Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji

Avtorji

  • Sanela Pivač Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.103

Ključne besede:

pogostost pitja, študenti, alcohol

Povzetek

Uvod: Pogosti dejavniki tveganja za pitje alkoholnih pijač so želja po sprejetosti s strani vrstnikov, prisotnost alkohola v družini, dostopnost alkohola, slabši študijski uspeh in nižja samopodoba študenta. Namen raziskave je bil ugotoviti dejavnike tveganja, ki so povezani z uživanjem alkoholnih pijač študentov na višje- in visokošolskih zavodih v gorenjski regiji. Metode: Uporabljena je bila kvantitativna neeksperimentalna metoda raziskovanja. Podatki so bili zbrani s pomočjo strukturiranega vprašalnika na namenskem vzorcu 328 študentov prvih letnikov višje- in visokošolskih zavodov na področju gorenjske regije, v obdobju maj ter oktober in november 2012. Uporabljena je bila opisna statistika in linearna multipla regresijska analiza. Rezultati: Največji vpliv na pogostost pitja zaradi komunikativnosti in sproščenosti ima povprečni učni uspeh v zadnjem letu srednješolskega izobraževanja (β = 0,168, p = 0,002). Statistično pomemben vpliv pogostosti pitja alkoholnih pijač v prostem času predstavljajo prijateljstvo (β = 0,131, p = 0,029), pogosto druženje s prijatelji (β = 0,127, p = 0,035), opora družine v primeru težav (β = –0, 183, p = 0,001) in povprečni učni uspeh v zadnjem letu srednješolskega izobraževanja (β = 0,098, p = 0,043). Diskusija in zaključek: Dejavniki tveganja, ki so povezani z uživanjem alkoholnih pijač študentov gorenjske regije so socialni (opora družine), vrstniški (vpliv vrstnikov) in individualni (nizka samopodoba, slabši učni uspeh in preživljanje prostega časa). Značilnosti anketiranih študentov gorenjske regije v odnosu do uživanja alkoholnih pijač ne odstopajo od ostalih vrstnikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Sanela Pivač, Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

pred. Sanela Pivač, dipl. m. s., mag. zdr. neg., spec. manag.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Literatura

Akmatov, M.K., Mikolajczyk, R.T., Meier, S. & Kramer, A., 2011. Alcohol consumption among university students in North RhineWestphalia, Germany-results from a multicenter cross-sectional study. Journal of American College Health, 59(7), pp. 620–626. http://dx.doi.org/10.1080/07448481.2010.520176 PMid:21823957

Anderson, P. & Baumberg, B., 2006. Alcohol in Europe, a public health perspective: a report for the European Commision. Avaliable at: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_ style/alcohol/documents/alcohol_europe_en.pdf [2. 6. 2016].

Bajt, M. & Zorko, M., 2009. Pregled glavnih političnih dokumentov s področja alkohola v mednarodnem prostoru in v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Baker, K. & Boland, K., 2011. Assessing safety: a campus-wide initiative. College Student Journal, 45(4), pp. 683–699.

Biščak Hafner, M., Kolšek, M. & Rebek, K., 2014. Pitje alkohola študentov Univerze v Ljubljani. Zdravstveno varstvo, 53(3), pp. 255–261. http://dx.doi.org/10.1515/sjph-2015-0034 PMid:27647411; PMCid:PMC4820203

Can, G., Ozdilli, K., Erol, O., Unsar, S., Tulek, Z., Savaser, S., et al., 2008. Comparison of the health-promoting lifestyles of nursing and non-nursing students in Istanbul, Turkey. Nursing and Health Sciences, 10(4), pp. 273–280. http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-2018.2008.00405.x PMid:19128303

Champion, D.A., Lewis, T.F. & Myers, J.E., 2015. College student alcohol use and abuse: social norms, health beliefs, and selected socio-demographic variables as explanatory factors. Journal of Alcohol and Drug Education, 59(1), pp. 57–82.

Choo, H. & Shek, D., 2013. Quality of parent–child relationship, family conflict, peer pressure, and drinking behaviors of adolescents in an Asian context: the case of Singapore. Social Indicators Research, 110(3), pp. 1141–1157. http://dx.doi.org/10.1007/s11205-011-9977-4

Cicognani, E. & Zani, B., 2011. Alcohol use among Italian university students: the role of sensation seeking, peer group norms and self-efficacy. Journal of Alcohol and Drug Education, 55(2), pp. 17–36.

Durkin, A., 2008. Educating nursing students about the dangers of drinking games. Nursing education perspectives, 29(1), pp. 38–41. PMid:18330421

Etcheverry, P.E. & Agnew, C.R., 2008. Romantic partner and friend influences on young adult cigarette smoking: comparing close others' smoking and injunctive norms over time. Psychology of Addictive Behaviors, 22(3), pp. 313–325. http://dx.doi.org/10.1037/0893-164X.22.3.313 PMid:18778125

Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., et al., 2011. The 2011 ESPAD report. Available at: http://www.can.se/contentassets/8d8cb78bbd28493b9030c65c 598e3301/the_2011_espad_report_full.pdf [8. 8. 2015].

Hovnik Keršmanc, M., 2010. Epidemiologija rabe alkohola v Sloveniji. In: I. Avberšek Lužnik, B.M. Kaučič, S. Hvalič Touzery, B. Skela Savič, I. Grmek Košnik & A. Čufar, eds. Sindrom odvisnosti od alkohola – diagnostični in terapevtski vidiki: zbornik prispevkov z recenzijo, Bled, 13. oktober 2010. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 47–55.

Hovnik Keršmac, M., 2011. Pobuda mestnemu svetu občine Kranj k sprejemanju in izvajanju aktivnosti na področju zmanjševanja škode zaradi alkohola. Kranj: Mestna občina Kranj – Lex localis. Available at: http://www.lex-localis.info/files/862eb4d8-e95e-47ff-9f8387e5c498d05a/7615718259240000000_8.%20Aktivnosti%20 na%20podrocju%20zmanjsevanja%20skode%20zaradi%20 alkohola.pdf [21. 6. 2016].

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2010. Zdravje v Sloveniji: Tvegano in škodljivo pitje alkohola. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ zdravje_v_slovenji.pdf [30. 3. 2015].

Jeriček Klanšček, H., Lavtar, D. & Pokrajac, T. eds. 2007. Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju: HBSC Slovenija 2006. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravje.

Kazemi, D.M., Wagenfeld, M., Van Horn, K.R., Levine, M.J. & Dmochowski, J., 2011. Binge drinking among underage college students: role of impulsivity and the Transtheoretical model drinking. Journal of Addictions Nursing, 22(4), pp. 193–199. http://dx.doi.org/10.3109/10884602.2011.616605

Kenna, G.A. & Lewis, D.C., 2008. Risk factors for alcohol and other drug use by healthcare professionals. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 3, p. 3. http://dx.doi.org/10.1186/1747-597X-3-3 PMid:18230139; PMCid:PMC2265282

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kolšek, M. & Klemenc Ketiš, Z., 2015. Alcohol drinking among the students of the University of Maribor, Slovenia. Zdravstveno varstvo, 54(4), pp. 1–7. http://dx.doi.org/10.1515/sjph-2015-0034 PMid:27647411; PMCid:PMC4820203

Maggs, L.J. & Schulenberg, E.J., 2006. Initiation and course of alcohol consumption among adolescents and young adults. In: M. Galanter, ed. Alcohol problems in adolescents and young adults: epidemiology, neurobiology, prevention and treatment. New York: Springer, pp. 29–47.

Makivić, I., Kersnik, J. & Kolšek, M., 2013. Ukrepi za zmanjševanje tveganega in škodljivega pitja alkohola v populaciji študentov: sistematični pregled literature. Zdravstveno varstvo, 52(3), pp. 236–246. https://doi.org/10.2478/sjph-2013-0024

McNamara, R.S., Swaim, R.C. & Rosén, L.A., 2010. Components of negative affect as moderators of the relationship between early drinking onset and binge-drinking behavior. Journal of Child and Adolescence Substance Abuse, 19(2), pp. 108–121. http://dx.doi.org/10.1080/10678281003634884

Ministrstvo za zdravje, 2008. Poročilo o stanju na področju alkohola in alkoholne politike v Sloveniji in Evropi. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje.

Osler, M., Nordentoft, M. & Andersen, A.N., 2006. Childhood social environment and risk of drug and alcohol abuse in a cohort of Danish men born in 1953. American Journal of Epidemiology, 163(7), pp. 654–661. http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwj084 PMid:16443802

Osnutek sklepov Sveta z dne 1. decembra 2009 o alkoholu in zdravju, 2009. Uradni list Evropske unije, 2009/C 302/07. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C: 2009:302:0015:0018:SL:PDF [5. 6. 2016].

Ramovš, J. & Ramovš, K., 2007. Pitje mladih: raziskava o pitju alkohola med mladimi v luči antropoloških spoznanj o omamah in zasvojenosti. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

Rassool, G.H., 2007. International perspectives: the educational experiences and previous orientation of undergraduate nursing students in alcohol and drug: the English context. Journal of Addictions Nursing, 18(1), pp. 47–52. http://dx.doi.org/10.1080/10884600600995499

Snyder, L., 2006. Effects of alcohol advertising exposure on drinking among youth. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 160(1), pp. 18–24. http://dx.doi.org/10.1001/archpedi.160.1.18 PMid:16389206

Stergar, M., 2011. Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino 2011. Available at: http://www.cilizadelo.si/e_files/content/ESPAD%202011_ Slovenija.pdf [11. 4. 2016].

Tremblay, P.F., Graham, K., Wells, S., Harris, R., Pulford, R., Roberts, S.E., 2010. When do first-year college students drink most during the academic year? An Internet-based study of daily and weekly drinking. Journal of American College Health, 58 (5), pp. 401–11. http://dx.doi.org/10.1080/07448480903540465 PMid: 20304752

Varela, A. & Pritchard, M.E., 2011. Peer influence: use of alcohol, tobacco, and prescription medications. Journal of American College Health, 59(8), pp. 751–756. http://dx.doi.org/10.1080/07448481.2010.544346 PMid:21950257

Watson, H., Whyte, R., Schartau, E. & Jamieson, E., 2006. Survey of student nurses and midwives: smoking and alcohol use. British Journal of Nursing, 15(22), pp. 1212–1216. http://dx.doi.org/10.12968/bjon.2006.15.22.22557 PMid:17346018

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/ DoH-Oct2013-JAMA.pdf [1. 9. 2016].

Zalta, A., Kralj, A., Zurc, J., Lenarčič, B., Medarič, Z. & Simčič, B., 2008. Mladi in alkohol v Sloveniji. Zaključno poročilo ciljnoraziskovalnega projekta. Koper: Univerza na Primorskem; Znanstveno-raziskovalno središče.

Objavljeno

2016-12-22

Kako citirati

Pivač, S., & Skela-Savič, B. (2016). Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.103

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>