Specializacije v zdravstveni negi: pogled študentov

Avtorji

  • Martin Sever Zgornja Dobrava 35a SI-4246 Kamna Gorica
  • Branko Bregar Psihiatrična klinika Ljubljana Studenec 48 SI-1260 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.49

Ključne besede:

diplomirana medicinska sestra specialistka, specialistična znanja, podiplomsko izobraževanje

Povzetek

Uvod: V Sloveniji študentom in zaposlenim v zdravstveni negi karierni razvoj na področju specializacij še ni omogočen. Namen raziskave je ugotoviti načrte študentov za njihov karierni razvoj in njihov odnos do specializacij v zdravstveni negi. Metode: Podatki so bili zbrani s spletnim vprašalnikom (? = 0,82). V vzorec so bili vključeni študentje treh fakultet, ki izvajajo program zdravstvene nege v Sloveniji. Vrnjenih je bilo 385 vprašalnikov. Analiza podatkov je bila narejena s SPSS (verzija 20.0): t-test, ANOVA, Pearsonova korelacija in faktorska analiza. Rezultati: Za nadaljevanje študija bi se odločilo 258 (67 %) anketirancev. Najbolj prepoznane specializacije so nujna medicinska pomoč (20 %), anesteziološka zdravstvena nega in intenzivna terapija (14 %) in zdravstvena nega kirurškega bolnika (11 %). Starejši študentje se odločajo za razloge, ki so bolj povezani z zdravstveno nego, mlajši študentje za razloge, ki so močneje povezani z medicino. Za moške je bolj značilno, da pri razvoju specializacij dajejo večji pomen ekonomskim razlogom (t = 0,552, p = 0,011). Študentje višjih letnikov (F = 2,407, p = 0,041) in študentje z višjo povprečno oceno (F = 3,222, p = 0,023) v ospredje odločanja za specializacije postavljajo razloge, ki so povezani z negovanjem. Diskusija in zaključek: Študentje vidijo specializacije kot nujnost za zagotavljanje vzdržnega zdravstvenega sistema pri nas in kot možnost lastnega nadaljnjega študija.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Martin Sever, Zgornja Dobrava 35a SI-4246 Kamna Gorica

Martin Sever, dipl. zn.

Branko Bregar, Psihiatrična klinika Ljubljana Studenec 48 SI-1260 Ljubljana

viš. pred. mag. Branko Bregar, dipl. zn.

Literatura

Aiken, L.H. & Cheung R., 2008. Nurse workforce challenges in the United States: implications for policy. OECD health working papers no. 35. Paris: OECD Publishing. Available at: http://www.oecd.org/unitedstates/41431864.pdf 8. 5. 2013.

Altman, T.K., 2011. Registered nurses returning to school for a bachelors degree in nursing: issues emerging from a meta-analysis of the research. Contemporary Nurse, 39(2), pp. 256–272. http://dx.doi.org/10.5172/conu.2011.39.2.256 PMid:22551437

Bregar, B., Živič, Z., Jambrošič, I., Lapanja, A., Roljić, S., Stopar Stritar, A., et al., 2013. Specializacije v zdravstveni negi: primer psihiatrične zdravstvene nege. In: Skela Savič, B., Hvalič Touzery, S., Zurc, J., Skinder Savić, B., eds. Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji? 6. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, Ljubljana, 27. 3. 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 63–77.

Bryant-Lukosius, D., Dicenso, A., Browne, G., & Pinelli, J., 2004. Advanced practice nursing roles: development, implementation and evaluation. Journal of Advanced Nursing, 48(5), pp. 519–529. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03234.x PMid:15533090

Brown, S.A. & Grimes, D.E., 1995. A meta-analysis of nurse practitioners and nurse midwives in primary care. Nursing Research, 44(6), pp. 332–339. p://dx.doi.org/10.1097/00006199-199511000-00003 PMid:7501486

Brown, J., Nolan, M., Davies, S., Nolan, J. & Keady, J., 2008. Transforming students' views of gerontological nursing: realising the potential of 'enriched' environments of learning and care: a multi-method longitudinal study. International Journal of Nnursing Studies, 45(8): pp. 1214–1232. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2007.07.002 PMid:17697678

Cencič, M., Čagran, B. & Ivanuš Grmek, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, p. 49.

Delamaire, M. & Lafortune, G., 2010. Nurses in advenced roles: a description and evaluation of experiences in 12 developed countries. OECD health working papers no. 54. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5kmbrcfms5g7-en

Dubois, C.A. & Singh, D, 2009. From staff-mix to skill-mix and beyond: towards a systemic approach to health workforce management. Human Resources for Health, 7, p. 87. http://dx.doi.org/10.1186/1478-4491-7-87. PMid:20021682; PMCid:PMC2813845

Grothier, L., 2012. A future for specialist nursing? British journal of community nursing, 17(12), p. S5.

Grymonpre, R., van Ineveld, C. & Nelson, M., 2013. Inter-professional clinical placements as a recruitment strategy in geriatrics: survey of students' perceptions. Healthcare Quarterly (Toronto, Ont.), 16(3), pp. 53–56. PMid:24034778

Horvat, M., Zaletel, M., Kramar, Z. & Skela Savič, B., 2013. Posvet o specializacijah 2010: kje smo danes? In: Skela Savič, B. & Hvalič Touzery, S., eds. Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji? 6. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, Ljubljana, 27. 3. 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 48-56.

Horrocks, S., Anderson, E. & Salisbury, C., 2002. Systematic review of whether nurse practitioners working in primary care can provide equivalent care to doctors. British medical journal, 324(7341): pp. 819-823. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.324.7341.819 PMid:11934775; PMCid:PMC100791

International Council of Nurses, 2005. Regulation terminology: version 1. Geneve: International Council of Nurses. Avalible at: http://www.area-c54.it/public/regulation%20terminology.pdf 26. 1. 2015.

International Council of Nureses., 2009. ICN framework of competencies for the nurse specialist. Geneva: International Council of Nurses.

Kadivec, S., Bregar, B., Buček Hajdarević, I., Črnivec, J., Horvat, M., Klemenc, D., et al., 2011. Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020. Available at: http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/strategija_razvoja_zn_2011-2020_okt_2011.pdf [25. 1. 2015].

Lokar, K., 2013. Specializacije v zdravstveni negi: primer onkološke zdravstvene nege. In: Skela Savič, B. & Hvalič Touzery, S., eds. Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji? 6. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, Ljubljana, 27. 3. 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 57-62.

Pask, E.G., 2011. What we said back then: frankly speaking: specialization in nursing. Canadian Nurse, 107(7), pp. 32-33.

Pajnkihar, M. & Jakl, D., 2013. Razvoj in aplikacija specialnega znanja medicinskih sester. In: Skela Savič, B. & Hvalič Touzery, S., eds. Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji? 6. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, Ljubljana, 27. 3. 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 96-101.

Poplas Sušič, A. & Marušič, D., 2011. Referenčne ambulante. Bilten: ekonomika, organizacija in informatika v zdravstvu, 27(1), pp. 9-17. Available at: http://temena.famnit.upr.si/files/files/Poplas.pdf (4. 6. 2013).

Požun, P. & Skela Savič, B., 2011. Mednarodne usmeritve, priporočila in predpisi na področju podiplomskega izobraževanja v zdravstveni negi–OECD, EU direktiva za regulirane poklice, WHO, EFN in INC. In: Skela Savič, B., Hvalič Touzery, S., Zurc, J. & Skinder Savić, K., eds. Moja kariera - quo vadis - my career. 4. posvet z mednarodno udeležbo. Specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino, Ljubljana, 8. marec 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 34-44.

Pulcini, J., Jelic, M., Gul, R. & Loke, A.Y., 2010. An international survey on advanced practice nursing education, practice, and regulation. Journal of Nursing Scholarship, 42(1), pp. 31-39. http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2009.01322.x PMid:20487184

Rod, P., 2009. Klinične specializacije. In: Majcen Dvoršak, S., Kvas, A., Kaučič, B.M., Železnik, D., Klemenc, D., eds. Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč 7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ljubljana, 11.–13. maj 2009. [CD-ROM]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 211C.

Shen, J. & Xiao, L.D., 2012. Factors affecting nursing students' intention to work with older people in China. Nurse education today, 32(3), pp. 219-223. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.03.016 PMid:21543142

Skela-Savič, B. & Klemenc, D., 2011. Opredelitev izobraževanja v Strategiji razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020. In: Skela Savič, B., Hvalič Touzery, S., Zurc, J. & Skinder Savić, K., eds. Moja kariera - quo vadis - my career. 4. posvet z mednarodno udeležbo. Specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino, Ljubljana, 8. marec 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 20-33.

Skela-Savič, B., 2013. Definicija zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi. In: Skela Savič, B. & Hvalič Touzery, S., eds. Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji? 6. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, Ljubljana, 27. 3. 2013.. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 14-21.

Starc, M., 2004. Vpliv staranja prebivalstva na porabo zdravil: diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta, pp. 4, 8. Available at: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/starc1337.pdf 20. 2. 2013.

Starc, A., Kos Grabnar, E. & Požun, P., 2009. Predstavitev podlag za specializacije v zdravstveni negi v Sloveniji. In: Majcen Dvoršak, S., Kvas, A., Kaučič, B.M., Železnik, D., Klemenc, D., eds. Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč 7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ljubljana, 11.–13. maj 2009. [CD-ROM]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 211C.

Vilar, V., 2011. Klinične specializacije v zdravstveni in babiški negi. Utrip, 19(5), p. 4.

Vilar, V. & Ažman, M., 2011. Nekatera izhodišča za razvoj specializacij: program, pooblaščeni izvajalci, razpis, mentorstvo, zagotavljanje kakovosti izvedbe, potrebe po specializacijah, izvedba … In: Skela Savič, B., Hvalič Touzery, S., Zurc, J. & Skinder Savić, K., eds. Moja kariera - quo vadis - my career. 4. posvet z mednarodno udeležbo. Specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino, Ljubljana, 8. marec 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 54–63.

Objavljeno

2015-03-20

Kako citirati

Sever, M., & Bregar, B. (2015). Specializacije v zdravstveni negi: pogled študentov. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(1). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.49

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##