan porod zunaj porodnišnice izkusile, in zaznati oceno kakovosti ponujene obporodne skrbi skozi občuteno zadovoljstvo. Metode: Raziskava je temeljila na kvalitativni metodologiji. V namenski vzorec je bilo vključenih 10 porodnic, ki so rodile med letoma 2004 in 2014. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo delno strukturiranih intervjujev v juniju 2014 in analizirani z metodo analize besedila. Rezultati: Z metodo analize besedila je bilo identificiranih pet tem, in sicer (1) proces rojevanja – rituali, prakse in doživljanja, (2) podoživljanje poroda, (3) v žensko osredotočena skrb, (4) zaznana stopnja zadovoljstva z institucionalno obravnavo in (5) zaznavanje poroda med nosečnostjo – želje in pričakovanja. Diskusija in zaključek: Ugotovitve nakazujejo, da so med porodom v ospredju ljudje, ki so ob porodnici, in njihov odnos do nje. Čeprav se porodnice takrat morda res ne zavedajo vseh morebitnih tveganj, se tega zavedajo zdravstveni delavci ob njej. Vključene v raziskavo so svojo porodno izkušnjo izkusile kot pozitivno in obenem izrazile zadovoljstvo do obporodne zdravstvene oskrbe. Nadaljnje raziskovanje bi moralo vključevati vidik zdravstvenih delavcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Ksenija Kragelj, Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova ul. 6, 5220 Tolmin
Ksenija Kragelj, dipl. m. s.
Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola
viš. pred. mag. Mirko Prosen, dipl.zn., univ. dipl. org.

Literatura

Blondel, B., Drewniak, N., Pilkington, H. & Zeitlin, J., 2011. Out-of-hospital births and the supply of maternity units in France. Health Place, 17(5), pp. 1170−1173. http://dx.doi.org/10.1016/j.healthplace.2011.06.002 PMid:21727022

Bulmer, M., 2008. The ethics of social research. In: Gilbert, N. ed. Researching social life. 3rd ed. London: Sage, pp. 145−162.

Coxon, K., Sandall, J. & Fulop, N.J., 2015. How do pregnancy and birth experiences influence planned place of birth in future pregnancies? Findings from a longitudinal, narrative study. Birth, 42(2), pp. 141−148. http://dx.doi.org/10.1111/birt.12149 PMid:25676885

Davison, C., Hauck, Y.L., Bayes, S.J., Kuliukas, L.J. & Wood, J., 2015. The relationship is everything: women's reasons for choosing a privately practising midwife in Western Australia. Midwifery, 31(8), pp. 772−778. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2015.04.012 PMid:26001949

DiCicco-Bloom, B. & Crabtree, B.F., 2006. The qualitative research interview. Medical Education, 40(4), pp. 314−321.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x PMid:16573666

Drglin, Z., 2007. Vse najboljše za rojstni dan! Ranljivost in moč žensk v sodobnih porodnih praksah. In: Drglin, Z. ed. Rojstna mašinerija: sodobne oporodne vednosti in prakse na slovenskem. Koper: Založba Annales, pp. 105−156.

Erlandsson, K., Lustig, H. & Lindgren, H., 2015. Women's experience of unplanned out-of-hospital birth in Sweden - a phenomenological description. Sexual & Reproductive Healthcare, 6(4), pp. 226−229.http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2015.06.002 PMid:26614605

Flick, U., 2002. An introduction to qualitative research. 2nd ed. London: Sage, pp. 1−13.

Fusch, P.I. & Ness, L.R., 2015. Are we there yet? Data saturation in qualitative research. The Qualitative Report, 20(9), pp. 1408−1416.

Gibson, W.J. & Brown, A., 2009. Working with qualitative data. London: Sage, p. 127.

Gunnarsson, B., Smarason, A.K., Skogvoll, E. & Fasting, S., 2014. Characteristics and outcome of unplanned out-of-institution births in Norway from 1999 to 2013: a cross-sectional study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 93(10), pp. 1003−1010. http://dx.doi.org/10.1111/aogs.12450

Hadjigeorgiou, E., Kouta, C., Papastavrou, E., Papadopoulos, I. & Martensson, L.B., 2012. Women's perceptions of their right to choose the place of childbirth: an integrative review. Midwifery, 28(3), pp. 380−390. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2011.05.006 PMid:21683487

Kragelj, K. & Prosen, M. Organizacijski vidik poroda izven porodnišnice: vodenje poroda na primarni zdravstveni ravni. In: Zadnik, V., Štemberger Kolnik, T., Babnik, K., Bulič, M. & Kocbek Gajšt, M. eds. Sodobni koncepti cepljenj in preventive v osnovnem zdravstvenem varstvu: tretja znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo: zbornik prispevkov, Izola, 19. junij 2015. Koper: Založba Univerze na Primorskem, pp. 131−137.

Kragelj, K., 2014. Porodi izven bolnišnice: kvalitativna analiza doživljanja žensk v Zgornjem Posočju: diplomsko delo. Izola: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, pp. 25−33.

Lee, S., Ayers, S. & Holden, D., 2012. Risk perception of women during high risk pregnancy: a systematic review. Risk and Society, 14(6), pp. 511−531. http://dx.doi.org/10.1080/13698575.2012.701277

Lindgren, H. & Erlandsson, K., 2010. Women's experiences of empowerment in a planned home birth: a Swedish population-based study. Birth, 37(4), pp. 309−317. http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-536X.2010.00426.x PMid:21083723

McLelland, G., McKenna, L. & Archer, F., 2013. No fixed place of birth: unplanned BBAs in Victoria, Australia. Midwifery, 29(2), pp. e19−e25. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2011.12.002 PMid:22726572

Nguyen, M.L., Lefèvre, P. & Dreyfus, M., 2016. Conséquences maternelles et néonatales des accouchements inopinés extrahospitaliers. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, 45(1), pp. 86−91. http://dx.doi.org/10.1016/j.jgyn.2015.02.002

Njenjić, G. & Skela Savič, B., 2011. Koncept kontinuirane babiške skrbi: percepcija in vedenje nosečnic. Obzornik zdravstvene nege, 45(2), pp. 83−91. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2011.45.2.83 [27. 6. 2016]

Prelec, A., Verdenik, I. & Poat, A., 2014. A comparison of frequency of medical interventions and birth outcomes between the midwife led unit and the obstetric unit in low-risk primiparous women. Obzornik zdravstvene nege, 48(3), pp. 166−176. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.16

Records, K. & Wilson, B.L., 2011. Reflections on meeting women's childbirth expectations. Journal of Obstetrics, Gynecologic & Neonatal Nursing, 40(4), pp. 394−398. http://dx.doi.org/10.1111/j.1552-6909.2011.01269.x

Scott, T. & Esen, U.I., 2005. Unplanned out of hospital births – who delivers the babies? Irish Medical Journal, 98(3), pp. 70−72. PMid:15869061

Serdinšek, T. & Takač, I., 2016. Načrtovan porod na domu: pregledni članek. Zdravniški vestnik, 85(3), pp. 213−222.

Sjöblom, I., Idvall, E. & Lindgren, H., 2012. Changing attitudes - women's experiences of negative reactions to their decision for home birth: a population-based study. Sexual & Reproductive Healthcare, 3(1), pp. 55−56. http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2011.11.002

Sjöblom, I., Nordström, B. & Edberg, A.K., 2006. A qualitative study of women's experiences of home birth in Sweden. Midwifery, 22(4), pp. 348−355. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2005.11.004

Spaich, S., Welzel, G., Berlit, S., Temerinac, D., Tuschy, B., Sutterlin, M., et al., 2013. Mode of delivery and its influence on women's satisfaction with childbirth. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 170(2), pp. 401−406. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2013.07.040

Stanek Zidarič, T., Mivšek, A.P., Skubic, M. & Zakšek, T., 2011. Kontinuirana babiška skrb: predstavitev projekta Oddelka za babištvo Zdravstvene fakultete Ljubljana in Mestne občine Ljubljana. Obzornik zdravstvene nege, 45(2), pp. 141−145. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2011.45.2.141 [27. 6. 2016]

Steen, M. & Roberts, T., 2011. The Handbook of midwifery research. Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 73−101.

Zupan, J., 2013. Vitalna in zdravstvena statistika. In: Verdenik, I., Antolič Novak, Ž. & Zupan, J. eds. Perinatologia Slovenica II: pregled slovenskih perinatalnih rezultatov za obdobje 2002-11. Ljubljana: Združenje za perinatalno medicino SZD, Klinični oddelek za perinatologijo, pp. 14−18.

Objavljeno
2016-06-27
Kako citirati
Kragelj, K. in Prosen, M. (2016) Izkušnje žensk ob nenačrtovanem porodu zunaj porodnišnice, Obzornik zdravstvene nege, 50(2). doi: 10.14528/snr.2016.50.2.93.
Rubrike
Izvirni znanstveni članek