Pogostost in značilnosti nasilja nad zdravstvenimi delavci na področju nujne medicinske pomoči in psihiatrije

Avtorji

  • Matej Bojić Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
  • Urban Bole Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
  • Branko Bregar Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana in Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.128

Ključne besede:

agresija, medicinske sestre, pacienti, reševalci, razširjenost

Povzetek

Uvod: Nasilje pacientov nad zdravstvenimi delavci je ena izmed najbolj perečih težav, s katerimi se soočajo zdravstveni delavci. Namen raziskave je bil proučiti pojavnost ter oblike nasilnih vedenj, ki so jim izpostavljeni zdravstveni delavci na področju psihiatrije in nujne medicinske pomoči. Metode: Raziskava je temeljila na neeksperimentalni kvantitativni metodi z nenaključnim priročnim vzorcem. Uporabljen je bil strukturirani vprašalnik Perception of Prevalence of Aggression Scale. Sodelovalo je 197 anketirancev. Raziskava je potekala od junija do oktobra 2015. Podatki so bili obdelani z deskriptivno statistiko, s faktorsko analizo – z metodo poševne rotacije OBLIMIN, z Mann-Whitneyevim testom in s Kruskal-Wallisovim testom. Rezultati: Zaposleni v psihiatriji so pogosteje kot ostali anketiranci soočeni z manj ogrožajočim vedenjem (U = 2092,00, p = 0,008) in ogrožajočim vedenjem (U = 1685,50, p = 0,000). Anketirani z nižjo izobrazbo in zaposleni v izmenah so tisti, ki so nasilju bolj izpostavljeni. Ženske so v primerjavi z moškimi pogosteje soočene s spolnim nasilnim vedenjem (U = 3962,00, p = 0,033). Za obvladovanje nasilnega vedenja so anketirani nezadostno usposobljeni (x = 2,8, s = 1,186). Diskusija in zaključek: Zaposleni v psihiatričnih bolnišnicah in enotah nujne medicinske pomoči se v raziskavi pogosto srečujejo z nasiljem. Potrebne bi bile raziskave, ki bi proučile povezanost usposabljanja s področja obvladovanja nasilnega vedenja pacientov na pojavnost nasilja nad zdravstvenimi delavci.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Matej Bojić, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje

Matej Bojić, dipl. zn.

Urban Bole, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje

Urban Bole, dipl. zn.

Branko Bregar, Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana in Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

viš. pred. mag. Branko Bregar, dipl. zn.

Literatura

Anderson, A. & West, S.G., 2011. Violence against mental health professionals: when the treater becomes the victim. Innovations in Clinical Neuroscience, 8(3), pp. 34–39. PMid:21487544; PMCid:PMC3074201

Babnik, K., Štemberger Kolnik, T. & Kopač, N., 2012. Predstavitev rezultatov dela raziskave »Nasilje nad medicinskimi sestrami na delovnem mestu«: oblike, pogostost in povzročitelji psihičnega nasilja. Obzornik zdravstvene nege, 46(2), pp. 147–156. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2012.46.2.147 [16. 11. 2016].

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, p. 49.

De Benedictis, L., Dumais, A., Sieu, N., Mailhot, M.P., Létourneau, G., Tran, M.A., et al., 2011. Staff perceptions and organizational factors as predictors of seclusion and restraint on psychiatric wards. Psychiatric Service, 62(5), pp. 484–491. https://doi.org/10.1176/ps.62.5.pss6205_0484 PMid:21532073

Edward, K.L., Ousey, K., Warelow, P. & Lui, S., 2014. Nursing and aggression in the workplace: a systematic review. British Journal of Nursing, 23(12), pp. 653–659. PMid: 25039630

Gabrovec, B., 2015. Prevalenca nasilja nad zaposlenimi v reševalnih službah. Obzornik zdravstvene nege, 49(4), pp. 284–294. https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.60

Gabrovec, B. & Lobnikar, B., 2015. The analysis of the role of an institution in providing safety and quality in psychiatric health care. Anatolian Journal of Psychiatry, 16(6), pp. 420–425.

Gabrovec, B. & Eržen I., 2016. Prevalenca nasilja nad zaposlenimi v zdravstveni negi v domovih starejših občanov. Zdravstveno varstvo, 55(3), pp. 212–217.

Gates, D.M., Gillespie, G.L. & Succop, P., 2011. Violence against nurses and its impact on stress and productivity. Nursing Economic$, 29(2), pp. 59–66, 67. PMid:21667672

Gale, C., Hannah, A., Swain, N., Gray, A., Coverdale, J. & Oud, N., 2009. Patient aggression perceived by community support workers. Australasian Psychiatry, 17(6), pp. 497–501. https://doi.org/10.1080/10398560903287516 PMid:20001375

Gomaa, A.E., Tapp, L.C., Luckhaupt, S.E, Vanoli, K., Sarmiento, R.F., Raudabaugh, W.M., et al., 2015. Occupational traumatic injuries among workers in health care facilities - United States, 2012-2014. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report, 64(15), pp. 405–410. Available at: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6415a2. htm [1. 9. 2016]. PMid:25905893

Gordon, L., Donna, M., Millera, M. & Kunz–Howardb, P., 2012. Emergency department workers' perceptions of security officers' effectiveness during violent events. Work Reading, Mass, 42(1), pp. 21–27.

Hahn, S., Muller, M., Needham, I., Dassen, T., Kok, G. & Halfens R.J.G., 2010. Factors associated with patient and visitor violence experienced by nurses in general hospitals in Switzerland: a cross-sectional survey. Journal of Clinical Nursing, 19(23–24), pp. 3535–3546. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03361.x PMid:20958803

Hahn, S., Hantikainen, V., Needham, I., Kok, G., Dassen, T. & Halfens, R.J.G., 2012. Patient and visitor violence in the general hospital, occurrence, staff interventions and consequences: a cross-sectional survey. Journal of Advanced Nursing, 68(12), pp. 2685–2699. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2012.05967.x PMid:22381080

Hamdan, M. & Abu Hamra, A., 2015. Workplace violence towards workers in the emergency departments of Palestinian hospitals: a cross-sectional study. Human Resources for Health, 13, p. 28. https://doi.org/10.1186/s12960-015-0018-2 PMid:25948058; PMCid:PMC4435901

Hvidhjelm, J., Sestoft, D., Skovgaard, L.T. & Bue Bjorner, J., 2014. Sensitivity and specificity of the Brøset Violence Checklist as predictor of violence in forensic psychiatry. Nordic Journal of Psychiatry, 68(8), pp. 536–542. https://doi.org/10.3109/08039488.2014.880942 PMid:24506491

Itzhaki, M., Peles-Bortz, A., Kostistky, H., Barnoy, D., Filshtinsky, V. & Bluvstein, I., 2015. Exposure of mental health nurses to violence associated with job stress, life satisfaction, staff resilience, and post-traumatic growth.

International Journal of Mental Health Nursing, 24(5), pp. 403–412. https://doi.org/10.1111/inm.12151 PMid:26257307

James, B.O., Isa, E.W. & Oud, N., 2011. Patient aggression in psychiatric services: the experience of a sample of nurses at two psychiatric facilities in Nigeria. African Journal of Psychiatry, 14(2), pp. 130–133. https://doi.org/10.4314/ajpsy.v14i2.4

Kowalenko,T., Cunningham, R., Sachs, C.J., Gore, R., Barata, I.A., Gates, D., et al., 2012. Workplace violence in emergency medicine: current knowledge and future directions. The Journal of Emergency Medicine, 43(3), pp. 523–531. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2012.02.056 PMid:22633755

Ključanin, A., 2015. Pogled zaposlenih v zdravstveni negi na agresivno vedenje stanovalcev doma starejših: diplomsko delo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice.

Kvas, A. & Seljak, J., 2014. Unreported workplace violence in nursing. International Nursing Review, 61(3), pp. 344–351. https://doi.org/10.1111/inr.12106 PMid:24847955

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Maguire, J. & Ryan, D., 2007. Aggression and violence in mental health services: categorizing the experiences of Irish nurses. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14(2), pp. 120–127. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2007.01051.x PMid:17352773

Magnavita, N. & Heponiemi, T., 2012. Violence towards health care workers in a Public Health Care Facility in Italy: a repeated crosssectional study. BioMed Central Health Services Research, 12, p. 108. PMid:22551645; PMCid:PMC3464150

Magnavita, N., 2014. Workplace violence and occupational stress in healthcare workers: a chicken-and-egg situation: results of a 6-year follow-up study. Journal of Nursing Doctoral Students Scholarship, 46(5), pp. 366–376.

Oud, N., 2000. The perception of prevalence of aggression scale (POPAS) questionnaire. Amsterdam-Niederlande. Available at: http://www.researchgate.net/publication/270159849_The_Perception_of_Prevalence_of_Aggression_Scale_%28POPAS%29_ Questionnaire [15. 5. 2015].

Park, M., Cho, S.H. & Hong, H.J., 2015. Prevalence and perpetrators of workplace violence by nursing unit and the relationship between violence and the perceived work environment. Journal of Nursing Scholarship, 47(1), pp. 87–95. https://doi.org/10.1111/jnu.12112 PMid:25352254

Ryan, D. & Maguire, J., 2006. Aggression and violence - a problem in Irish Accident and Emergency departments? Journal of Nursing Management, 14(2), pp. 106–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2934.2006.00571.x PMid:16487422

Swain, N., Gale, C. & Greenwood, R., 2014. Patient aggression experienced by staff in a New Zealand public hospital setting. The New Zealand Medical Journal, 127(1394), pp. 10–18. PMid:24929567

Turk, T., 2013. Pregled pravne ureditve nasilja na delovnem mestu s strani tretjih oseb: magistrska naloga. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper.

Vohar, A., 2011. Ogroženost zdravstvenega osebja v psihiatrični bolnišnici: diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede.

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/ DoH-Oct2013-JAMA.pdf [1. 9. 2016].

Xing, K., Zhang, X., Jiao, M., Cui, Y., Lu, Y. & Liu, J., 2016. Concern about workplace violence and its risk factors in Chinese Township Hospitals: a cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(8), p. E811. https://doi.org/10.3390/ijerph13080811 PMid:27517949; PMCid:PMC4997497

Prenosi

Objavljeno

2016-12-22

Kako citirati

Bojić, M., Bole, U., & Bregar, B. (2016). Pogostost in značilnosti nasilja nad zdravstvenimi delavci na področju nujne medicinske pomoči in psihiatrije. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.128

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>