Referenčne ambulante: izkušnje diplomiranih medicinskih sester

  • Saša Pečelin Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji plavž 3, 4270 Jesenice
  • Maja Sočan Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji plavž 3, 4270 Jesenice in Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana
Ključne besede: zdravstvena nega, izobraževanje, vodenje pacientov, kronične bolezni, zdravstvena vzgoja, promocija zdravja

Povzetek

Uvod: Referenčna ambulanta je ambulanta z razširjenim timom, katere članica je diplomirana medicinska sestra, ki je opolnomočena s podiplomskim znanjem. Raziskava prikazuje izkušnje diplomiranih medicinskih sester z referenčnimi ambulantami, dosedanje izobraževanje, zadovoljstvo z delom v referenčni ambulanti ter potrebe po dodatnih veščinah, znanju, dopolnitvah in spremembah. Metode: V raziskavi so sodelovale diplomirane medicinske sestre (n = 88) v referenčnih ambulantah iz 18 zdravstvenih domov. Strukturiran vprašalnik je vključeval demografska vprašanja in vprašanja, ki so se nanašala na zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester z delom in potrebo po izobraževanju. Zanesljivost instrumenta (Cronbach alfa) je bila 0,734. Uporabljeni so bili opisna statistika, hi-kvadrat test (χ2) in Fisherjev test. Rezultati: Anketiranci so se strinjali, da z izobraževanjem pridobijo dodatna znanja (81,8 %), ki so koristna (73,9 %) in uporabna pri delu v referenčni ambulanti (72,7 %). Najbolj so se strinjali, da si izkušnje izmenjujejo s sodelavci (x̄ = 4,2) in da so bolniki zadovoljni z njihovim delom (x̄ = 4,2). Pri znanju anketirancev (χ2 = 20,734, p = 0,016) in predlogih izboljšav delovnega procesa (χ2 = 9,905, p = 0,007) so statistično pomembne razlike v povezavi s starostjo. Diskusija in zaključek: Raziskava pokaže, da so anketiranci delno zadovoljni na delovnem mestu. Treba bi bilo omogočiti napredovanje na delovnem mestu, dodatna izobraževanja, izboljšati informacijsko podporo in spodbujati podiplomsko izobraževanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Saša Pečelin, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji plavž 3, 4270 Jesenice
dipl. m. s.
Maja Sočan, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji plavž 3, 4270 Jesenice in Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana
doc. dr. Maja Sočan, dr. med.

Literatura

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih v referenčnih ambulantah družinske medicine v letu 2012, n. d. Referenčne ambulante družinske medicine – Projekt Ministrstva za zdravje. Available at: http://www.referencna-ambulanta.si/wp-content/uploads/Analiza-zadovoljstvo-zaposlenih-v-RA-2012.pdf [8. 11. 2014].

Cencič, M., Čagran, B. & Ivanuš Grmek, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Demšar, M., 2013. Družinska medicina danes. ISIS, 22(6), pp. 3–4. Available at: http://www.zdravniskazbornica.si/admin/categories/magazines/pdf/Isis 2013-06_brezoglasov.pdf [10. 11. 2014].

Eder, J., 2012. Organizacija dela diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti. In: Istenič, B. ed. Referenčne ambulante po prvem letu delovanja: strokovni seminar, Ljubljana, 12. april 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini, pp. 5–11.

Panikvar Žlahtič, K. & Klemenc, D., 2011. Kako so nastajale referenčne ambulante – pogled zdravstvene nege. In: Bobnar, A. ed. Vloga medicinske sestre na primarni ravni zdravstvene dejavnosti – izziv za prihodnost: zbornik predavanj. Ljubljana, 2. december 2011. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, pp. 18–30.

Petek Šter, M. & Šter, B., 2015. Pomen izobraževanja diplomiranih medicinskih sester v referenčnih ambulantah: primer arterijske hipertenzije. Obzornik zdravstvene nege, 49(1), pp. 52–59. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.46

Poplas Susič, T. & Marušič, D., 2011. Referenčne ambulante. Bilten – ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu, 27(1), pp. 9–17.

Poplas Susič, T., Švab, I. & Kersnik, J., 2013. Projekt referenčnih ambulant družinske medicine v Sloveniji. Zdravniški vestnik, 82(10), pp. 635–647.

Referenčne ambulante družinske medicine, n. d. Ministrstvo za zdravje. Available at: http://www.scribd.com/doc/59465490/Referen%C4%8Dne-ambulante-plo%C5%A1no-gradivo [3. 6. 2014].

Referenčne ambulante, 2015. Ministrstvo za zdravje. Available at: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/referencne_ambulante/ [17. 8. 2015].

Wild, P., Parsons, V. & Dietz, E., 2006. Nurse practitioner's characteristics and job satisfaction. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 18(11), pp. 544–549. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-7599.2006.00173.x [23. 3. 2016].

Objavljeno
2016-06-27
Kako citirati
Pečelin, S. in Sočan, M. (2016) Referenčne ambulante: izkušnje diplomiranih medicinskih sester, Obzornik zdravstvene nege, 50(2). doi: 10.14528/snr.2016.50.2.82.
Rubrike
Strokovni članek