Vrednotenje zahtevnosti zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije

opisna raziskava

Avtorji

  • Elvina Okanović Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Melita Peršolja Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7861-369X

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.4.3033

Ključne besede:

kakovost, kategorizacija, management, z dokazi podprta praksa

Povzetek

Uvod: Nekateri oddelki za intenzivno terapijo in nego potrebe po osebju zdravstvene nege izračunavajo iz podatkov dveh sistemov kategorizacije potreb pacientov (slovenskem in točkovnem sistemu terapevtskih intervencij TISS-28). Namen raziskave je bil ugotoviti razlike v dokumentirani zahtevnosti zdravstvene nege in v potrebah po medicinskih sestrah glede na uporabljen sistem kategorizacije potreb pacientov.
Metode: Uporabljena je bila kvantitativna opisna raziskava. Na bolnišničnem oddelku je bila v letu 2018 izvedena retrospektivna raziskava, v katero so bili vključeni podatki vseh 239 pacientov, ki so bili hospitalizirani med 1. januarjem 2016 in 31. decembrom 2016. S pregledom dokumentacije 108 opazovalnih dni so bili na opazovalni listi beleženi podatki o kategoriji potreb pacientov po dveh metodah kategoriziranja. Podatki so bili obdelani opisno in s statistiko sklepanja o povezavah.
Rezultati: Razlika v dokumentirani stopnji zahtevnosti zdravstvene nege glede na uporabljeno metodo kategorizacije je statistično značilna. Število medicinskih sester, ki jih potrebujejo v zdravstveni negi, se razlikuje glede na uporabljeno metodo kategorizacije (Z = 3,548, p < 0,001); potreba po medicinskih sestrah se močno povezuje z metodo kategorizacije pacienta (ρ = 0,939, p = 0,001).
Diskusija in zaključek: Potrebe po medicinskih sestrah, ki izhajajo iz metode kategoriziranja pacientov s TISS-28, so v primerjavi z neto potrebami glede na Slovensko kategorizacijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege večje. Izsledki raziskave so pomembni za menedžment zdravstvene nege, ki z izbiro sistema kategorizacije potreb pacientov lahko vpliva na prikaz kadrovskih potreb.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Bregar, B. & Klančnik Gruden, M., 2015. Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege v slovenskih bolnišnicah v letu 2013. In: M. Majcen Dvoršak, T. Štemberger Kolnik & D. Klemenc, eds. Z optimalnimi viri do učinkovite zdravstvene in babiške nege: zbornik predavanj z recenzijo: 10. jubilejni kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Brdo pri Kranju, 11.–12. maj 2015. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 226–233.

Cvetek, R., 2013. Raziskujemo medosebne odnose: priročnik za izvedbo kvantitativne empirične raziskave. Ljubljana: Teološka fakulteta.

Ferreira, P.C., Machado, R.C., Martins, Q.C.S. & Sampaio, S.F., 2017. Classification of patients and nursing workload in intensive care: comparison between instruments. Revista Gaúcha de Enfermagem, 38(2), art. ID e62782. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/a956/55cce25121a09e7f811f80cc2fe643b984cd.pdf [4. 6. 2019]

Hozjan, K.L. & Svilar, V., 2016. Uporabnost točkovnih sistemov za vrednotenje zahtevnosti zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije. In: D. Dobršek, R. Kočevar, A. Nunar Perko, & K. Peternelj, eds. Anesteziologija, intenzivna terapija, transfuziologija: skupaj za bolnika: Zbornik predavanj z recenzijo, 49. strokovni seminar, Rogaška Slatina 1. in 2. april 2016. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, pp. 174–183.

Jagodic, V. & Jaklič, A., 2007. Načini vrednotenja dela medicinskih sester v enoti intenzivne terapije: primerjava slovenske kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege in točkovni sistem TISS-28. In: I. Muzlovič, M. Jereb, T. Jerca, P. Karner, A. Jaklič, et al., eds. Respiracijski center: 50 let prvega slovenskega oddelka intenzivne terapije: (ustanovitev in razvoj Oddelka intenzivne terapije Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja), Ljubljana, 11. in 12. maj 2007. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, pp. 335–346.

Kadivec, S., 2017. Kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege: orodje za načrtovanje negovalnega kadra. In: S. Kadivec, ed. Izzivi zdravstvene nege na področju zdravstvene oskrbe bolnika z boleznijo pljuč: zbornik predavanj: program za zdravstveno nego, Bled, 6. in 7. oktober 2017. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, pp. 16–21.

Klančnik-Gruden, M., Bregar, B., Peternelj, A., Marinšek, N., Zaletel, M. & Skela-Savič, B., 2011. Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN): priročnik. In: M. Zaletel & B. Skela Savič, eds. Protokol slovenske kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 13–22.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Reis Miranda, D., de Rijk, A. & Schaufeli, W., 1996. Simplified Therapeutic Intervention Scoring. Critical Care Medicin, 24(1), pp. 64–73. https://doi.org/10.1097/00003246-199601000-00012 PMid:8565541

Nieri, A.S., Manousaki, K., Kalafati, M., Padilha, K.G., Stafseth, S.K., Katsoulas, T., et al., 2018. Validation of the nursing workload scoring systems "Nursing Activities Score" (NAS), and "Therapeutic Intervention Scoring System for Critically Ill Children" (TISS-C) in a Greek Paediatric Intensive Care Unit. Intensive and Critical Care Nursing, 48, pp. 3–9. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2018.03.005 PMid:29655596

Očko, A. & Zorc, J., 2018. Potrebe po zdravstveni negi v enoti intenzivne terapije III: pogled vodij tima zdravstvene nege. In: B. Macuh, ed. Za človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje: zbornik prispevkov z recenzijo, 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Maribor, 9. in 10. marec 2018. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, pp. 673–681.

Svilar, V., 2015. Uporabnost točkovnega sistema TISS-28 v enoti intenzivne terapije. In: R. Parežnik, Z. Borovšak, P. Filekovič Ribarič, P. Gradišek, B. Grosek, et al., eds. Dolgoročni izhod zdravljenja v EIT, zunajtelesna podpora zdravljenju, sepsa: zbornik predavanj, 21. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike, Bled, maj 2015. Ljubljana: Slovensko združenje za intenzivno medicino, pp. 19–25.

Štih, A., 2011. Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege v pediatriji: naše izkušnje in predlogi. Slovenska pediatrija, 18, pp. 27–33. Available at: http://www.slovenskapediatrija.si/portals/0/clanki/2011/2011_1-2_18_027-033.pdf [5. 6. 2019].

Tekdos Seker, Y., Hergunsel, O., Bostanci, I. & Zeydan, A., 2018. Utility of the therapeutic intervention scoring system-28 to predict mortality in intensive care units. Eurasian Journal of Medicine and Oncology, 2(1), pp. 35–39. https://doi.org/10.14744/ejmo.2017.00719

Univerzitetni klinični center Ljubljana, 2008. Strokovno letno poročilo 2007. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana. Available at: https://www.kclj.si/dokumenti/0000021e-0000017b-letno_strokovno_porocilo_ukc_2007.pdf [4. 6. 2019].

Vrtek, S., Puzić Ravnjak, N. & Majdič, N., 2017. Ocena težavnosti bolnikov glede na kategorizacijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege na oddelku za rehabilitacijo bolnikov z okvaro hrbtenjače. Rehabilitacija, 16(1), pp. 17–24.

Wang, Z.W., Zheng, J., You, L.M., Wang, Y.X., Gao, M.R. & Guan, X.D., 2018. Evaluation of the simplified therapeutic intervention scoring system: Chinese version. Intensive and Critical Care Nursing, 45, pp. 85–90. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2017.09.009 PMid:29158024

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Wysokinski, M., Ksykiewicz-Dorota, A. & Fidecki, W., 2013. Scope of nursing care in Polish intensive care units. BioMed Research International, 2013(2), art. ID 463153. https://doi.org/10.1155/2013/463153 PMid:24490162; PMCid:PMC3892753

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego & Sindikat delavcev v zdravstveni negi, 2013. Modra knjiga standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi in oskrbi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kadrovski_standardi_v_zdravstveni_in_babiski_negi_5_7_2013_1.pdf [5. 6. 2019].

Zorec, M., De Miranda, O.R., Filej, B. & Van den Hout, A.C., 2001. Razvoj metodologije merjenja kolicine dela v zdravstveni negi v mednarodnem projektu. Obzornik zdravstvene nege, 35(5), pp. 181–184. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2362/2295 [5. 6. 2019].

Prenosi

Objavljeno

2020-12-14

Kako citirati

Okanović, E., & Peršolja, M. (2020). Vrednotenje zahtevnosti zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(4), 297–303. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.4.3033

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek