Povezava lastnosti vodje in vodenja s kakovostjo storitev v zdravstveni negi

pregled literature

Avtorji

  • Darjan Kodele Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-8889-8756
  • Melita Peršolja Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju - enota Vipava, Katedra za zdravstveno nego, Trg Pavla Rušta 6, 5271 Vipava, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7861-369X

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3095

Ključne besede:

medicinske sestre, izidi pacienta, napredna zdravstvena nega, slogi vodenja, storitve

Povzetek

Uvod: Vodenje je proces, ki se nanaša na zmožnost vplivati na zaposlene, jih usmerjati in motivirati. Namen članka je bil raziskati povezavo med kakovostjo zdravstvene nege z vodenjem in lastnostmi vodje tima zdravstvene nege.
Metode: Uporabljena je bila opisna metoda dela, s katero je bil med 2018 in 2020 izveden sistematični pregled literature po bazah podatkov Medline, CINAHL, Cochrane Library in PubMed. Iskalna strategija je sledila protokolu PICO. Iskalni pojmi so bili: leader, leadership, leaders competencies, quality indicators, health care, nursing leadership, patient outcomes, personnel management, outcome assesment, patient satisfaction.
Rezultati: Identificiranih je bilo 462 zadetkov, med katerimi je bilo za analizo izbranih 20 prispevkov, objavljenih med letoma 2010 in 2020. Deset raziskav je bilo sistematičnih pregledov literature, devet kvantitativno presečnih ter ena eksperimentalna raziskava. Prispevki so bili kritično ovrednoteni z orodji JBI. V analizi je bilo identificiranih 163 kod, ki so bile združene v šest kategorij: slogi vodenja v zdravstvu; lastnosti dobrega vodje v zdravstvu; učinkovitost zdravstvenega tima, dejavniki, ki vplivajo na kakovost zdravstvene nege; izidi zdravstvene nege; izidi negativnega delovnega okolja.
Diskusija in zaključek: V kliničnem okolju je najpogosteje omenjen in priporočen transformacijski slog vodenja, v katerem ima vodja posluh za zaposlene, vodenje je usmerjeno v odnose. Med zaposlenimi se ustvarja klima zaupanja, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in posledično pozitivno tudi na kakovost zdravstvene nege.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Adams, J., Djukic, M., Gregas, M., & Fryer, A. K. (2018). Influence of nurse leader practice characteristics on patient outcomes: Results from a multi-state study. Nursing Economics, 36, 259−267.

Aiken, L. H., Sloane, D. M., Ball, J., Bruyneel, L., Rafferty, A. M., & Griffiths, P. (2018). Patient satisfaction with hospital care and nurses in England: An observational study. Bio Medical Journal Open, 8(1), Article e019189. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019189 PMid:29326193; PMCid:PMC5781188

Akbiyik, A., Akin Korhan, E., Kiray, S., & Kirsan, M. (2020). The effect of nurses' leadership behavior on the quality of nursing care and patient outcomes. Creative Nursing, (1), e8−e18. https://doi.org/10.1891/1078-4535.26.1.e8 PMid:32024743

Alilyyani, B., Wong, C. A., & Cummings, G. (2018). Antecedents, mediators, and outcomes of authentic leadership in healthcare: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 83, 34−64. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.04.001 PMid:29684833

Bahadori, A., Peyrovi, H., Ashghali-Farahani, M., Hajibabaee, F., & Haghani, H. (2016). The relationship between nursing leadership and patient satisfaction. International Journal of Medical Research and Health Sciences, 5, 134−141.

CKN. (2017). Finding the evidence-using PICO searching to support evidence-based nursing practice. Retrieved September 9, 2020 from https://www.ckn.org.au/content/finding-evidenceusing-pico-searching-support-evidence-based-nursing-practice

Drucker, P. (1996). Your leadership is unique. Good news: There is no one leadership personality. Christianity Today International/Leadership Journal, 17, 54−55.

Evans, D. (2003). Hierarchy of evidence: A framework for ranking evidence evaluating healthcare interventions. Journal of Clinical Nursing, 12, 77–84. https://doi.org/10.1046/j.1365-2702.2003.00662.x PMid:12519253

Galinec, N. (2012). Raziskava vpliva glavne medicinske sestre na zagotavljanje kakovosti v zdravstvu (magistrska naloga). Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj.

Gantar, B. & Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Retrieved September 25, 2021 from http://pefprints.pef.uni-lj.si/179/.

Garcia-Sierra, R., & Fernandez-Castro, J. (2018). Relationships between leadership, structural empowerment, and engagement in nurses. Journal of Advanced Nursing, 74(12), 2809−2819. https://doi.org/10.1111/jan.13805 PMid:30019477

Glažar, T. (2017). Prispevek managementa JZZ k učinkovitemu in uspešnemu zdravstvenemu sistemu. Novis, glasilo združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, (1), 3−10.

Havens, D. S., Vasey, J., Gittell, J. H., & Lin, W.-T. (2010). Relational coordination among nurses and other providers: Impact on the quality of patient care. Journal of Nursing Management, 18(8), 926–937. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01138.x PMid:21073566

Ivanko, Š. (2019). Vodenje v 21. stoletju. Revija za univerzalno odličnost, 8(4), 374−393.

Jenkins, M., & Stewart, A. C. (2010). The importance of a servant leader orientation. Health Care Management Review, 35(1), 46−54. https://doi.org/10.1097/HMR.0b013e3181c22bb8 PMid:20010012

JBI (2020). Joanna Briggs Critical Appraisal Tools. Retreived December 22, 2020 from https://jbi.global/critical-appraisal-tools

Kiwanuka, F., Nanyonga, R., Sak-Dankosky, N., Muwanguzi, P., & Kvist, T. (2020). Nursing leadership styles and their impact on intensive care unit quality measures: An integrative review. Journal of Nursing Management, 29(2), 133–142. https://doi.org/10.1111/jonm.13151 PMid:32881169

Klemen, P. (2017). Vodenje s cilji. Novis, glasilo združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, (1), 11−12. Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kvas, A., & Seljak, J. (2013). Ocena vodstvenih kompetenc na področju etike za vodje v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), 8−17. Retrieved September 25, 2021 from https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2907

Kvas, A., & Seljak, J. (2016). A competency-based performance appraisal for nurse leaders. Obzornik zdravstvene nege, 50(1), 10–19. https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.90

Lake, E. T., Germack, H. D., & Viscardi, M. K. (2016). Missed nursing care is linked to patient satisfaction: A cross-sectional study of US hospitals. BMJ Quality & Safety, 25(7), 535–543. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2015-003961 PMid:26376673; PMCid:PMC4794421

Laznik, G. (2017). Lastnosti dobrega vodje in stili vodenja v zdravstveni negi. Revija za ekonomske in poslovne vede, 5(1), 78−99. Retrieved September 25, 2021 from https://www.dmsztnm.si/media/pdf/zbornik-dmt-2020.pdf

Laznik, G. (2020). Transformacijsko vodenje: prvi izbor vodenja v zdravstveni negi. In B. Nose & T. Radovan (Eds.), Menedžment: pomemben dejavnik učinkovitosti in uspešnosti v zdravstveni negi: zbornik prispevkov. Dolenjske Toplice, 17. januar 2020, pp. 28–38. Fakulteta za zdravstvene vede Novo Mesto. https://www.dmszt-nm.si/media/pdf/zbornik-dmt-2020.pdf

Leskovic, L. (2022). Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi: samoocena vpliva izobraževanja in delovne dobe. Revija za zdravstvene vede, 9(1), 30–40. https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.124

Mitchell, M. D., Lavenberg, J. G., Trotta, R. L., & Umscheid, C. A. (2014). Hourly rounding to improve nursing responsiveness: A systematic review. Journal of Nursing Administration, 44(9), 462−472. https://doi.org/10.1097/nna.0000000000000101 PMid:25148400; PMCid:PMC4547690

Mosadeghrad, A. M. (2014). Factors influencing healthcare service quality. International Journal of Health Policy and Management, 3(2), 77−89. https://doi.org/10.15171/ijhpm.2014.65 PMid:25114946 ;PMCid:PMC4122083

NLHBI. (2020). National Heart, Lung, and Blood Institute quality assessment tool. Retreived December 22, 2020 from https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/study-qualityassessment-tools

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, Article n71.

https://doi.org/10.1136/bmj.n71 PMid:33782057; PMCid:PMC8005924

Peršolja, M. (2018). The effect of nurse staffing patterns on patient satisfaction and needs: A cross-sectional study. Journal of Nursing Management, 26(7), 858–865 https://doi.org/10.1111/jonm.12616 PMid:30171648

Poortaghi, S., Ebadi, A., Salsali, M., Raiesifar, A., Davoudi, N., & Pourgholamamiji, N. (2019). Significant influencing factors and practical solutions in improvement of clinical nursing services: A Delphi study. BMC Health Services Research, 20(1), 3–12. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4781-y

Rozman, R., Kovač, J., Filej, B., & Robida, A. (2019). Management v zdravstvenih organizacijah. Ljubljana: Lexpera, GV Založba.

Saleh, U., O'Connor, T., Al-Subhi, H., Alkattan, R., Al-Harbi, S., & Patton, D. (2018). The impact of nurse managers' leadership styles on ward staff. British Journal of Nursing, 27(4), 197−203. https://doi.org/10.12968/bjon.2018.27.4.197 PMid:2945794

Sfantou, D., Laliotis, A., Patelarou, A., Sifaki- Pistolla, D., Matalliotakis, M., & Patelarou, E. (2017). Importance of leadership style towards quality of care measures in healthcare settings: A Systematic review. Healthcare, 5(4), Article 73. https://doi.org/10.3390/healthcare5040073 PMid:29036901; PMCid:PMC5746707

Spence Laschinger, H. K., Wong, C. A., Grau, A. L., Read, E. A., & Pineau Stam, L. M. (2012). The influence of leadership practices and empowerment on Canadian nurse manager outcomes. Journal of Nursing Management, 20(7), 877–888. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2011.01307.x PMid:23050621

Stevanin, S., Palese, A., Bressan, V., Vehvilainen-Julkunen, K., & Kvist, T. (2018). Workplace-related generational characteristics of nurses: A mixed-method systematic review. Journal of Advanced Nursing, 74(6), 1245−1263. https://doi.org/10.1111/jan.13538 PMid:29424038

Strel, N. (2021). Sposobnosti motiviranja in osebnostne lastnosti vodij v zdravstveni negi (diplomsko delo). Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2021/Strel_Nina.pdf

Šavora, M. (2013). Klinične poti kot orodje nadzora in preverjanja kakovosti zdravstvenih storitev (magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

Šega, M., (2019). Karakteristike vodij za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v organizaciji. Revija za univerzalno odličnost, 8(1), 89–98. https://www.fos-unm.si/media/pdf/RUO/2019-8-1/sEGA.pdf

Tanioka, T., Kataoka, M., Yasuhara, Y., Miyagawa, M., & Ueta, I. (2011). The role of nurse administrators and managers in quality psychiatric care. The Journal of Medical Investigation, 58(1/2), 1−10. https://doi.org/10.2152/jmi.58.1 PMid:21372481

Thompson, J. (2012). Transformational leadership can improve workforce competencies. Nursing Management, 18(10), 21−24. https://doi.org/10.7748/nm2012.03.18.10.21.c8958 PMid:22479828

Saleh, U., O´Connor, T., Al-Subhi, H., Alkattan, R., Al-Harbi, S., & Patton, D. (2018). The impact of nurse managers´ leadership styles on ward staff. British Journal of Nursing, 27(4), 197−203. https://doi.org/10.12968/bjon.2018.27.4.197

Verschueren, M., Kips, J., & Euwema, M. (2013). A review on leadership of head nurses and patient safety and quality of care. Leading in Health Care Organizations: Improving Safety, Satisfaction and Financial Performance, 14, 3−34. https://doi.org/10.1108/S1474-8231(2013)0000014006

Westerberg, K., & Tafvelin, S. (2014). The importance of leadership style and psychosocial work environment to staffassessed quality of care: Implications for home help services. Health and Social Care in the Community, 22(5), 461−468. https://doi.org/10.1111/hsc.12084 PMid:24313819

Wong, C. A., Cummings, G. G., & Ducharme, L. (2013). The relationship between nursing leadership and patient outcomes: A systematic review update. Journal of Nursing Management, 21(5), 709−724. https://doi.org/10.1111/jonm.12116 PMid:23865924

Wong, C. A., Elliott-Miller, P., Laschinger, H., Cuddihy, M., Meyer, R. M., Keatings, M., Burnett, C., & Szudy, N. (2015). Examining the relationships between span of control and manager job and unit performance outcomes. Journal of Nursing Management, 23(2), 156−168. https://doi.org/10.1111/jonm.12107 PMid:23826762

Wong, C. A., & Giallonardo, L. M. (2013). Authentic leadership and nurse-assessed adverse patient outcomes. Journal of Nursing Management, 21(5), 740−752. https://doi.org/10.1111/jonm.12075 PMid:23865927

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194.

https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:2414171

Wong, C. A., Spence Laschinger, H. K., & Cummings, G. G. (2010). Authentic leadership and nurses' voice behaviour and perceptions of care quality. Journal of Nursing Management, 18(8), 889−900. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01113.x PMid:21073563

Zor Šabič, L. (2016). Značilnosti in lastnosti vodje tima zdravstvene nege (magistrsko delo). Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, Maribor.

Prenosi

Objavljeno

2023-03-19

Kako citirati

Kodele, D., & Peršolja, M. (2023). Povezava lastnosti vodje in vodenja s kakovostjo storitev v zdravstveni negi: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(1), 53–63. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3095

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek