Mentorstvo tujim študentom zdravstvene nege: študija primera

Avtorji

  • Simona Hvalič Touzery Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
  • Marta Smodiš Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
  • Sedina Kalender Smajlović Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.71

Ključne besede:

multikulturalizem, praktično usposabljanje tujih študentov, internacionalizacija visokošolskega izobraževanja

Povzetek

Uvod: Multikulturalizem, globalizacija in internacionalizacija predstavljajo neizogiben dejavnik razvoja, ki so mu izpostavljeni tako visokošolski prostor kot klinična okolja. Raziskave kažejo, da klinični mentorji nimajo dovolj multikulturnih kompetenc. Namen raziskave je bil proučiti izkušnje kliničnih mentorjev in visokošolskih učiteljev z mentorstvom tujim študentom. Metode: S kvalitativnim pristopom – študijo primera so bile raziskane izkušnje kliničnih mentorjev in visokošolskih učiteljev z mentorstvom tujim študentom zdravstvene nege enega od visokošolskih zavodov. Podatki so bili zbrani januarja 2014, s tehniko skupinskega intervjuja, uporabljen je bil polstrukturiran vprašalnik. V vzorec je bilo vključenih šest kliničnih mentorjev in visokošolskih učiteljev. Pogovori so bili transkribirani in besedilo podrobno analizirano s pristopom indukcije. Rezultati: Odgovori so bili strnjeni v pet glavnih tem: kulturno zavedanje, poznavanje kultur, kulturne spretnosti, medkulturni stiki in želja po kulturni osveščenosti. Kategorije opisujejo izkušnje intervjuvancev v novih kulturah, posebnosti mentorstva, željo po kulturni osveščenosti in jezikovne ovire. V želji po kulturni osveščenosti ugotavljamo vpliv kulture na kakovost zagotavljanja zdravstvene nege, željo po novih znanjih in pozitiven odnos do internacionalizacije praktičnega usposabljanja. Diskusija in zaključek: Intervjuvanci navajajo, da je pomembno medsebojno spoštovanje različnih kultur. Izražajo željo po razumevanju drugačnosti, ne navajajo posebnih priprav na izmenjavo tujih študentov. Jezikovna ovira in strah se ob vsakodnevnem stiku s tujimi študenti zmanjša. Raziskava prispeva k boljšemu razumevanju razmer v procesu mentorstva tujih študentov zdravstvene nege.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Simona Hvalič Touzery, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

doc. dr. Simona Hvalič Touzery, univ. dipl. soc.

Marta Smodiš, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

Marta Smodiš, dipl. m. s., spec. managementa

Sedina Kalender Smajlović, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

pred., Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg.

Literatura

Atieno Okech, J.E. & DeVoe, S., 2010. A multidimensional exploration of impact of international experiences on counselors cross – cultural awareness. International Journal for the Advancement of the Counselling, 32(2), pp. 117–128. http://dx.doi.org/10.1007/s10447-010-9093-1

Baker, W., 2008. A critical examination of ELT in Thailand: the role of cultural awareness. Regional Language Centre Journal, 39(1), pp. 132–146. http://dx.doi.org/10.1177/0033688208091144

Braček Lalić, A., 2010. Internacionalizacija visokega šolstva – konceptualni okvir. In: Trunk Širca, N. ed., Model učinkovitega managementa visokošolskega zavoda. Koper: Fakulteta za management, pp. 325–336.

Campinha-Bacote, J., 2002. The process of cultural competence in the delivery of healthcare services: a model of care. Journal of Transcultural Nursing, 13(3), pp. 181–184. http://dx.doi.org/10.1177/10459602013003003 PMid:12113146

Cohen, A., Yemini, M. & Sadeh, E., 2014. Web-based analysis of internationalization in Israeli teaching colleges. Journal of Studies in International Education, 18(Suppl 1), pp. 23–44. http://dx.doi.org/10.1177/1028315313479131

Dielis, W. & Van den Berg, A., 2014. Soulbus: national case study report – Netherlands – Enschede: SAXION University.

Doplihar, J., 2010. Multikulturalizem vs. multikulturnost, teorija in praksa Slovenije in Švedske: diplomsko delo univerzitetnega študija. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, p. 9.

Drabble, L., Sen, S. & Oppenheimer, S.Y., 2012. Integrating a transcultural perspective into the social work curriculum: a descriptive and exploratory study. Journal of Teaching in Social Work, 32(Suppl 2), pp. 204–221. http://dx.doi.org/10.1080/08841233.2012.670087

Edgecombe, K., Jennings, M. & Bowden, M., 2013. International nursing students and what impacts their clinical learning: literature review. Nurse Education Today, 33(Suppl 2), pp. 138–142. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2012.07.015 PMid:22939701

European Commission/EACEA/Eurydice, 2014. Modernisation of higher education in europe: access, retention and employability. eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

European Commission, 2013. The European Union explained. Europe 2020: Europe's growth strategy. Luxembourg:

Publications Office of the European Union. Available at: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe_2020_explained.pdf

2. 2015].

Flowers, D.L., 2004. Culturally competent nursing care: a challenge for the 21st century. Critical Care Nurse, 24(4), pp. 48–52. PMid:15341234

Graham, I. & Norman, L., 2008. A reflective discussion: questions about globalization and multiculturalism in nursing as revealed during a student/staff exchange programme. Internal Journal of Nursing Practice, 14(Suppl 3), pp. 89–94. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172X.2008.00686.x PMid:18460059

Heininen–Reimi, T. & Hyppönen, T., 2014. Soulbus: national case study report – Finland – Lahti: Lahti University of Applied Sciences.

Henderson, J., 2009. It's all about give and take, or is it? Where, when and how do native and non - native uses of English shape U.K. university students' representations of each other and their learning experience? Journal of Studies in International Education, 13(Suppl 3), pp. 398–409. http://dx.doi.org/10.1177/1028315308329788

House, R.J., 2004. Illustrative examples of GLOBE findings. In: House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W. & Gupta, V. eds. Culture, leadership and organizations: the GLOBE study of 62 societies. Thousand oaks: SAGE, pp. 3–8.

Hvalič Touzery, S. & Skela-Savič, B., 2014. Case studies repository. Building social capital by improving multicultural competence in higher education and labour market – Soulbus project. Jesenice: College of Nursing.

Hvalič Touzery, S., 2014a. Kulturne kompetence medicinskih sester kot dejavnik kakovosti oskrbe pacientov. In: Pivač, S., Skela-Savič, B., Hvalič Touzery, S., Kalender Smajlović, S., eds. Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja: zbornik predavanj. 8. šola za klinične mentorje, Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 46–55.

Hvalič Touzery, S., Kalender Smajlovič, S. & Smodiš, M., 2014b. Multikulturne kompetence kliničnih mentorjev: rezultati

projekta Soulbus. In: Pivač, S., Skela Savič, B., Hvalič Touzery, S. & Kalender Smajlović, S., eds. Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja: zbornik predavanj. 8. šola za klinične mentorje, Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp, 56–64.

Hvalič Touzery, S., Skela-Savič, B., Sihvonen, S., Hopia, H., Jeđud Borić; I., Viitkar, K., et al., 2014c. Multicultural competencies of teachers and mentors: project Soulbus. In: Skela-Savič, B. & Hvalič Touzery, S. eds. Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege: zbornik predavanj z recenzijo. 7. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 12. in 13. junij 2014. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 48–56.

Ingram, R.R., 2012. Using Campinha-Bacote's process of cultural competence model to examine the relationship between health literacy and cultural competence. Journal of Advanced Nursing, 68(3), pp. 695–704. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05822.x PMid:21895740

Jeđud Borić, I., 2014. Soulbus: national case study report – Croatia – Zagreb: Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.

Koski, J., 2015. Sairaanhoitajien kokemukset kansainvälisen opiskelijan harjoittelun ohjaamisesta (Nurses' experiences of supervising international students' clinical practice): masters thesis. Saarijärvi: JAMK University of Applied Sciences.

Kostelijk, E., Julsing, M., & Versteeg, A., 2006. Onderzoek Internationalisering docenten Hanzehogeschool Groningen. Groningen: Hanze Connect.

Leonardo Da Vinci: student mobility project – experiences from Thuringia/Germany, 2006. Available at: http://www.wcss.wroc.pl/tempus/eupula/Leonardo-Thuringia.htm [12. 8. 2014].

Loredan, I. & Prosen M., 2013. Kulturne kompetence medicinskih sester in babic. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 83–89.

Lukšič Hacin, M., 2009. Multikulturalizem. Medkulturne kompetence v izobraževanju odraslih. Available at: http://arhiv.acs.si/publikacije/Medkulturne_kompetence_v_izobrazevanju_odraslih.pdf [27. 6. 2014].

Mattila, L.R., Pitkäjärvi, M., & Eriksson, E., 2010. International student nurses' experiences of clinical practice in the Finnish health care system. Nurse Education in Practice, 10(3), pp. 153–157. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2009.05.009 PMid:19539530

Ndiwane, A., Miller, K.H., Bonner, A., Imperio, K., Matzo, M., McNeal, G., et al., 2004. Inhancing cultural competencies in advanced practice nurses: health challenges in the tewnty-first century. Journal of Cultural Diversity, 11(3), pp. 118–121. PMid:15689146

Nigam, M., 2011. The journey of international nursing students in a school of nursing. In: International Unity in Diversity Conference, 18. and 19. August. Townsville: Townsville Intercultural Centre.

Sharing diversity. National approaches to intercultural dialogue in Europe: study for the European Commission: report, 2008. Bonn: European Institute for Comparative Cultural Research. Available at: http://www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf [12. 5. 2015].

Sihvonen, S. & Hopia, H., 2014. Soulbus: national case study report – Finland. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. Jyväskylä.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS), 2013. Mednarodni dan študentov. Available at: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=5895 [8. 7. 2015].

Van Eyken, H., Farcasiu, A., Raeymaeckers, M., Szekely, R. & Wagenhofer, I., 2005. Developing skills for efficient communication with people from different cultural backgrounds, basic trainer competencies. Deurne – Karjaa – Sibiu – Vienna.

Van der Woning, R.J.A., 2013. International competencies. a quantitative study to explore if lecturers of the faculty of social work and the faculty of health are familiar with ''international competencies'' and use those competencies while lecturing: masters thesis. Birmingham City University / Birmingham, Saxion University / Enschede – Deventer.

Viitkar, K., 2014. Soulbus: national case study report – Estonia. Tartu: Tartu Health Care College.

Vujašković, T., 2011. Mednarodna izmenjava študentov: konceptualni model kulturne prilagodljivosti: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

The European Higher Education Area, 2012. Mobility for better learning. Mobility strategy 2020 for the European Higher Education Area (EHEA). Bucharest: European Higher Education Area. Available at: http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf [3. 2. 2015].

Prenosi

Objavljeno

2016-03-26

Kako citirati

Hvalič Touzery, S., Smodiš, M., & Kalender Smajlović, S. (2016). Mentorstvo tujim študentom zdravstvene nege: študija primera. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(1). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.71

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##