Primerjava poznavanja otrokovih pravic med starši hospitaliziranih otrok in medicinskimi sestrami

Avtorji

  • Sonja Kovač Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika
  • Marko Ferjan Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, Kranj

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.57

Ključne besede:

otrok, pravice, bolnišnica, medicinske sestre

Povzetek

Uvod: Pravice bolnih otrok imajo v modernih družbah status samostojnih pravic, ki jih je potrebno upoštevati in ustrezno varovati. Odvisne so od razvitosti družbe in zmogljivosti zdravstvenega sistema in bi jih morali poznati zdravstveni delavci, starši, skrbniki in otroci. Namen raziskave je bila primerjava poznavanja pravic otrok v bolnišnici med starši hospitaliziranih otrok in medicinskimi sestrami. Metode: Uporabljena je bila neeksperimentalna metoda raziskovanja, podatki so bili zbrani z strukturiranim vprašalnikom na vzorcu staršev hospitaliziranih otrok (n = 49) in medicinskih sester (n = 60). Vprašalnik je bil predhodno testiran. Za analizo zbranih podatkov smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko ter bivariatno analizo (test hi-kvadrat, t-test). Rezultati: Raziskava pokaže statistično značilne razlike med starši in medicinskimi sestrami v stopnji seznanjenosti s pravicami bolnih otrok, ki temeljijo na Listini Evropskega združenja za pravice otrok v bolnišnicah (t = 5,828, p < 0,001). Diskusija in zaključek: Poznavanje pravic otrok v bolnišnici je višje pri medicinskih sestrah kot pri starših hospitaliziranih otrok. Razlike so največje glede poznavanja načina komunikacije medicinskih sester s starši, glede razporeditve otrok na oddelke in ustvarjanja pogojev za igro ter izobraževanje v času bivanja v bolnišnici in glede pogojev sprejema v bolnišnico. Med obema skupinama ni razlik v oceni tega, v kolikšni meri se pravice otrok, ki temeljijo na Listini Evropskega združenja za pravice otrok v bolnišnicah, spoštujejo, obe skupini ocenjujeta, da je stopnja spoštovanja pravic dokaj visoka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Marko Ferjan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, Kranj

redni prof. dr. Marko Ferjan, univ. dipl. org.

Literatura

EACH, Evropsko združenje za pravice otrok v bolnišnicah, 2014. Available at: http://www.pravicebolnihotrok.si/UserFiles/File/each_listina.pdf [1. 4. 2014].

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014. Available at: http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kodeks_etike_v_zdravstveni_negi_in_oskrbi_kodeks_etike_za_babice_ul_za_objavo_na_spletni_strani_2_2_2015.pdf [7. 9. 2014].

KOP, Konvencija o otrokovih pravicah, 2014. Available at: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/ [1. 4. 2014].

Migone, M., Mc Nicholas & F., Lennon, R., 2008 Are we following the European charters? Children, parents and staff perceptions. Child: Care, Health and Development, 34(4), pp. 409–417. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2214.2008.00822.x

PMid:18462456

Nusdorfer, V., 2014. Otrokove pravice kot ogledalo ravni demokratične in humane družbe. In: Jager Agius, I. ed. Otrokove pravice v Sloveniji: od normativnih standardov do učinkovitega varstva: zbornik ob 25. letnici Konvencije o otrokovih. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, pp. 13–16.

Pavlović, Z., 2008. Pravice otrok, pravice staršev. In: Zagovornik - glas otroka: zbornik prispevkov za izobraževanje zagovornikov: pilotski projekt 2007-2009. Ljubljana. Varuh človekovih pravic, p. 16.

Poročila Slovenije po mednarodnih pogodbah Združenih narodov o človekovih pravicah: zbirka dokumentov, 2008. Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za mednarodno pravo, pp. 6–8.

Streuli, J.C., Michel, M. & Vayena, E., 2011. Children's rights in pediatrics. European Journal of Pediatrics, 170(1), pp.9–14. http://dx.doi.org/10.1007/s00431-010-1205-8 PMid:20461530

Šmitek, J., 2001. Etika in etična razmišljanja v zdravstveni negi. In: Klemenc, D. & Pahor, M. eds. Medicinske sestre v Sloveniji: zbornik člankov s Strokovnega srečanja z mednarodno udeležbo Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Ljubljana, dne 4. decembra 2001. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, pp. 66–83.

Šumak, I., 2011. Pravno varstvo otrok in pravice otrok v bolnišnici: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, p. 87.

Vojnovič, L. 2010. Otrokove pravice v Sloveniji: raziskava o njihovem varstvu, promociji in izobraževanju. Ljubljana: Media Forum, Center za javno komuniciranje, pp 105–109.

KOP, Konvencija o otrokovih pravicah, 2014. Available at: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-področja [1. 4. 2014].

Prenosi

Objavljeno

2015-09-25

Kako citirati

Kovač, S., & Ferjan, M. (2015). Primerjava poznavanja otrokovih pravic med starši hospitaliziranih otrok in medicinskimi sestrami. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(3). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.57

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##