Dojemanje dostojanstva pacientov z vidika zdravstvenih delavcev

eksplorativna raziskava

  • Mateja Bahun Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1028-5383
Ključne besede: bolnišnica, zasebnost, hospitalizacija, odrasli pacienti, zdravstvo

Povzetek

Uvod: Človeško dostojanstvo je neodtujljiva pravica vsakega posameznika, njegovo ohranjanje pa temeljna naloga zdravstvenih delavcev. Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri se med hospitalizacijo pacientom zagotavlja dostojanstvo ter kako to dojemajo zaposleni v zdravstvu.
Metode: Raziskava temelji na eksplorativni kvantitativni raziskovalni metodi. Podatki so bili pridobljeni s strukturiranim vprašalnikom. V raziskavi je sodelovalo 267 priložnostno izbranih zdravstvenih delavcev iz petih slovenskih splošnih bolnišnic. Pridobljeni podatki so bili obdelani z bivariatno in multivariatno analizo.
Rezultati: Splošno mnenje anketirancev o sodelavcih in njihovem zagotavljanju zasebnosti je dobro (x = 3,79, s = 0,70). Dojemanje dostojanstva se lahko pojasni v 52,18 % z osebno odgovornostjo zaposlenih (23,82 %), informiranostjo pacientov (16,62 %) in pacientovim sodelovanjem pri odločitvah (11,74 %). Poklicne skupine imajo različno stališče do informiranosti pacientov (F = 5,44, p = 0,001). Med vključenimi bolnišnicami so razlike v izvajanju aktivnosti: zapiranje vrat bolniške sobe (F = 9,07, p < 0,001), uporaba paravana ali zavese (F = 25,65, p < 0,001), nameščanje opozorila na vrata bolniške sobe (F = 28,16, p < 0,001) ter obveščanje pacientov o tem, kaj se bo dogajalo med intervencijami (F = 5,91, p = 0,001), aktivnosti pogosteje izvajajo zaposleni v zdravstveni negi s srednješolsko izobrazbo.
Diskusija in zaključek: Med hospitalizacijo se dostojanstvo pacientom ne zagotavlja popolnoma, zato bodo rezultati lahko uporabni za načrtovanje izboljšanja strokovnega znanja, razumevanja področja dostojanstva ter infrastrukturnih in materialnih pogojev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mateja Bahun, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

viš. pred., prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

izr. prof. dr., viš. med. ses., univ. dipl. org., znan. svet.

Literatura

Anderberg, P., Lepp, M., Berglund, A.L. & Segesten, K., 2007. Preserving dignity in caring for older adults: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 59(6), pp. 635–643. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04375.x PMid:17727405

Baillie, L. & Ilott, L., 2010. Promoting the dignity of patients in perioperative practice. Journal of Prioperative Practice, 20(8), pp. 278–282. https://doi.org/10.1177/175045891002000802 PMid:20860187

Baillie, L. & Gallagher, A., 2012. Raising awareness of patient dignity. Nursing Standard, 27(5), pp. 44–49. https://doi.org/10.7748/ns2012.10.27.5.44.c9333 PMid:23256301

Beckstrand, R.L., Giles, V.C., Luthy, K.E., Callister, L.C. & Heaston, S., 2012. The last frontier: rural emergency nurses' perceptions of end-of-life care obstacles. Journal Of Emergency Nursing, 38(5), pp. 15–25. https://doi.org/10.1016/j.jen.2012.01.003 PMid:22683099

Berghout, M., Van Exel, J., Leensvaart, L. & Cramm, J. M., 2015. Healthcare professionals' views on patient centered care in hospitals. BMC Health Services Research, 15, art. ID 385, pp. 1–13. https://doi.org/10.1186/s12913-015-1049-z PMid:26373841; PMCid: PMC4572638

Buckingham, M., 2015. Most HR data is bad data. Available at: https://hbr.org/2015/02/most-hr-data-is-bad-data [23. 6. 2015].

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Douglas, C.H. & Douglas, M.R., 2004. Patient-friendly hospital environments: exploring the patients' perspective. Health expectations, 7(1), pp. 61–73. https://doi.org/10.1046/j.1369-6513.2003.00251.x PMid:14982500; PMCid:PMC5060211

Edlund, M., Lindwall, L., von Post, I. & Lindström, U.A., 2013. Concept determination of human dignity. Nursing ethic, 20(8), pp. 851–860. https://doi.org/10.1177/0969733013487193 PMid:23812559

Eyni, E., Hasani, A., Fereidouni, P. & Seyed Andi, J., 2017. Effect of nursing staff training on respecting the privacy of patients in the emergency department. Journal of Nursing and Midwifery Sciences, 4(2), pp. 11–18. Available at: http://jnms.mazums.ac.ir/article-1-278-en.html [15. 12. 2018].

Ferri, P., Muzzalupo, J. & Di Lorenzo, R., 2015. Patients' percepcion of dignity in an Italian general hospital: a cross – sectional analysis. BMC Health Services Research, 15(41), pp. 1–8. https://doi.org/10.1186/s12913-015-0704-8 PMid:25627836; PMCid: PMC4312597

Ferkulj, S., 2011. Pravica pacienta do zasebnosti v zdravstveni obravnav: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede. Available at: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=26271 [28. 3. 2012].

Hall, S., Dodd, R.H. & Higginson, I.J., 2014. Maintaining dignity for residents of care homes: a qualitative study of the views of care home staff, community nurses, residents and their families. Geriatric Nursing, 35(1), pp. 55–60. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2013.10.012 PMid:24246690

International Council of Nurses. The ICN code of ethics for nurses, 2012. Available at: http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf [10. 3. 2018].

Janežič, K. & Klemenčič, S., 2010. Spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva v zdravstveni negi. In: M. Berkopec, ed. Vrednote v zdravstveni negi, 2. dnevi Marije Tomšič, Novo mesto, 21. in 22. januar 2010. Novo mesto: Splošna bolnišnica; Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov; Visoka šola za zdravstvo, pp. 153–156.

Jeršin, K., 2015. Zaščita pacientovega dostojanstva ob izvajanju aktivnosti onkološke zdravstvene nege v očeh zdravstvenih delavcev: diplomsko delo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice. Available at: http://mail.fzj.si/diplomskadela/2015/Jersin_Katja.pdf. [10. 6. 2016].

Johnston, B., Pringle, J., Gaffney, M., Narayanasamy, M., McGuire, M. & Buchanan, D., 2015. The dignified approach to care: a pilot study using the patient dignity question as an intervention to enhance dignity and person-centred care for people with palliative care needs in the acute hospital setting. BMC Palliative Care, 14(9), pp. 1–14. https://doi.org/10.1186/s12904-015-0013-3 PMid:25883533; PMCid: PMC4399754

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Li, H.C., Richardson, A., Speck, P. & Armes, J., 2014. Conceptualizations of dignity at the end of life: exploring theoretical and cultural congruence with dignity therapy, Journal of Advanced Nursing, 70(12), pp. 2920–2931. https://doi.org/10.1111/jan.12455 PMid:24866233

Lin, Y.P., Tsai, Y.F. & Chen, H.F., 2011. Dignity in care in the hospital setting from patients' perspectives in Taiwan: a descriptive qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 20(5/6), pp. 794–801. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03499.x PMid:21320204

Lin, Y.P., Watson, R. & Tsai, Y.F., 2013a. Dignity in care in the clinical setting: a narrative review. Nursing Ethics, 20(2), pp. 168–177. https://doi.org/10.1177/0969733012458609 PMid:23131700

Lin, Y.K., Lee, W.C., Kuo, L.C., Cheng, Y.C., Lin, C.J., Lin, H.L., et al., 2013b. Building an ethical environment improves patient privacy and satisfaction in the crowded emergency department: a quasi-experimental study. BMC Medical Ethics, 14(8), pp. 1–8. https://doi.org/10.1186/1472-6939-14-8 PMid:23421603; PMCid: PMC3616842

Marinič, M., 2010. Dostojanstvo pacienta z vidika spoštovanja. In: B. Skela - Savič, B.M. Kaučič, J. Zurc, S. Hvalič Touzery, S. Kadivec, A.M. Kiger, et al., eds. Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege: zbornik predavanj z recenzijo, 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, Ljubljana, September 16-17, 2010. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, pp. 436–442.

Marinič, M., 2012. Zasebnost in dostojanstvo pacienta. Obzornik Zdravstvene Nege, 46(3), pp. 237–243. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=ba4d3432-f26b-4e11-85bc-62ae88865723 [15. 12. 2018].

Ministrstvo za zdravje, 2009. Nacionalna anketa o izkušnjah odraslih pacientov v akutni bolnišnici. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploadsmz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/kakovost/anketa_kakovosti_pacienti_2006/anketa_2008_porocilo/Porocilo_Nacionalne_ankete_v_akutnih_bolnisnicah [22. 6. 2012].

Oosterveld-Vlug, M.G., Pasman, H.R.W., van Gennip, I.E., Willems, D.L. & Onwuteaka-Philipsen, D.O., 2013. Nursing home staff's views on residents' dignity: a qualitative interview study. BMC Health services Research, 13(353), pp. 1–9. https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-353 PMid:24041222; PMCID: PMC3850947

Pallant, J., 2010. SPSS survival manual, 4th ed. Maidenhead Open University Press: McGraw-Hill.

Pellegrino, E.D., 2008. The lived experience of human dignity. In: A. Schulman, ed. Human Dignity and Bioethics: essays Commissioned by the President's Council on Bioethics. Washington: The President Council on Bioethics, pp. 513–537.

Picco, E., Santoro, R. & Garrino, L., 2010. Dealing with the patient's body in nursing: nurses' ambiguous experience in clinical practice. Nursing Inquiry, 17(1), pp. 38–45. https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2009.00481.x PMid:20137029

Predik, M., 2010. Spoštovanje pacientovega dostojanstva v zdravstveni obravnavi: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede. Available at: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13234. [28. 3. 2012].

Pringle, J., Johnston, B. & Buchanan, D., 2015. Dignity and patient-centred care for people with palliative care needs in the acute hospital setting: a systematic review. Palliative Medicine, 29(8), pp. 675–694. https://doi.org/10.1177/0269216315575681 PMid:25802322

Sabatino, L., Stievano, A., Rocco, G., Kallio, H., Pietila, A.M. & Kangasniemi, M.K., 2014. The dignity in nursing profession: a metasynthesis of qualitative research. Nursing Ethics, 21(6), pp. 659–672. https://doi.org/10.1177/0969733013513215 PMid:24561448

Šanáková, Š. & Čáp, J. 2018. Dignity from the nurses' and older patients' perspective: a qualitative literature review. Nursing ethics, 25(1). https://doi.org/10.1177/0969733017747960 PMid:29471725

Šmitek, J., 2006. Pomen človekovega dostojanstva v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 40(1), pp. 23-35. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2006.40.1.23 [10. 11. 2017].

Whitehead, J. & Wheeler, H., 2008a. Patients' experiences of privacy and dignity. Part 1: a literature review. British Journal of Nursing, 17(6), pp. 381–385. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.6.28904 PMid:18414308

Whitehead, J. & Wheeler, H., 2008b. Patients' experience of privacy and dignity. Part 2: an empirical study. British Journal of Nursing, 17(7), pp. 458–464. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.7.29067 PMid:18642689

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Zirak, M., Ghafourifard, M. & Aliafsari Mamaghani, E., 2017. Patients' dignity and its relationship with contextual variables: a crosssectional study. Journal of Caring Sciences, 6(1), pp. 49–57. https://doi.org/10.15171/jcs.2017.006 PMid:28299297; PMCid:PMC5348662

Objavljeno
2018-06-21
Kako citirati
Bahun, M., & Skela-Savič, B. (2018). Dojemanje dostojanstva pacientov z vidika zdravstvenih delavcev. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(2), 90-99. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.204
Rubrike
Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>