Odnos in stališča medicinskih sester do raziskovanja v klinični praksi zdravstvene nege:

kvantitativna opisna raziskava

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3074

Ključne besede:

zaposleni, raziskovanje, znanost, metodologija

Povzetek

Uvod: Vključevanje v znanstveno-raziskovalne dejavnosti v zdravstveni negi predstavlja pomemben prispevek k razvoju stroke. Namen raziskave je bil ugotoviti stališča in odnos anketirancev do raziskovanja v kliničnem okolju.
Metode: Uporabljena je bila kvantitativna, opisna in eksplorativna neeksperimentalna metoda empiričnega raziskovanja. Anketiranje je potekalo na priložnostnem vzorcu 104 oseb, zaposlenih v zdravstveni negi. Podatki so bili zbrani s pomočjo spletnega vprašalnika, pripravljenega na podlagi pregleda literature. Pri statistični metodi sta uporabljeni deskriptivna statistika (frekvenca, minimum, maksimum, povprečje in standardni odklon) ter interferenčna statistika (linearna regresija, hi-kvadrat test, Mann-Whitneyev U-test, Kruskal-Wallisov test).
Rezultati: Anketiranci izkazujejo pozitivna stališča in odnos do raziskovanja (x = 3,44, s = 0,411). Na slednja statistično značilno pozitivno vpliva naklonjenost delovnega okolja (R2 = 0,337, p < 0,001), izzivi in ovire, s katerimi se srečujejo pri raziskovanju, pa na njihova stališča in odnos ne vplivajo (R2 = 0,000, p = 0,932).
Diskusija in zaključek: V literaturi se kaže pozitiven odnos anketirancev do raziskovanja, vendar se opozarja na številne ovire za raziskovalno delo. Pomembno je, da se medicinske sestre zavedajo pomembnosti uporabe rezultatov raziskovanja v procesu dela, kajti le tako bodo raziskovanja služila svojemu namenu in imela večjo vrednost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Akerjordet, K., Lode, K., & Severinsson, E. (2012). Clinical nurses' research capacity in a Norwegian university hospital: Part 2. Journal of Nursing Management, 20(6), 824–832.https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2012.01473.x

Alatawi, M., Aljuhani, E., Alsufiany, F., Aleid, K., Rawah, R., Aljanabi, S., & Banakhar, M. (2020). Barriers of implementing evidence-based practice in nursing profession: A literature review. American Journal of Nursing Science, 9(1), 35–42. https://doi.org/10.11648/j.ajns.20200901.16

Berthelsen, C. B., & Hølge-Hazelton, B. (2014). Orthopaedic nurses' attitudes towards clinical nursing research: A crosssectional survey. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 19(2), 74–84. https://doi.org/10.1016/j.ijotn.2014.10.004 PMid:25846220

Björkström, M. E., Johansson, I. S., & Athlin, E. E. (2014). An attempt to improve nurses' interest in and use of research in clinical practice by means of network support to ‘facilitator nurses'. Journal of Nursing Education and Practice, 4(3), 58. https://doi.org/10.5430/jnep.v4n3p58

Bonner, A., & Sando, J. (2008). Examining the knowledge, attitude and use of research by nurses. Journal of Nursing Management, 16(3), 334–343. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2007.00808.x

Chang, H. C., Jones, M. K., & Russell, C. (2013). Exploring attitudes and barriers toward the use of evidence-based nursing among nurse managers in Taiwanese residential aged care facilities. Journal of Gerontological Nursing, 39(2), 36–42. https://doi.org/10.3928/00989134-20130110-02

Cherry, K. (2018, February 20). Attitudes and Behavior in Psychology. Retrieved December 19, 2020 from https://www.verywellmind.com/attitudes-how-they-form-change-shapebehavior-2795897

Chien, L. Y. (2019). Evidence-based practice and nursing research. The Journal of Nursing Research, 27(4), Article 29. https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000346 PMCid:PMC664109; PMid:31313747

Corchon, S., Watson, R., Arantzamendi, M., & Saracíbar, M. (2010). Design and validation of an instrument to measure nursing research culture: The nursing research questionnaire. Journal of Clinical Nursing, 19(2), 217–226. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.03049.x PMid:20500259

Dobnik, M., & Lorber, M. (2014). Pomen znanja in raziskovanja v zdravstveni negi. In: M. Pajnkihar, A. Habjanič, M. Lorber, V. Gönc, K. Čuček-Trifkovič, J. Nerat … B. Kegl (Eds.), Z znanjem do zdravja in razvoja v 21. stoletju: zbornik predavanj/ mednarodna konferenca, Maribor, 19. junij 2014. (pp. 85–90). Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede. Retrieved January 23, 2020 from https://www.fzv.um.si/sites/default/files/2016/Zbornik_MK-19.6.2014.pdf

Dornik, E. (2013). Informacijska podpora raziskovanju in klinični praksi v zdravstveni negi (doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana.

Dornik, E., & Mihelič-Zajec, A. (2016). Slovenian nursing review facing contemporary publishing challenges. Obzornik zdravstvene nege, 50(4), 256–263. https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.140

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Los Angeles: Sage, 62–80. Retrieved April 19, 2021 from https://books.google.si/books?id=c0Wk9IuBmAoC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Grbec, V. (2012). Iz preteklosti v prihodnost - pogumno z raziskovalnim delom. In T. Štemberger Kolnik, S. Majcen Dvoršak, D. Klemenc, J. Ramšak-Pajk, I. Trobec, & Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (Eds.), Z dokazi v prakso: zbornik predavanj z recenzijo/13. simpozij zdravstvene in babiške nege, Ljubljana, 9. maj 2012. (pp. 11–15). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic. Retrieved April 20, 2021 from http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/13._simpozij_zdravstvene_in_babiske_nege_-z_dokazi_v_prakso.pdf

Hofmeister, N. (2007). Attitudes of nurses toward research (magistrsko delo). Kirkhof College Of Nursing, Grand Valley State University.

Holzemer, W. L., & Portillo, C. J. (2009). Theory and nursing science. In W. L. Holzemer (Eds.), Improving Health through Nursing Research. (pp. 26–27) Newark: Wiley-Blackwell. Retrieved April 20, 2021 from https://books.google.si/books?id=WxhjZW1x_1oC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Hvalič Touzery, S. (2016, June 28). O raziskovanju v zdravstveni negi in njegovi povezanosti s kliničnim okoljem. Retrieved April 20, 2021 from https://www.fzab.si/blog/2016/06/28/oraziskovanju-v-zdravstveni-negi-in-njegovi-povezanosti-sklinicnim-okoljem/

Jhangiani, R., Tarry, H., & Stangor, C. (2014). Principles of Social Psychology (1st ed., pp. 82–93). British Columbia Victoria: BCcampus. Retrieved April 20, 2021 from: https://opentextbc.ca/socialpsychology/

Józsa, K., & Morgan, G. A. (2017). Reversed items in likert scales: Filtering out invalid responders. Journal of Psychological and Educational Research, 25(1), 7–25. Retrieved April 19, 2021 from https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/likert2_0.pdf

Karkos, B., & Peters, K. (2006). A magnet community hospital: Fewer barriers to nursing research utilization. The Journal of Nursing Administration, 36(7), 377–382. https://doi.org/10.1097/00005110-200607000-00011

Kerr, D., Woodruff, I., & Kelly, A. M. (2004). Clinical nursing research: Nurses' attitudes and activity. Collegian, 11(2), 17–21. https://doi.org/10.1016/S1322-7696(08)60450-3

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Kovačević, A. (2017). Stavovi medicinskih sestara prema istraživanju u sestrinstvu (magistrsko delo). Josip Juraj Strossmayer University, Faculty of Medicine, Osijek.

Krajnc, F., & Kadivec, S. (2019). Odnos diplomiranih medicinskih sester, zaposlenih v zdravstveni dejavnosti na primarni in terciarni ravni, do raziskovanja v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 53(4), 300–308. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.2971

Melnyk, B. M., Fineout-Overholt, E., & Mays, M. Z. (2008). The evidence-based practice beliefs and implementation scales: Psychometric properties of two new instruments. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 5(4), 208–216. https://doi.org/10.1111/j.1741-6787.2008.00126.x

Montano, B. S. J., Carretero, R. G., Entrecanales, M. V., & Pozuelo, P. M. (2010). Integrating the hospital library with patient care, teaching and research: Model and Web 2.0 tools to create a social and collaborative community of clinical research in a hospital setting. Health Information and Libraries Journal, 27(3), 217–226. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2010.00893.x

Nilsson Kajermo, K., Alinaghizadeh, H., Falk, U., Wändell, P., & Törnkvist, L. (2014). Psychometric evaluation of a questionnaire and primary healthcare nurses' attitudes towards research and use of research findings. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(1), 173–185. https://doi.org/10.1111/scs.12037

Nkrumah, I., Atuhaire, C., Priebe, G., & Cumber, S. N. (2018). Barriers for nurses' participation in and utilisation of clinical research in three hospitals within the Kumasi Metropolis, Ghana. The Pan African Medical Journal, 30(24), 2–5. https://doi.org/10.11604/pamj.2018.30.24.15230

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practise (11th ed.). Wolters Kluwer Health.

Poreddi, V., Reddy, P. D., Thimmaiah, R., & Bada Math, S. (2015). Nurses attitudes and perceptions of nursing research: An Indian perspective. Asian Journal of Nursing Research and Education, 4(1), 509–513. Retrieved April 20, 2021 from https://www.researchgate.net/publication/271839515_Nurses_Attitudes_and_Perceptions_of_Nursing_Research_An_Indian_Perspective

Rodica, B., & Starc, J. (2017). Vpliv raziskovanja medicinskih sester na dvig kakovosti zdravstvene nege. In N. Kregar Velikonja (Eds.), Celostna obravnava pacienta: zbornik prispevkov/mednarodna znanstvena konferenca, Novo mesto, 10. november 2016 (pp. 417–427). Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede. Retrieved April 20, 2021 from: https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/FZV%20simpozij%202015/fzv_zbornik_povzetkov_2016_www.pdf

Sigurðardóttir K. Á. (2013). The importance of research in nursing: International collaboration in research. In M. Pajnkihar & M. Lorber (Eds.), Zbornik predavanj, Mednarodna konferenca Z znanjem do razvoja in zdravja, Maribor: 14.-16 maj 2013 (pp. 47–50). Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede. Retrieved April 20, 2021 from https://www.fzv.um.si/sites/default/files/2016/MednarodnaKonferencaFZVUM.pdf

Skela-Savič, B. (2012a). Pomen raziskovanja in na dokazih temelječega delovanja za razvoj zdravstvene nege. In T. Štemberger Kolnik, S. Majcen Dvoršak, & D. Klemenc (Eds.), Z dokazi v prakso: zbornik predavanj z recenzijo/13. simpozij zdravstvene in babiške nege, Ljubljana, 9. maj 2012 (pp. 21–32). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic. Retrieved April 20, 2021 from https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/13._simpozij_zdravstvene_in_babiske_nege_-_z_dokazi_v_prakso.pdf

Skela-Savič, B. (2012b). Doktorski študij zdravstvene nege v Sloveniji: pričakovanja in realnost. In B. Skela-Savič, S. Hvalič Touzery, K. Skinder Savić, & J. Zurc (Eds.), Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje: prispevek k zdravju posameznika in družbe: zbornik predavanj z recenzijo/5. mednarodna znanstvena konferenca, Ljubljana, 7.-8. junij 2012 (pp. 67–76). Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego. Retrieved April 20, 2021 from https://www.fzab.si/uploads/file/5_MZK_2012(1).pdf

Skela-Savič, B. (2015, November 10). V čem se na dokazih podprta zdravstvena nega razlikuje od na dokazih podprte medicine. Retrieved April 20, 2021 from https://www.fzab.si/blog/2015/11/10/v-cem-se-na-dokazih-podprta-zdravstvenanega-razlikuje-od-na-dokazih-podprte-medicine/

Skela-Savič, B., & Kiger, A. (2015). Self-assessment of clinical nurse mentors as dimensions of professional development and the capability of developing ethical values at nursing students: A correlational research study. Nurse Education Today, 35(10), 1044–1051. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.04.003

Skela-Savič, B., Pesjak, K., & Lobe, B., (2015). Prepričanja in uporaba na dokazih podprte prakse med diplomiranimi medicinskimi sestrami v Slovenskih bolnišnicah: preliminarni rezultati. In B. Skela-Savič & S. Hvalič Touzery (Eds.), 8. mednarodna znanstvena konferenca: zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje. Bled, 11. in 12. junij 2015 (pp. 24-35). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin.

Strojan, N. (2012). Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 46(1), 47–55. Retrieved April 20, 2021 from https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2867

Uredba (EU) 2016/679. (2016). Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Besedilo velja za EGP). Retrieved August 10, 2021, from http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/slv

Van Achterberg, T., Schoonhoven, L., & Grol, R. (2008). Nursing implementation science: How evidence-based nursing requires evidence-based implementation. Journal of Nursing Scholarship, 40(4), 302–310. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2008.00243.x

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2021-09-23 — posodobljeno 2021-09-23

Verzije

Kako citirati

Zaluberšek, J., & Ličen, S. (2021). Odnos in stališča medicinskih sester do raziskovanja v klinični praksi zdravstvene nege:: kvantitativna opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(3), 148–157. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3074

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>