Dojemanje dostojanstva pacientov z vidika zdravstvenih delavcev

eksplorativna raziskava

Avtorji

  • Mateja Bahun Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1028-5383

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.204

Ključne besede:

bolnišnica, zasebnost, hospitalizacija, odrasli pacienti, zdravstvo

Povzetek

Uvod: Človeško dostojanstvo je neodtujljiva pravica vsakega posameznika, njegovo ohranjanje pa temeljna naloga zdravstvenih delavcev. Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri se med hospitalizacijo pacientom zagotavlja dostojanstvo ter kako to dojemajo zaposleni v zdravstvu.
Metode: Raziskava temelji na eksplorativni kvantitativni raziskovalni metodi. Podatki so bili pridobljeni s strukturiranim vprašalnikom. V raziskavi je sodelovalo 267 priložnostno izbranih zdravstvenih delavcev iz petih slovenskih splošnih bolnišnic. Pridobljeni podatki so bili obdelani z bivariatno in multivariatno analizo.
Rezultati: Splošno mnenje anketirancev o sodelavcih in njihovem zagotavljanju zasebnosti je dobro (x = 3,79, s = 0,70). Dojemanje dostojanstva se lahko pojasni v 52,18 % z osebno odgovornostjo zaposlenih (23,82 %), informiranostjo pacientov (16,62 %) in pacientovim sodelovanjem pri odločitvah (11,74 %). Poklicne skupine imajo različno stališče do informiranosti pacientov (F = 5,44, p = 0,001). Med vključenimi bolnišnicami so razlike v izvajanju aktivnosti: zapiranje vrat bolniške sobe (F = 9,07, p < 0,001), uporaba paravana ali zavese (F = 25,65, p < 0,001), nameščanje opozorila na vrata bolniške sobe (F = 28,16, p < 0,001) ter obveščanje pacientov o tem, kaj se bo dogajalo med intervencijami (F = 5,91, p = 0,001), aktivnosti pogosteje izvajajo zaposleni v zdravstveni negi s srednješolsko izobrazbo.
Diskusija in zaključek: Med hospitalizacijo se dostojanstvo pacientom ne zagotavlja popolnoma, zato bodo rezultati lahko uporabni za načrtovanje izboljšanja strokovnega znanja, razumevanja področja dostojanstva ter infrastrukturnih in materialnih pogojev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Mateja Bahun, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

viš. pred., prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

izr. prof. dr., viš. med. ses., univ. dipl. org., znan. svet.

Literatura

Anderberg, P., Lepp, M., Berglund, A.L. & Segesten, K., 2007. Preserving dignity in caring for older adults: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 59(6), pp. 635–643. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04375.x PMid:17727405

Baillie, L. & Ilott, L., 2010. Promoting the dignity of patients in perioperative practice. Journal of Prioperative Practice, 20(8), pp. 278–282. https://doi.org/10.1177/175045891002000802 PMid:20860187

Baillie, L. & Gallagher, A., 2012. Raising awareness of patient dignity. Nursing Standard, 27(5), pp. 44–49. https://doi.org/10.7748/ns2012.10.27.5.44.c9333 PMid:23256301

Beckstrand, R.L., Giles, V.C., Luthy, K.E., Callister, L.C. & Heaston, S., 2012. The last frontier: rural emergency nurses' perceptions of end-of-life care obstacles. Journal Of Emergency Nursing, 38(5), pp. 15–25. https://doi.org/10.1016/j.jen.2012.01.003 PMid:22683099

Berghout, M., Van Exel, J., Leensvaart, L. & Cramm, J. M., 2015. Healthcare professionals' views on patient centered care in hospitals. BMC Health Services Research, 15, art. ID 385, pp. 1–13. https://doi.org/10.1186/s12913-015-1049-z PMid:26373841; PMCid: PMC4572638

Buckingham, M., 2015. Most HR data is bad data. Available at: https://hbr.org/2015/02/most-hr-data-is-bad-data [23. 6. 2015].

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Douglas, C.H. & Douglas, M.R., 2004. Patient-friendly hospital environments: exploring the patients' perspective. Health expectations, 7(1), pp. 61–73. https://doi.org/10.1046/j.1369-6513.2003.00251.x PMid:14982500; PMCid:PMC5060211

Edlund, M., Lindwall, L., von Post, I. & Lindström, U.A., 2013. Concept determination of human dignity. Nursing ethic, 20(8), pp. 851–860. https://doi.org/10.1177/0969733013487193 PMid:23812559

Eyni, E., Hasani, A., Fereidouni, P. & Seyed Andi, J., 2017. Effect of nursing staff training on respecting the privacy of patients in the emergency department. Journal of Nursing and Midwifery Sciences, 4(2), pp. 11–18. Available at: http://jnms.mazums.ac.ir/article-1-278-en.html [15. 12. 2018].

Ferri, P., Muzzalupo, J. & Di Lorenzo, R., 2015. Patients' percepcion of dignity in an Italian general hospital: a cross – sectional analysis. BMC Health Services Research, 15(41), pp. 1–8. https://doi.org/10.1186/s12913-015-0704-8 PMid:25627836; PMCid: PMC4312597

Ferkulj, S., 2011. Pravica pacienta do zasebnosti v zdravstveni obravnav: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede. Available at: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=26271 [28. 3. 2012].

Hall, S., Dodd, R.H. & Higginson, I.J., 2014. Maintaining dignity for residents of care homes: a qualitative study of the views of care home staff, community nurses, residents and their families. Geriatric Nursing, 35(1), pp. 55–60. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2013.10.012 PMid:24246690

International Council of Nurses. The ICN code of ethics for nurses, 2012. Available at: http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf [10. 3. 2018].

Janežič, K. & Klemenčič, S., 2010. Spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva v zdravstveni negi. In: M. Berkopec, ed. Vrednote v zdravstveni negi, 2. dnevi Marije Tomšič, Novo mesto, 21. in 22. januar 2010. Novo mesto: Splošna bolnišnica; Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov; Visoka šola za zdravstvo, pp. 153–156.

Jeršin, K., 2015. Zaščita pacientovega dostojanstva ob izvajanju aktivnosti onkološke zdravstvene nege v očeh zdravstvenih delavcev: diplomsko delo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice. Available at: http://mail.fzj.si/diplomskadela/2015/Jersin_Katja.pdf. [10. 6. 2016].

Johnston, B., Pringle, J., Gaffney, M., Narayanasamy, M., McGuire, M. & Buchanan, D., 2015. The dignified approach to care: a pilot study using the patient dignity question as an intervention to enhance dignity and person-centred care for people with palliative care needs in the acute hospital setting. BMC Palliative Care, 14(9), pp. 1–14. https://doi.org/10.1186/s12904-015-0013-3 PMid:25883533; PMCid: PMC4399754

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Li, H.C., Richardson, A., Speck, P. & Armes, J., 2014. Conceptualizations of dignity at the end of life: exploring theoretical and cultural congruence with dignity therapy, Journal of Advanced Nursing, 70(12), pp. 2920–2931. https://doi.org/10.1111/jan.12455 PMid:24866233

Lin, Y.P., Tsai, Y.F. & Chen, H.F., 2011. Dignity in care in the hospital setting from patients' perspectives in Taiwan: a descriptive qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 20(5/6), pp. 794–801. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03499.x PMid:21320204

Lin, Y.P., Watson, R. & Tsai, Y.F., 2013a. Dignity in care in the clinical setting: a narrative review. Nursing Ethics, 20(2), pp. 168–177. https://doi.org/10.1177/0969733012458609 PMid:23131700

Lin, Y.K., Lee, W.C., Kuo, L.C., Cheng, Y.C., Lin, C.J., Lin, H.L., et al., 2013b. Building an ethical environment improves patient privacy and satisfaction in the crowded emergency department: a quasi-experimental study. BMC Medical Ethics, 14(8), pp. 1–8. https://doi.org/10.1186/1472-6939-14-8 PMid:23421603; PMCid: PMC3616842

Marinič, M., 2010. Dostojanstvo pacienta z vidika spoštovanja. In: B. Skela - Savič, B.M. Kaučič, J. Zurc, S. Hvalič Touzery, S. Kadivec, A.M. Kiger, et al., eds. Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege: zbornik predavanj z recenzijo, 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, Ljubljana, September 16-17, 2010. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, pp. 436–442.

Marinič, M., 2012. Zasebnost in dostojanstvo pacienta. Obzornik Zdravstvene Nege, 46(3), pp. 237–243. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=ba4d3432-f26b-4e11-85bc-62ae88865723 [15. 12. 2018].

Ministrstvo za zdravje, 2009. Nacionalna anketa o izkušnjah odraslih pacientov v akutni bolnišnici. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploadsmz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/kakovost/anketa_kakovosti_pacienti_2006/anketa_2008_porocilo/Porocilo_Nacionalne_ankete_v_akutnih_bolnisnicah [22. 6. 2012].

Oosterveld-Vlug, M.G., Pasman, H.R.W., van Gennip, I.E., Willems, D.L. & Onwuteaka-Philipsen, D.O., 2013. Nursing home staff's views on residents' dignity: a qualitative interview study. BMC Health services Research, 13(353), pp. 1–9. https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-353 PMid:24041222; PMCID: PMC3850947

Pallant, J., 2010. SPSS survival manual, 4th ed. Maidenhead Open University Press: McGraw-Hill.

Pellegrino, E.D., 2008. The lived experience of human dignity. In: A. Schulman, ed. Human Dignity and Bioethics: essays Commissioned by the President's Council on Bioethics. Washington: The President Council on Bioethics, pp. 513–537.

Picco, E., Santoro, R. & Garrino, L., 2010. Dealing with the patient's body in nursing: nurses' ambiguous experience in clinical practice. Nursing Inquiry, 17(1), pp. 38–45. https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2009.00481.x PMid:20137029

Predik, M., 2010. Spoštovanje pacientovega dostojanstva v zdravstveni obravnavi: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede. Available at: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13234. [28. 3. 2012].

Pringle, J., Johnston, B. & Buchanan, D., 2015. Dignity and patient-centred care for people with palliative care needs in the acute hospital setting: a systematic review. Palliative Medicine, 29(8), pp. 675–694. https://doi.org/10.1177/0269216315575681 PMid:25802322

Sabatino, L., Stievano, A., Rocco, G., Kallio, H., Pietila, A.M. & Kangasniemi, M.K., 2014. The dignity in nursing profession: a metasynthesis of qualitative research. Nursing Ethics, 21(6), pp. 659–672. https://doi.org/10.1177/0969733013513215 PMid:24561448

Šanáková, Š. & Čáp, J. 2018. Dignity from the nurses' and older patients' perspective: a qualitative literature review. Nursing ethics, 25(1). https://doi.org/10.1177/0969733017747960 PMid:29471725

Šmitek, J., 2006. Pomen človekovega dostojanstva v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 40(1), pp. 23-35. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2006.40.1.23 [10. 11. 2017].

Whitehead, J. & Wheeler, H., 2008a. Patients' experiences of privacy and dignity. Part 1: a literature review. British Journal of Nursing, 17(6), pp. 381–385. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.6.28904 PMid:18414308

Whitehead, J. & Wheeler, H., 2008b. Patients' experience of privacy and dignity. Part 2: an empirical study. British Journal of Nursing, 17(7), pp. 458–464. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.7.29067 PMid:18642689

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Zirak, M., Ghafourifard, M. & Aliafsari Mamaghani, E., 2017. Patients' dignity and its relationship with contextual variables: a crosssectional study. Journal of Caring Sciences, 6(1), pp. 49–57. https://doi.org/10.15171/jcs.2017.006 PMid:28299297; PMCid:PMC5348662

Prenosi

Objavljeno

2018-06-21

Kako citirati

Bahun, M., & Skela-Savič, B. (2018). Dojemanje dostojanstva pacientov z vidika zdravstvenih delavcev: eksplorativna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(2), 90–99. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.204

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3