Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu: primer ene organizacije

Avtorji

  • Tina Oblak Univerzitetni klinični center Ljubljana, Anesteziologija in intenzivna terapija operativnih strok, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3,4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.3.178

Ključne besede:

ocena usposobljenosti, razvoj poklicnih kompetenc, profesionalni odnos, prenos znanja, situacijsko učenje, učenje na delovnem mestu

Povzetek

Uvod: Sistematično usposabljanje novozaposlenih v operacijski zdravstveni negi je malo raziskano. Na primeru ene zdravstvene organizacije je bil cilj ugotoviti, ali je odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu povezan z njihovim izobraževanjem iz operacijske zdravstvene nege, obremenjenostjo in usposobljenostjo za delo ter z odnosom novozaposlenih do dela v operacijski zdravstveni negi. Metode: Kvantitativna eksplorativna raziskava je bila izvedena marca 2017, podatki so bili zbrani s strukturiranim vprašalnikom. V namenski vzorec so bili vključeni zaposleni v operacijski zdravstveni negi v operacijskem bloku ene izmed slovenskih bolnišnic, ki so usposobljeni za samostojno delo (n = 69) in so imeli na tem delovnem mestu vsaj eno leto izkušenj. Za obdelavo podatkov so bili uporabljeni opisna statistika, Pearsonov koeficient korelacije in faktorska analiza. Rezultati: Zaposleni v operacijski zdravstveni negi svoje znanje in izkušnje z veseljem predajajo (x = 4,79) ter pri tem profesionalno rastejo (x = 4,63), usposabljanje novozaposlenih na delovnem mestu jim predstavlja izziv (x = 4,17). Znanje anketirancev se je pokazalo kot dejavnik, ki je šibko in pozitivno povezan (r = 0,278, p = 0,021) z odnosom do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu. Izobraževanje zaposlenih v operacijski zdravstveni negi, njihova usposobljenost za delo in obremenjenost na delovnem mestu ter odnos novozaposlenih do dela v operacijski zdravstveni negi niso povezani z odnosom zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih. Diskusija in zaključek: Raziskava kaže na nujnost opredelitve kriterijev za zaposlitev kandidatov in lahko pripomore k definiranju sistematičnega izobraževanja novozaposlenih v operativni dejavnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Tina Oblak, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Anesteziologija in intenzivna terapija operativnih strok, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

Tina Oblak, dipl. m. s.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3,4270 Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Literatura

Brdnik, B., 2013. Izobraževanje operacijskih medicinskih sester: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 97–104.

Čuk, V. & Hvala, N., 2009. Vpliv kliničnega okolja na zadovoljstvo študentov s prakso zdravstvene nege. In: B.Skela Savič, B.M. Kaučič & B. Filej, eds. Novi trendi v sodobni zdravstveni negi – razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja: zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana, 17.–18. eptember 2009. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, pp. 177–184.

Čuk, V., 2014. Mentorska vloga v kliničnem okolju: razvoj izkustvenega učenja v zdravstveni negi: doktorska disertacija.Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, pp. 259–278.

Field, A., 2009. Discovering Statistics Using SPSS. 3rd ed. London; Thousand Oaks: Sage, pp. 627–685. Available at: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/andy-field-discovering-statistics-using-spss-thirdedition-20091.pdf [23. 03. 2017].

Foran, P., 2015. Effects of guided undergraduate perioperative education on recruiting novice RNs and retaining experienced RNs. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal,102(3), pp. 254–261. https://doi.org/10.1016/j.aorn.2015.06.016. PMid:26323223

Gillespie, B.M., Chaboyer, W., Wallis, M., Chang H.Y. & Werder,H., 2009. Operating theatre nurses‘ perceptions of competence: a focus group study. Journal of Advanced Nursing, 65(5), pp. 1019–1028. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04955.x PMid:19291189

Granger, J., Hebb, T., Lavallee, R. & Murray, M., 2011. Team training simulation in perioperative nursing education. Canadian Operating Room Nurses Journal, 29(2), pp. 7–23. PMid:21823501

Harvey, P., 2012. Role of the mentor in the theatre setting. Journal of Perioperative Practice., 22(7), pp. 232–236. PMid:22919773

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kulaš, F., 2013. Zadovoljstvo kliničnih mentorjev v zdravstveni organizaciji s kliničnim usposabljanjem študentov zdravstvene nege: magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem,Fakulteta za management, pp. 59–67.

Lorber, M. & Donik, B., 2009. Učenje v kliničnem okolju, pomemben del izobraževanja v zdravstveni negi. In: S. Dvoršak Majcen, et al., eds. Medicinske sestre in babice – znanje je naša moč: zbornik predavanj. Ljubljana, 11.–13. maj 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 1–7.

Marsh, V., 2015. Mentoring the novice OR nurse. Association of periOperative Registered Nurses Journal (AORN), 102(2), pp. 12–13. http://dx.doi.org/10.1016/S0001-2092(15)00619-5

Martin, K.K., 2011. Meeting the challenge of perioperative education. Association of periOperative registered Nurses(AORN) Journal, 94(4), pp. 377–384. https://doi.org/10.1016/j.aorn.2011.01.014 PMid:21967911

Miller, G., 2014. We need an educated voice. Journal of Perioperative Practice., 24(6), pp. 130–134. PMid:25007474

Mitchell, L. & Flin, R., 2008. Non-technical skills of the operating theatre scrub nurse: literature review. Journal of Advanced Nursing, 63(1), pp. 15–24. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04695.x PMid:18598248

Novak, A. & Založnik, A., 2015. Zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester s kliničnim mentorstvom v Splošni bolnišnici Jesenice. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, R. Rustja, I. Avberšek-Lužnik, B. Bregar, K. Čuček-Trifkovič, et al., eds. Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje: zbornik predavanj z recenzijo. Bled, 11.–12. junij 2015. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 265–273.

Ramšak Pajk, J., 2008. Pomen mentorstva v izobraževanju in kariernem razvoju medicinskih sester. In: B. Skela-Savič, J. Ramšak-Pajk & B.M. Kaučič, eds. Jaz in moja kariera: zbornik predavanj. Bled, 25. januar 2008. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 53–60.

Robida, A., 2013. Kompetence za varnost pacientov. In: B.Skela Savič & S. Hvalič Touzery, eds. Sodobna zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj: teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje: zbornik prispevkov. Ljubljana, 31. januar 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 126–133.

Sherman, R.O., 2015. Recruiting and retaining generation Y perioperative nurses. Association of periOperative Registered Nurses(AORN) Journal, 101(1), pp. 138–143. https://doi.org/10.1016/j.aorn.2014.10.006. PMid:25537333

Skela-Savič, B., 2014. Are we aware of our responsibilities for the development of nursing care. Obzornik zdravstvene nege, 48(1), pp. 5–11. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.12

Skela-Savič, B. & Kiger, A., 2015. Self-assessment of clinical nurse mentors as dimensions of professional development and the capability of developing ethical values at nursing students: a correlational research study. Nurse Education Today, 35(10), pp. 1044–1051. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.04.003 PMid:25981136

Tavakol, M. & Dennick, R., 2011. Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal Of medical education, 2, pp. 53–55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd PMCid:PMC4205511

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical

Association, 310(20), pp. 2191–2194. Avaliable at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/DoH-Oct2013-JAMA.pdf [1. 8. 2017]. PMid: 25951678

Žerdoner, L., 2015. Samoevalvacija dela mentorjev v kliničnem okolju zdravstvene nege: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 52–69.

Objavljeno

2017-09-25

Kako citirati

Oblak, T., & Skela-Savič, B. (2017). Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu: primer ene organizacije. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(3), 190–206. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.3.178

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3