Opisna raziskava mnenj in stališč študentov zdravstvene nege ter kliničnih mentorjev glede ocenjevanja kliničnega usposabljanja

Avtorji

  • Edita Meden Očesna klinika, Grablovičeva 46,1000 Ljubljana
  • Andreja Kvas Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Silvestra Hoyer Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.157

Ključne besede:

mentorstvo, zdravstvena nega, medicinske sestre, vrednotenje

Povzetek

Uvod: Z nenačrtovanim ocenjevanjem na podlagi pomanjkljivo opredeljenih kriterijev lahko spregledamo neuspešnega študenta in tako prispevamo k njegovemu nevarnemu delovanju v kliničnem okolju. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna so stališča in mnenja kliničnih mentorjev ter študentov zdravstvene nege glede ocenjevanja kliničnega usposabljanja. Metode: Uporabljena je bila kvantitativna deskriptivna metoda dela. Spletno anketo je izpolnilo 84 dodiplomskih študentov zdravstvene nege, njeno tiskano različico pa 37 kliničnih mentorjev. Zbiranje podatkov je potekalo od oktobra do novembra 2015. V analizi je bila uporabljena osnovna opisna statistika, hi-kvadrat test, Mann-Whitneyev U-test in Pearsonov koeficient korelacije. Rezultati: Klinični mentorji so v večji meri kot študenti mnenja, da bi se morali na klinično usposabljanje načrtno pripraviti (U = 790, p < 0,001). S Pearsonovim koeficientom korelacije (r = −0,215, p = 0,024) smo ugotovili, da je zadovoljstvo z ocenjevanjem vseh anketiranih večje, če je ocenjevanje sprotno in ne le končno. Hi-kvadrat test je pokazal, da anketiranci ocenjevalni list ocenjujejo kot samo zadovoljiv (n = 47, 43,5 %; χ2 = 4,3, p = 0,229). Diskusija in zaključek: Večina anketirancev ni zadovoljnih z načinom ocenjevanja kliničnega usposabljanja. Zavedajo se pomanjkljivosti ocenjevalnega lista, opozarjajo tudi na pomanjkanje časa pri mentoriranju študentov. Raziskava prispeva k boljšemu razumevanju razmer v procesu ocenjevanja kliničnega usposabljanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Edita Meden, Očesna klinika, Grablovičeva 46,1000 Ljubljana

Edita Meden, mag. zdr. neg., dipl. med. ses.

Andreja Kvas, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

doc. dr. Andreja Kvas, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Silvestra Hoyer, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

doc. dr. Silvestra Hoyer, univ. dipl. ped., viš. med. ses.

Literatura

Academic Quality Assurance Office, 2011. Clinical training guidelines. Kigali Health Institute. Available at: http://www.cmhs.ur.ac.rw/fileadmin/templates/downloads/eDocuments/clinical%20training%20guidelines.pdf [10. 5. 2017].

Butler, M., Cassidy, I., Quillinan, B., Fahy, A., Bradshaw, C., Tuohy, D., et al., 2011. Competency assessment methods-tool and processes: a survey of nurse preceptors in Ireland. Nurse Education Today, 11(5), pp. 298–303. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2011.01.006

Calman, L., Watson, R., Norman, I., Redfern, S. & Murrells, T., 2002. Assessing practice of student nurses: methods, preparation of assessors and student views. Journal of Advanced Nursing, 38(5), pp. 516–523. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02213.x PMid:12028285

Clynes, M.P. & Raftery, S.E.C., 2008. Feedback: an essential element of student learning in clinical practice. Journal of Nursing Education and Practice, 8(6), pp. 405–411. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2008.02.003 PMid:18372216

Dale, B., Lelin, A. & Gunnar Dale, J., 2013. What factors facilitate good learning experiences in clinical studies in nursing: bachelor student’s perceptions. ISRN Nursing, pp. 1–7, art. ID 628679. https://doi.org/10.1155/2013/628679 PMid:18372216

Duffy, K. & Hardicre, J., 2007. Supporting failing students in practice 2: assessment. Nursing Times, 103(47), pp. 28–29.

Gopee, N., 2015. Mentoring and supervision in healthcare. Sage: London. PMid:18804519

Houghton, T., 2016. Assessment and accountability: part 3 - signoff mentors. Nursing Standard, 30(49). pp. 41–49 https://doi.org/10.7748/ns.2016.e7964 PMid: 27484567

Jokelainen, M., Jamookeeah, D., Tossavainen, K. & Turunen, H., 2011. Building organizational capacity for effective mentorship of pre- registration nursing students during placement learning: Finnish and British mentors conceptions. International Journal of Nursing Practice, 17(5), pp. 509–517. https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2011.01964.x PMid:21939483

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kristl, J., Juriševič, M., Šoukal Ribičič, M., et al., 2007. Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, pp. 9–18.

Levett-Jones, T.L., 2007. Facilitating reflective practice and elfassessment of competence through the use of narratives. Nurse Education Practice, 7(2), pp. 112–119. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2006.10.002 PMid:17689432

Nursing and Midwifery Council, 2008. Standards to support learning and assessment in practice – NMC Standards for mentors, practice teachers and teachers. London: NMC. Available at: http://standards.nmc-uk.org/ [10. 10. 2014].

Myall, M., Levett-Jones, T. & Lathlean, J., 2008. Mentorship in contemporary practice: the experience of nursing students and practice mentors. Journal of Clinical Nursing, 17(1), pp. 1834–1842. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2007.02233.x PMid:18578757

Ramšak Pajk, J., 2007. Pomen mentorstva in praktičnega usposabljanja v izobraževanju za zdravstveno nego. Obzornik zdravstvene nege, 41(2–3), pp. 71–75. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2007.41.3.71 [10. 10. 2014].

Teatheredge, J., 2010. Interviewing student and qualified nurses to find out what makes an effective mentor. Nursing Times, 106(48), pp. 19–21. PMid:21192605

University of Hertfordshire, 2011. Mentors' handbook: supporting students in practice. 2nd ed. Available at: https://www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/28327/uh_healthcare_mentor_handbook_march_2011.pdf [5. 3. 2017].

University of Surrey, 2013. Practice assessment – adult nursing. Available at: http://www.UniversityofSurrey.ac.uk/healthsciences/practicelearning/guidance/ [5. 3. 2017].

Wallin Andreassen, T. & Lindesta, B., 1998. Customer loyalty and complex services: the impact of corporate image on quality, customer satisfaction and loyalty for costumers with varying degrees of service expertise. -International Journal of Service Industry Management 9 (1), pp. 88–97. https://doi.org/10.1108/09564239810199923

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/DoH-Oct2013-JAMA.pdf [1. 5. 2017]. PMid: 25951678

Zakšek, T., Rebec, D., Skočir, H., Karnjuš, I. & Trobec, I., 2008. Ocenjevanje klinične prakse študentov zdravstvene nege in babištva. Obzornik zdravstvene nege, 42(1), pp. 35–39. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2008.42.1.35 [1. 5. 2017].

Prenosi

Objavljeno

2017-12-19

Kako citirati

Meden, E., Kvas, A., & Hoyer, S. (2017). Opisna raziskava mnenj in stališč študentov zdravstvene nege ter kliničnih mentorjev glede ocenjevanja kliničnega usposabljanja. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(4), 320–327. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.157

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek