Odnos študentk in študentov zdravstvene nege do homoseksualnosti

kvantitativna opisna raziskava

Avtorji

  • Rebeka Lekše Artros d. o. o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-6981-5668
  • Ana Marija Capuder Splošna bolnišnica Izola, Urgentni center, Polje 40, 6310 Izola, Slovenija
  • Aleš Vehar Zavod Fitlab, Partizanska ulica 8A, 1370 Logatec, Slovenija
  • Katja Vehar Zavod Fitlab, Partizanska ulica 8A, 1370 Logatec, Slovenija
  • Sabina Ličen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-8795-7985

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.2.3094

Ključne besede:

percepcija, istospolna usmerjenost, kulturne kompetence, izobraževanje, zdravstvena nega

Povzetek

Uvod: Predsodki in diskriminacija spolnih manjšin ostajata kljub družbenim spremembam vsesplošno razširjena težava. Istospolno usmerjeni posamezniki in usmerjene posameznice so izpostavljeni in izpostavljene velikemu negativizmu in nasilju, kar škodljivo vpliva na psihološko, fizično in socialno zdravje ter dobro počutje posameznika in skupnosti. Namen raziskave je bil raziskati odnos študentk in študentov zdravstvene nege do homoseksualnosti.
Metode: Uporabljena je bila kvantitativno deskriptivna neeksperimentalna metoda. Raziskava je bila izvedena decembra 2020 s tehniko anketiranja. V priložnostni vzorec je bilo vključenih 114 dodiplomskih in podiplomskih študentk in študentov zdravstvene nege. Uporabljena je bila prirejena slovenska različica vprašalnika Index of Attitudes towards Homosexuals. Notranja konsistentnost vprašalnika je znašala 0,94.
Rezultati: Polovica (56,1 %) anketiranih ve, da spolna identiteta posameznika označuje njegovo kulturo in zato spada na področje kulturnih kompetenc, 74,6 % jih meni, da med študijem o tem niso dobili dovolj znanja. Večina (86,8 %) študentov pozna nekoga, ki je istospolno usmerjen. Obstajajo statistično pomembne razlike v odnosu do homoseksualnosti med študenti na podlagi demografskih in drugih podatkov (p < 0,05). Najbolj pozitivno stališče do homoseksualnosti so pokazali ateisti, ženske, študentje, stari od 21 let do 30 let, in študentje 2. letnika dodiplomskega študija. 
Diskusija in zaključek: Študenti in študentke zdravstvene nege imajo do homoseksualnosti pozitivno stališče. V študij zdravstvene nege je treba vključiti dodatna znanja s področja kulturnih kompetenc.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Albuquerque, G. A., Garcia, C. L., Quirino, G. S., Alves, M. J. H., Belem, J. M., Figueiredo, F. W. S. … Adami, F. (2016). Access to health services by lesbian, gay, bisexual, and transgender persons: systematic literature review. BMC International Health and Human Rights, 16(2), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12914-015-0072-9

Ayoub, P. M., & Garretson, J. (2017). 'Getting the message out: Media context and global changes in attitudes toward homosexuality'. Comparative Political Studies, 50(8), 1055–1085. https://doi.org/10.1177/0010414016666836

Bibič, Š., Lemaić, V., Oblak, T., Pirih, T. & Topolovec, M. (2011). LGBTQ slovar: slovar lezbičnih, gejevskih, biseksualnih, transspolnih, transseksualnih in queer besed. Ljubljana: Kulturni center Q (klub Tiffany), Društvo ŠKUC.

Bogataj, K. (2020). Pripovedi razkritja in življenja po razkritju (magistrska naloga). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana.

Carabez, R., Pellegrini, M., Mankovitz, A., Eliason, M. J., & Dariotis, W. M. (2015). Nursing students' perceptions of their knowledge of lesbian, gay, bisexual, and transgender issues: Effectiveness of a multi-purpose assignment in a public health nursing class. The Journal of Nursing Education, 54(1), 50–53. https://doi.org/10.3928/01484834-20141228-03

Chapman, R., Watkins, R., Zappia, T., Nicol, P., & Shields, L. (2012). Nursing and medical students' attitude, knowledge and beliefs regarding lesbian, gay, bisexual and transgender parents seeking health care for their children. Journal of Clinical Nursing, 21(7), 938–945. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03892.x

Cornelius, J., & Carrick, J. (2015). A survey of nursing students' knowledge of and attitudes toward LGBT health care concerns. Nursing Education Perspectives, 36(3), 176–178. https://doi.org/10.5480/13-1223

Dastan, N. B. (2013). The attitudes of nursing students towards lesbians and gay males in Turkey. International Journal of Nursing Practice, 21(4), 376–382. https://doi.org/10.1111/ijn.12294

Dunjić-Kostić, B., Pantović, M., Vuković, V., Randjelović, D., Totić-Poznanović, S., Damjanović, A. … Ivković, M. (2012). Knowledge: A possible tool in shaping medical professionals' attitudes towards homosexuality. Psychiatria Danubina, 24(2), 143–151. Retrieved March 1, 2021 from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22706412/

Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). Los Angeles: Sage Publications. Gonenc, I. M., & Erenel, A. S. (2018). Determining homophobic attitudes of nursing students in Turkey and the factors affecting them. Clinical and Experimental Health Sciences, 9, 21–28. https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.474857

Grabovac, I., Abramović, M., Komlenović, G., Milosević, M., & Mustajbegović, J. (2014). Attitudes towards and knowledge about homosexuality among medical students in Zagreb. Collegium Antropologicum, 38(1), 39–45. Retrieved March 1, 2021 from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24851595/

Hafeez, H., Zeshan, M., Tahir, M. A., Jahan, N., & Naveed, S. (2017). Health care disparities among lesbian, gay, bisexual, and transgender youth: A literature review. Cureus, 9(4), 1–7. https://doi.org/10.7759/cureus.1184

Hudson, W. W., & Ricketts, W. A. (1980). A Strategy for the Measurement of Homophobia. Journal of Homosexuality, 5(4), 357–372. https://doi.org/10.1300/J082v05n04_02

Juršič, N. (2015). Odnos slovenske družbe do homoseksualnosti (diplomsko delo). Fakulteta za uporabne družbene študije, Nova Gorica.

Kljajić, A. (2018). Odnos zdravstvenih delavcev do homoseksualnosti (diplomsko delo). Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Izola.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Lim, F. A., & Hsu, R. (2016). Nursing students' attitudes toward lesbian, gay, bisexual, and transgender persons: An integrative review. Nursing Education Perspective, 37(3), 144–152. https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000004

Lopes, L., Gato, J., & Esteves, M. (2016). Portuguese medical students' knowledge and attitudes towards homosexuality. Acta Médica Portuguesa, 29(11), 684–693. https://doi.org/10.20344/amp.8009

Meško, T. (2012). Stališče Rimskokatoliške cerkve in njenih vernikov do homoseksualnosti (diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

Mitchell, K. M., Lee, L., Green, A., & Skyes, J. (2016). the gaps in health care of the LGBT community: Perspectives of nursing students and faculty. Interdisciplinary Journal of Undergraduate Research, 5(5), 21–30. Retrieved March 1, 2021 from https://digitalcommons.northgeorgia.edu/papersandpubs/vol5/iss1/5/

Ng, C., Yee, A., Subramaniam, P., Loh, H. S., & Moreira, P. (2015). Attitudes toward homosexuality among nursing students in a Public University in Malaysia: The religious factor. Sexuality Research and Social Policy, 12(3), 1–6. https://doi.org/10.1007/s13178-015-0182-0

Osmanaga, F. (2015). Student's attitudes toward homosexuality. European Scientific Journal, 11(23), 171–183. Retrieved from March 2, 2021 from https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/607

Patrick, K., Heywood, W., Simpson, J. M., Pitts, M. K., Richters, J., Shelley, J. M., & Smith, A. M. (2013). Demographic predictors of consistency and change in heterosexuals' attitudes toward homosexual behavior over a two-year period'. The Journal of Sex Research, 50(6), 611–619. https://doi.org/10.1080/00224499.2012.657263

Piumatti, G. (2017). A Mediational Model explaining the connection between religiosity and anti-homosexual attitudes in Italy: The effects of male role endorsement and homosexual stereotyping. Journal of Homosexuality, 64(14), 1961–1977. https://doi.org/10.1080/00918369.2017.1289005

Pogačnik, A. (2018). Slovar slovenskega knjižnega jezika 2017. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Prosen, M. (2018). Developing cross-cultural competences: Opportunity for ensuring health and healthcare equality and equity. Obzornik zdravstvene nege, 52(2), 76–80. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.262

Roggemans, L., Spruyt, B., Van Droogenbroeck, F., & Keppens, G. (2015). 'Religion and negative attitudes towards homosexuals: An analysis of urban young people and their attitudes towards homosexuality'. YOUNG, 23(3), 254–276. https://doi.org/10.1177/1103308815586903

Rowe, D., Ng, Y. C., O'Keefe, L., & Crawford, D. (2017). Providers' attitudes and knowledge of lesbian, gay, bisexual, and transgender health. Federal Practitioner, 34(11), 28-34. Retrieved March 2, 2021 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6370394/

Rowniak, S. R. (2015). Factors related to homophobia among nursing students. Journal of Homosexuality, 62(9), 1228–1240. https://doi.org/10.1080/00918369.2015.1037135

Srivastava, S., & Singh, P. (2015). Psychosocial roots of stigma of homosexuality and its impact on the lives of sexual minorities in India. Open Journal of Social Sciences, 3, 128–136. https://doi.org/10.4236/jss.2015.38015

Strong K. L., & Folse, V. N. (2014). Assessing undergraduate nursing students' knowledge, attitudes, and cultural competence in caring for lesbian, gay, bisexual, and transgender patients. Journal of Nursing Education, 54(1), 45–49. https://doi.org/10.3928/01484834-20141224-07

Šavli, D., & Ličen, S. (2019). Perspektiva študentov zdravstvene nege do istospolno usmerjenih: opisna raziskava. Obzornik zdravstvene nege, 53(4), 309–319. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.2976

Štuhec, J. I. (2015). Fenomen homoseksualnosti in moralni kriteriji za njegovo družbeno umestitev. Bogoslovni vestnik, 75(3), 495–504. Retrieved May 24, 2021 from http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV_2015_03/08_Ivan%20Janez%20%C5%A0tuhec%20-%20Fenomen%20homoseksualnosti.pdf

Turner, M. (2013). Vloga vrstniške skupine pri krepitvi in ohranjanju adolescentove homofobije (diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana.

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2022-06-21

Kako citirati

Lekše, R., Capuder, A. M. ., Vehar, A. ., Vehar, K. ., & Ličen, S. (2022). Odnos študentk in študentov zdravstvene nege do homoseksualnosti: kvantitativna opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(2), 132–140. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.2.3094

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 > >>