Stres med zaposlenimi na področju psihiatrične zdravstvene nege

Avtorji

  • Urška Nemec Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
  • Klavdija Čuček Trifkovič Fakulteta za zdravstvene vede UM, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.122

Ključne besede:

delovno mesto, izgorelost, nasilje pacientov, terapevtska komunikacija, dejavniki stresa

Povzetek

Uvod: Na področju psihiatrije so pogosto prisotne različne stresne situacije in osebe, ki obravnavajo paciente z duševnimi motnjami, so zato bolj podvržene stresu. Stresne situacije potencira tudi slabo znanje o terapevtski komunikaciji. Namen raziskave je bil ugotoviti prisotnost stresa med člani negovalnega tima. Metode: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji, podatki so bili zbrani s delno strukturiranim vprašalnikom. V raziskavo je bilo vključenih 73 anketirancev, 37 članov negovalnega tima iz posebnega socialno-varstvenega zavoda in 36 članov iz psihiatrične bolnišnice. Podatki so se zbirali v prvi polovici leta 2016. Za analizo je bil uporabljena opisna statistika ter hi-kvadrat test. Rezultati: Za anketirane so najbolj stresni dejavniki slabo nagrajevanje za opravljeno delo (55 %, n = 40), slabi medsebojni odnosi med sodelavci (32 %, n = 23) in zmanjšan občutek varnosti ob nepredvidljivih pacientih (44 %, n = 32). Na delovnem mestu se vsakodnevno srečujejo s fizičnim in/ali psihičnim nasiljem (19 %, n = 14), ki ga izvajajo pacienti, pri tem pa so anketirani bili že večkrat ogroženi (72,5 %, n = 53). Anketirani na terapevtsko komunikacijo včasih pozabljajo (52 %, n = 38). Diskusija in zaključek: Stresnim situacijam se na področju psihiatrije ni mogoče popolnoma izogniti. Za medicinsko sestro, ki deluje v zdravstveni negi na področju psihiatrije je pomembno, da ima dobre komunikacijske spretnosti in veščine za vzpostavljanje medsebojnih odnosov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Urška Nemec, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

Urška Nemec, dipl. m. s.

Klavdija Čuček Trifkovič, Fakulteta za zdravstvene vede UM, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prof. zdr. vzg.

Literatura

Augusto Landa, J.M., Lopez-Zafra, E., Berrios Martos, M.P., Aguilar-Luzon, M.C., 2008. The relationship between emotional intelligence, occupational stress and health in nurses: a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45(6), pp. 888–901. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2007.03.005 PMid:17509597

Berring, L.L., Pedersen, L., Buus, N., 2016. Coping with violence in mental health care settings: patient and staff member perspectives on de-escalation practices. Archives of Psychiatric Nursing, 30(5), pp. 499–507. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2016.05.005 PMid:27654228

Bregar, B., 2012. Kadrovske stiske zaposlenih v bolnišnični zdravstveni negi – vidik kakovosti in varnosti. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, K. Skinder Savić & J. Zurc, eds. Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje – prispevek k zdravju posameznika in družbe: 5. mednarodna konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Ljubljana: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, pp. 440–450.

Bregar, B., Peterka Novak, J. & Možgan, B., 2011. Doživljanje stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi na področju psihiatrije. Obzornik zdravstvene nege, 45(4), pp. 253–262. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2011.45.4.253 [20. 11. 2016]

Černoga, A., 2013. Analiza varnosti zaposlenih v zdravstveni negi s področja mentalnega zdravja pri obravnavi nasilnega vedenja pacienta: magistrsko delo. Kranj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, pp. 34–91.

Čuk, V., 2010. Obvladovanje neželenih dogodkov v zdravstveni negi v psihiatričnih bolnišnicah. Obzornik zdravstvene nege, 44(1), pp. 21–26. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2010.44.1.21 [20. 11. 2016]

Čuk, V. & Gnezda, S., 2007. Izgorevanje in delovne obremenitve medicinskih sester. In: R. Trampuž, ed. Izgorevanje – stiska ali izziv: zbornik prispevkov, Ajdovščina, 24. marca 2007. Nova Gorica: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, pp. 16–33.

Čuk, V. & Klemen, J., 2010. Izgorevanje osebja v zdravstveni negi na psihiatričnem področju. Obzornik zdravstvene nege, 44(3), pp. 179–187. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2010.44.3.179 [20. 11.2016]

Dickinson, T. & Wright, K.M., 2008. Stress and burnout in forensic mental health nursing: a literature review. British Journal of Nursing, 17(2), pp. 82–87. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.2.28133 PMid:18414278

Ferri, P., Silvestri, M., Artoni, C. & Di Lorenzo, R., 2016. Workplace violence in different settings and among various health professionals in an Italian general hospital: a crosssectional study. Journal of Psychology Research and Behavior Management, 23(9), pp. 263–275. https://doi.org/10.2147/PRBM.S114870 PMid:27729818; PMCid:PMC5042196

Gorše Muhič, M., 2000. Komunikacija v zdravstveni negi. In: B. Kogovšek & R. Kobentar, eds. Priročnik psihiatrične zdravstvene nege in psihiatrije: za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Ljubljana: Psihiatrična klinika, pp. 15–26.

Hamaideh, S.H., 2011. Burnout, social support, and job satisfaction among Jordanian mental health nurses. Issues in Mental Health Nursing, 32(4), pp. 234–242. https://doi.org/10.3109/01612840.2010.546494 PMid:21355758

Hanrahan, N.P., Aiken, L.H., McClaine, L. & Hanlon, A., 2010. Relationship between psychiatric nurse work environments and nurse burnout in acute care general hospitals. Issues in Mental

Health Nursing, 31(3), pp. 198–207. https://doi.org/10.3109/01612840903200068 PMid:20144031; PMCid:PMC2856615

Henderson, V., 1998. Osnovna načela zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, pp. 19–88.

Kindy, D., Petersen, S. & Parkhurst, D., 2005. Perilous work: nurses‘ experiences in psychiatric units with high risks of assault. Archives of Psychiatric Nursing, 19(4), pp. 169–175. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2005.05.002 PMid:16088855

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kramli, M., 2007. Medicinska sestra med domom, družino in službo. In: R. Trampuž, ed. Izgorevanje – stiska ali izziv: zbornik prispevkov, Ajdovščina, 24. marca 2007. Nova Gorica: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, pp. 12–15.

Kržišnik, K. & Čuk, V., 2010. Obremenitve in izgorevanje zdravstveno negovalnega osebja v psihiatriji. In: B. Bregar & J. Peterka Novak, eds. Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu: zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana, Slovenija: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 30–46.

Lambrette, G., 2015. The relationship, a key ingredient of care. Soins Psychiatrie, (36)301, pp. 38–40. https://doi.org/10.1016/j.spsy.2015.09.007 PMid:26564492

Lantta, T., Anttila, M., Kontio, R., Adams, C.E. & Välimäki, M., 2016. Violent events, ward climate and ideas for violence prevention among nurses in psychiatric wards: a focus group study. International Journal of Mental Health Systems, 10, p. 27. https://doi.org/10.1186/s13033-016-0059-5 PMid:27051463; PMCid:PMC4820948

Lapanja, A., 2010. Doživljanje in soočanje medicinske sestre s stresom na intenzivnem psihiatričnem oddelku. In: B. Bregar & J. Peterka Novak, eds. Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu: zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 47–56.

Lipovšek, M., 2012. Stres med člani negovalnega tima na psihiatričnem področju: diplomsko delo univerzitetnega študija. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 43–59.

Lombardo, B. & Eyre, C., 2011. Compassion fatigue: a nurse's primer. Online Journal of Issues in Nursing, 16(1), p. 3.

Longo, J., 2007. Factors affecting registered nurses job satisfaction and intent to leave: doctoral thesis. Boca Raton: Atlantic University, p. 64.

Peplau, H.E., 1991. Interpersonal relations in nursing: a conceptual frame of reference for psychodynamic nursing. New York: Springer, pp. 3–119.

Perne, D., 2005. Uporaba Brøsetove lestvice za napoved nasilnega vedenja pacientov. Urgentna medicina – izbrana poglavja: zbornik. Dvanajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, Slovenija, 15.–18. junij 2005. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 67–72.

Peterka Novak, J., Bregar, B., Možgan, B. & Vajda, A., 2010. Dejavniki, ki povzročajo stres pri zaposlenih v psihiatrični zdravstveni negi. In: B. Bregar & J. Peterka Novak, eds. Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu: zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 24–29.

Reininghaus, U., Craig, T., Gournay, K., Hopkinson, P. & Carson, J., 2007. The high secure psychiatric hospitals' nursing staff stress survey 3: identifying stress resistance resources in the stress process of physical assault. Personality and Individual Differences, 42(3), pp. 398–408. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.07.013

Rössler, W., 2012. Stress, burnout, and job dissatisfaction in mental health workers. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 262(2), pp. 65–69. https://doi.org/10.1007/s00406-012-0353-4 PMid:22926058

Schmiedel, V., 2011. Izgorelost: ko nas delo, družina in vsakdanjik izčrpavajo. Maribor: Mettis bukvarna, pp. 11–30.

Thaler, D., 2007. Pomen supervizije pri oblikovanju poklicne distance. In: R. Trampuž, ed. Izgorevanje – stiska ali izziv: zbornik prispevkov, Ajdovščina, 24. marca 2007. Nova Gorica: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, pp. 56–61.

UC Regents, 2016. SPSS FAQ: What does Cronbach’s alpha mean? Available at: http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/faq/alpha.html [22. 11. 2016].

Zeller, A., Hahn, S., Needham, I., Kok, G., Dassen, T. & Halfens, R., 2009. Aggressive behavior of nursing home residents toward caregivers. Geriatric Nursing, 30(3), pp. 174–187. ttps://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2008.09.002 PMid:19520228

Weinberg, A. & Creed, F., 2000. Stress and psychiatric disorder in healthcare professionals and hospital staff. Lancet, 355(9203), pp. 533–537. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(99)07366-3

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Avaliable at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/DoH-Oct2013-JAMA.pdf [23. 11. 2016].

Objavljeno

2017-03-15

Kako citirati

Nemec, U., & Čuček Trifkovič, K. (2017). Stres med zaposlenimi na področju psihiatrične zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(1), 9–23. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.122

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)