Uživanje alkohola med študenti zdravstvene nege

Avtorji

  • Denis Munda
  • Cirila Hlastan Ribič Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
  • Klavdija Čuček Trifkovič Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.3.83

Ključne besede:

mladostnik, alkohol, adolescenca

Povzetek

Uvod: Pitje alkoholnih pijač je med mladostniki v Sloveniji in tudi drugod po svetu zelo velik problem. Največ mladih pije alkoholne pijače predvsem v obdobju adolescence. Namen raziskave je bil predstaviti uživanje alkohola med študenti zdravstvene nege, ki je tudi sicer vse pogostejši problem v sodobnem načinu življenja. Metode: Anketiranje je potekalo v prvi polovici leta 2015 med študenti rednega študija zdravstvene nege 1. stopnje. V raziskavi je sodelovalo 217 študentov. Uporabljeno je bilo priložnostno vzorčenje. Uporabili smo osnovno deskriptivno statistiko in kvantitativno raziskovalno metodologijo s pomočjo strukturiranega vprašalnika. Rezultati: Med anketiranimi se je v izbiri najpogostejših alkoholnih pijač pokazala statistično pomembna razlika (p = 0,000) glede na spol, saj moški posegajo bolj po pivu, ženske bolj po žganih pijačah. Prav tako je razlika po spolu prisotna v opitosti, saj so bili moški v zadnjih 30 dneh pred anketiranjem statistično značilno bolj pogosto opiti kot ženske (p = 0,000). Diskusija in zaključek: Iz rezultatov raziskave je razvidno, da več kot polovica anketiranih študentov zdravstvene nege tvegano pije alkoholne pijače. Raziskava nakazuje, da bolj tvegano pijejo študenti moškega spola. Pridobljeni podatki nakazujejo potrebo po obsežnejši raziskavi o uživanju alkohola med slovenskimi študenti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Denis Munda

Denis Munda, dipl. zdr., mag. zdr. nege

Cirila Hlastan Ribič, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič, univ. dipl. inž. živil.

Klavdija Čuček Trifkovič, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru

viš. pred. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Literatura

Auer, V., 2002. Pretrmast, da bi pil: alkohol, škodljiva raba in odvisnost. Ljutomer: Samozaložba Ibidem, pp. 130–134.

Berčič, H., 2011. Mladi naj se odžejajo s športom in ne z alkoholom. In: Kovač, M., Plavčak, M. & Leskošek, B. eds. Zbornik 24. mednarodnega posveta športnih pedagogov Slovenije, Murska Sobota 18. in 19. 11. 2011. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, pp. 5–8. Available at: http://www.zrss.si/pdf/180412131846_zbornik_24._ mednarodnega_posveta.pdf [29. 5. 2016].

Biščak Hafner, M., Kolšek, M. & Rebek, K., 2014. Pitje alkohola študentov Univerze v Ljubljani. Zdravstveno varstvo, 53(3), pp. 255–261. http://dx.doi.org/10.2478/sjph-2014-0027

Boben, D., Boben-Bardutzky, D., Čebašek-Travnik, Z., Ferlan Istinič, M., Kerstin Petrič, V., Sorko, N., et al., 2013. Sodobni pristopi s področja motivacije posameznikov za krepitev zdravega življenjskega sloga: analiza nekaterih ključnih dejavnikov pitja alkohola odraslih prebivalcev Slovenije. Ljubljana: Društvo Žarek upanja, pp. 8–9.

Boben, D., Čebašek-Travnik, Z., Ferlan Istinič, M., Kerstin Petrič, V. & Sorko, N., 2014. Pasti odraščanja v alkoholni kulturi: analiza nekaterih ključnih dejavnikov slovenskih osnovnošolcev do alkohola. Ljubljana: Društvo Žarek upanja, pp. 15–20.

Boben-Bardutzky, D., Boben, D., Čebašek-Travnik, Z., Levačič, M., Sorko, N. & Zorko, M., 2009. Odraščanje: z ali brez alkohola? Rezultati raziskave med slovenskimi osnovnošolci. Ljubljana: Društvo Žarek upanja, pp. 16–30.

Boekeloo, B.O., Novik, M.G. & Bush, E.N., 2011. Drinking to get drunk among incoming freshmen college students. American Journal of Health Education, 42(2), pp. 88–95. http://dx.doi.org/10.1080/19325037.2011.10599176 PMid:23440674; PMCid:PMC3577095

Bogataj, U. & Plazar, N., 2013. Ocena rabe alkohola pri študentih zdravstvene nege s pomočjo vprašalnika AUDIT. Obzornik zdravstvene nege, 47(4), pp. 317–324. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2013.47.4.317 [30. 8. 2016]

Dumbili, E.V., 2015. What a man can do, a woman can do better' gendered alcohol consumption and (de)construction of social identity among young Nigerians. BMC Public Health, 15, pp. 1–12. Available at: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/15/167 [26. 10. 2015].

Fałkowski, A., Furtak-Niczyporuk, M., Iwaniuk, A., Książek, P. & Włoch, K., 2013. Impact of prices on the prevalence of alcohol consumption among medical school students. Zdrowie Publiczne, 123(4), pp. 298–300.

Gignon, M., Havet, E., Ammirati, C., Traullé, S., Manaouil, C., Balcaen, T., et al., 2015. Alcohol, cigarette, and illegal substance consumption among medical students: a cross-sectional survey. Workplace Health & Safety, 63(2), pp. 54–63. http://dx.doi.org/10.1177/2165079915570917 PMid:25881656

Hughes, K., Quigg, Z., Eckley, L., Bellis, M., Jones, L., Calafat, A., et al., 2011. Environmental factors in drinking venues and alcohol-related harm: the evidence base for European intervention. Addiction, 106 (Suppl. 1), pp. 37–46. http://dx.doi.org/10.1111/j.1360-0443.2010.03316.x PMid:21324020

Kastelic, A. & Mikulan, M., 2004. Mladostnik in droga: priročnik za starše in učitelje. Dopolnjena izd. Ljubljana: Prohealth, pp. 142–146.

Knavs, A., Škudnik, Ž., Špenger, V., Rozman, T., Pogačnik, Š. & Pivač, S., 2012. Uporaba alkohola med študenti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. In: Babnik, K. & Kocbek, M. eds. Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti: zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, Izola 25. maj 2012. Koper: Založba Univerze na Primorskem, pp. 225–231.

Kolšek, M., 2011a. Ali vem, pri čem sem s svojim …? 2. izd. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, p. 7.

Kolšek, M., 2011b. O pitju alkohola: priročnik za zdravnike družinske medicine. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, pp. 10–12.

Kolšek, M. & Jenko, R., 2012. Sporočilo v steklenici: klikni in se preizkusi na www.nalijem.si. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino; Zavod za razvoj družinske medicine, pp. 4, 6.

Kolšek, M. & Klemenc Ketiš, Z., 2015. Alcohol drinking among the students of the University of Maribor, Slovenia. Zdravstveno varstvo, 54(4), pp. 259–266. http://dx.doi.org/10.1515/sjph-2015-0034

Kowalczuk, K., Krajewska-Kułak, E., Klimaszewska, K., Rolka, H., Baranowska, A. & Rozwadowska, E., 2012. Alcohol consumption among medical university students. Progress in Health Sciences, 2(2), pp. 90–95.

Lavtar, D., Drev, A., Koprivnikar, H., Zorko, M., Rostohar, K. & Štokelj, R., 2014. Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola v Sloveniji 2011–2012: metodologija raziskave in izbrani statistični podatki. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, pp. 40–51.

Makivić, I., Kersnik, J. & Kolšek, M., 2012. Ukrepi za zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola v populaciji študentov: sistematični pregled literature. Zdravstveno varstvo, 52(3), pp. 236–246. http://dx.doi.org/10.2478/sjph-2013-0024

Ministrstvo za zdravje, 2007. Alkohol in alkoholna politika v Sloveniji in Evropi. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/ mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/mz_dokumenti_2007/ prepovedane_droge_in_alkohol/alkohol_in_alkoholna_ politika_v_Sloveniji_in_EU.pdf [26. 10. 2015].

Pires, C.G., Mussi, F.C, Souza, R.C., Silva, D.O. & Santos, C.A., 2015. Consumption of alcohol among nursing students. Acta Paulista de Enfermagem, 28(4), pp. 301–307. http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201500052

Pivač, S., 2013. Odnos študentov do alkohola in alkoholne problematike na višje in visokošolskih zavodih v Gorenjski regiji: magistrsko delo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, pp. 26–32.

Pivač, S., Skela-Savič, B. & Hovnik Keršmac, M., 2014. Prisotnost alkohola med študenti višje in visokošolskih zavodov na Gorenjskem.[CD-ROM]. In: Skela - Savič, B. & Hvalič Touzery, S. eds. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.–13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 116–125.

Rabanales Sotos, J., López Gonzalez, Á., Párraga Martínez, I., Campos Rosa, M., Simarro Herraez, M.J. & López-Torres Hidalgo, J., 2015. Prevalence of hazardous drinking among nursing students. Journal of Advanced Nursing, 71(3), pp. 581–590. http://dx.doi.org/10.1111/jan.12548

Ramovš, J. & Ramovš, K., 2007. Pitje mladih: raziskava o pitju alkohola med mladimi v luči antropoloških spoznanj o omamah in zasvojenostih. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, pp. 179–180, 182–183.

Rassool, G.H., 2011. Understanding addiction behaviours: theoretical and clinical practice in health and social care. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, pp. 47–68.

Reavley, N.J., Jorm, A.F., McCann, T.V. & Lubman, D.I., 2011. Alcohol consumption in tertiary education students. Bio Med Central Public Health, 11, p. 545. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-11-545 PMid:21740593; PMCid:PMC3223920

Sporočilo v steklenici, 2008. Vpliv alkohola na človeka. Available at: http://www.nalijem.si/o-alkoholu/vpliv-alkohola-na-cloveka [26. 10. 2015].

Višnjić, A., Jović, S., & Grbeša, G., 2015. Alcohol consumption among students – a cross-sectional study at three largest universities in Serbia. Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo, 143(5–6), pp. 301–308. Available at: http://www.srp-arh.rs/Arhiva.Sveska.aspx?id=103 [26. 10. 2015].

World Health Organization, 2014. Global status report on alcohol and health 2014. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_ eng.pdf?ua=1 [29. 5. 2016].

Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), 2003. Uradni list Republike Slovenije št. 15. Available at: http://www.uradni-list. si/1/objava.jsp?urlid=200315&stevilka=589 [29. 5. 2016].

Židanik, M., 2007. Sindrom odvisnosti od alkohola: priročnik za ljudi, ki so od alkohola odvisni, za ljudi, ki so na poti v odvisnost, ter njihove svojce in prijatelje. Maribor: Dispanzer za zdravljenje alkoholizma in drugih odvisnostih, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, pp. 35–36, 42–46.

Prenosi

Objavljeno

2016-09-27

Kako citirati

Munda, D., Hlastan Ribič, C., & Čuček Trifkovič, K. (2016). Uživanje alkohola med študenti zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(3). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.3.83

Številka

Rubrike

Strokovni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##