Samoocena usposobljenosti študentov zdravstvene nege na podlagi ICN-ovih kompetenc

Avtorji

  • Nataša Mlinar Reljić Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor
  • Sonja Šostar Turk Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
  • Majda Pajnkihar Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.3.102

Ključne besede:

klinično usposabljanje, kompetence, izobraževanje

Povzetek

Uvod: Klinično usposabljanje študentov zdravstvene nege je ključnega pomena. Pomembno je, da so diplomanti usposobljeni za samostojno, humano, odgovorno in avtonomno izvajanje zdravstvene nege. Namen raziskave je bil ugotoviti usposobljenost študentov na rednem in izrednem študiju zdravstvene nege za samostojno izvajanje zdravstvene nege. Metode: Izvedena je bila deskriptivna opazovalna raziskava. Podatki so bili zbrani z delno strukturiranim vprašalnikom na vzorcu 134 študentov tretjega letnika študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Raziskava je potekala od januarja do marca 2012. Za analizo sta bili uporabljeni deskriptivna statistika in bivariatna analiza (test hi-kvadrat, t-test). Rezultati: Statistično pomembne razlike v samooceni usposobljenosti med študenti rednega in izrednega študija so se pokazale pri etični praksi ( R =3,6, IZR =3,5, t = 2,63, p = 0,010) in pravni praksi ( R=3,3, IZR=3,1, t = 2,69, p = 0,008). Ugotovljena je bila manj kot 80% usposobljenost pri kompetencah »redno pregledujem in popravljam negovalni načrt v sodelovanju z drugimi člani negovalnega tima in pacienti« (χ2 = 0,27, p = 0,654) in »delegiram naloge glede na usposobljenost, strokovno znanje in izkušnje« (χ2 = 1,793, p = 0,181). Diskusija in zaključek: Raziskava je pokazala, da so študenti najbolje usposobljeni za medpoklicno zdravstveno varstvo, izboljševanje kakovosti in nadaljnje izobraževanje. Raziskavo bi bilo treba opraviti vsako študijsko leto ob zaključku tretjega letnika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Nataša Mlinar Reljić, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

Pred. Nataša Mlinar Reljić, mag. zdr. – soc. manag.

Sonja Šostar Turk, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

Prof. dr. Sonja Šostar Turk, univ. dipl. inž. tekst.

Majda Pajnkihar, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor

Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Aleksander, M. & Runciman, P., 2003. Framework of competences for the generalist nurse. Geneva: International Council of Nurses, pp. 9–11.

Axley, L., 2008. Competency: a concept analysis. Nursing Forum, 43(4), pp. 214–222. http://doi.org/10.1111/j.1744-6198.2008.00115.x PMid:19076465

Bergjan, M. & Hertel, F., 2013. Evaluating students' perception of their clinical placements - testing the clinical learning environment and supervision and nurse teacher scale (CLES+T scale) in Germany. Nurse Education Today, 33(11), pp. 1393–1398. http://doi.org/10.1016/j.nedt.2012.11.002 PMid:23200088

Butler, M.P., Cassidy, I., Quillinan, B., Fahy, A., Bradshaw, C., Tuohy, D., et al., 2011. Competency assessment methods - tool and processes: a survey of nurse preceptors in Ireland. Nurse Education in Practice, 11(5), pp. 298–303. http://doi.org/10.1016/j.nepr.2011.01.006 PMid:21324419

Cant, R., McKenna, L. & Cooper, S., 2013. Assessing preregistration nursing students' clinical competence: a systematic review of objective measures. International Journal of Nursing Practice, 19(2), pp. 163–176. http://dx.doi.org/10.1111/ijn.12053 PMid:23577974

Cheng, C.Y. & Liou, S.R., 2013. Perceptions of clinical competence among nurse pregraduates: do different types of nursing programs make a difference? Journal of Nursing Education and Practice, 3(9), pp. 139–147. http://doi.org/10.5430/jnep.v3n9p139

Collins, S. & Hewer, I., 2014. The impact of the Bologna process on nursing higher education in Europe: a review. International Journal of Nursing Studies, 51(1), pp. 150–156. http://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.07.005 PMid:23928323

Cowan, D.T., Norman, I. & Coopamah, V.P., 2007. Competence in nursing practice: a controversial concept - a focused review of literature. Accident and Emergency Nursing, 15(1), pp. 20–26. http://doi.org/10.1016/j.aaen.2006.11.002 PMid:17276294

Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications, 2005. Official Journal of the European Union,

L 255/22, pp. 22–142. Available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2 005:255:0022:0142:EN:PDF [15. 2. 2016].

Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council, 2013. Official Journal of the European Union, L354/132. Available at: http://www.hubertconsulting.com/wp-content/uploads/2014/12/ Directive-2013-55-EU-amending.pdf [30. 8. 2016].

European Federation of Nurses, 2015. EFN kompetenčni okvir. EFN smernice za implementacijo člena 31 o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij glede na Direktivo 2005/36/ EC, dopolnjeno z Direktivo 2013/55/EU. Ljubljana: Zbornica Zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 4–6. Available at: http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_ attachments/efn_smernice_za_objavo_na_spletni_ strani_17_7_2015.pdf [16. 3. 2012].

Farra, S., Smith, S., French, D. & Gillespie, G., 2015. Development of an assessment instriment to evaluate performance of the skill of decontamination. Nurse Education Today, 35(10), pp. 1016–1022. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2015.04.010 PMid:26008688

Filej, B. & Skela-Savič, B., 2009. ICN-ove kompetence kot osnova za ugotavljanje kompetentnosti študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. In: Skela Savič, B., Kaučič, B.M. & B. Filej eds. New trends in contemporary nursing - promoting research, education and multisector partnership: 2nd International scientific conference on research in nursing and health care, Ljubljana 17. in 18. September 2009. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 129–137.

Garside, J.R. & Nhemachena, J.Z.Z., 2013. A concept analysis of competence and its transition in nursing. Nurse Education Today, 33(5), pp. 541–545. http://doi.org/10.1016/j.nedt.2011.12.007 PMid:22257583

Hartigan, I., Murphy, S., Flynn, A.V. & Walshe, N., 2010. Acute nursing episodes which challenge graduate's competence: perceptions of registered nurses. Nurse Education in Practice, 10(5), pp. 291–297. http://doi.org/10.1016/j.nepr.2010.01.005 PMid:20167537

Hengameh, H., Afsaneh, R., Morteza, K., Hosein, M., Marjan, S.M. & Ebadi A., 2015. The effect of applying direct observation of procedural skills (DOPS) on nursing students' clinical skills: a randomized clinical trial. Global Journal of Health Science, 7(7), pp. 17–21. http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v7n7p17 PMid: 26153199; PMCid: PMC4803945

International Council of Nurses, 2005. ICN regulation terminology. Version 1. Geneva: International Council of Nurses.

Jamieson, S., 2004. Lekert scales: how to (ab)use them. Medical Education, 38(12), pp. 1217–1218. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2929.2004.02012.x PMid:15566531

Kajander Unkuri, S., Salminen, L., Saarikoski, M., Suhonen, R. & Leino Kilpi, H., 2013. Competence areas of nursing students in Europe. Nurse Education Today, 33(6), pp. 625–632. http://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.01.017 PMid:23462517

Lakanmaa, R., 2012. Competence in intensive and critical care nursing - development of a basic assessment scale for graduating nursing students.Turun yliopisto (Finland): University of Turku, pp. 18–30.

Lee-Hsieh, J., Kao, C., Kuo, C. & Tseng, H.F., 2003. Clinical nursing competence of RN to BSN students in a nursing concept based curriculum in Taiwan. Journal of Nursing Education, 42(12), pp. 536–545. PMid:14694994

Levett-Jones, T., Gersbach, J., Arthur, C. & Roche, J., 2011. Implementing a clinical competency assessment model that promotes critical reflection and ensures nursing graduates' readiness for professional practice. Nurse Education in Practice, 11(1), pp. 64–69. http://doi.org/10.1016/j.nepr.2010.07.004 PMid:20727825

Lofmark, A., Smide, B. & Wikblad, K., 2006. Competence of newly - graduated nurses - a comparison of the perceptions of qualified nurses and students. Journal of Advanced Nursing, 53(6), pp. 721–728. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03778.x PMid:16553680

Meretoja, R. & Leino-Kilpi, H., 2003. Comparison of competence assessments made by nurse managers and practising nurses. Journal of Nursing Management, 11(6), pp. 404–409. http://doi.org/10.1046/j.1365-2834.2003.00413.x PMid:14641722

Myrick, F., Caplan, W., Smitten, J. & Rusk, K., 2011. Preceptor/ mentor education: a world of possibilities throught e-learning technology. Nurse Education Today, 31(3), pp. 263–267. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.10.026 PMid:21074298

Myrick, F. & Yonge, O., 2005. Nursing preceptorship: connecting practice and education. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 32–38.

Myrick, F., Yonge, O. & Billay, D., 2010. Preceptorship and practical wisdom: a process of engaging in authentic nursing practice. Nurse Education in Practice, 10(2), pp. 82–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2009.03.018 PMid:19442585

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2004. Nursing research: appraising evidence for nursing practice. 7th ed. Philadelphia: Walters Klower/Lippincott Williams & Wilkins.

Rosenberg, S. & Gallo-Silver, L., 2011. Therapeutic communication skills and student nurses in the clinical setting. Teaching and Learning in Nursing, 6(1), pp. 2–8. http://doi.org/10.1016/j.teln.2010.05.003

Salminen, L., Stolt, M., Saarikoski, M., Suikkala, A., Vaartio, H. & Leino-Kilpi, H., 2010. Future challenges for nursing education - a European perspective. Nurse Education Today, 30(3), pp. 233–238. http://doi.org/10.1016/j.nedt.2009.11.004 PMid:20005606

Watson, R., Stimpson, A., Topping, A. & Porock, D., 2002. Clinical competence assessment in nursing: a systematic review of the literature. Journal of Advanced Nursing, 39(5), pp. 421–431. PMid:12175351

Webster, D., 2014. Using standardized patients to teach therapeutic communication in psychiatric nursing. Clinical Simulation in Nursing, 10(2), pp. e81–e86. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecns.2013.08.005

Wu, X.V., Wang, W., Pua, L.H., Heng, D.G.K. & Enskär, K., 2016. Undergraduate nursing students' perspectives on clinical assessment at transition to practice. Contemporary Nurse, 51(2), pp. 1–26. http://dx.doi.org/10.1080/10376178.2016.1163232

Yanhua, C. & Watson, R., 2011. A review of clinical competence assessment in nursing. Nurse Education Today, 31(8), pp. 832–836. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.05.003 PMid:21636181

Zabalegui, A., Macia, L., Márquez, J., Ricomá, R., Nuin, C., Mariscal, I., et al., 2006. Changes in nursing education in the European Union. Journal of Nursing Scholarship, 38(2), pp. 114–118. http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2006.00087.x

Zhang, J., Ye, W. & Fan, F., 2015. Development of a selfassessment tool for measuring competences of obstetric nurses in rooming-in wards in China. International Journal of Clinical and Experimental Medicin, 8(10), pp.18548–18559. PMid:26770468; PMCid:PMC4694368

Prenosi

Objavljeno

2016-09-27

Kako citirati

Mlinar Reljić, N., Šostar Turk, S., & Pajnkihar, M. (2016). Samoocena usposobljenosti študentov zdravstvene nege na podlagi ICN-ovih kompetenc. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(3). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.3.102

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##